Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU

V oblasti pracovního práva se stává, že nejen zákoník práce sám o sobě, ale následně i konkrétní pracovněprávní judikatura vykazuje určitý nesoulad s právem Evropské unie a s judikaturou Soudního dvora EU. Z čerstvé právní analýzy vypracované Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří Randl Partners vyplývají některé návrhy, nad nimiž by bylo vhodné se do budoucna vážně zamyslet.

(Pozn. red.: článek je ukázkou z Právní analýzy k potřebám změn v zákoníku práce vypracované Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří Randl Partners, s. r. o. Tato právní analýza vznikla na základě § 320a zákoníku práce. Text je mírně upraven pro potřeby tisku, vydáno se souhlasem SPČR.)

V tomto článku je řešen soulad aktuálně platného znění zákoníku práce s právem Evropské unie. Rozpory jsou děleny na:

 • přímé rozpory s evropskými směrnicemi – tedy nesprávná transpozice. V takových případech byla navrhována změna de lege ferenda,
 • ve způsobu, jakým ZP vykládá ustálená judikatura Nejvyššího soudu. I v těchto případech je doporučováno zákoník práce upravit tak, aby umožňoval pouze takový výklad, který je v souladu s právem EU.

Tam, kde to bylo možné, byla zahrnuta relevantní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Jedná se převážně o rozsudky z poslední doby.

Identifikované rozpory lze podle institutů, kterých se týkají, rozdělit do několika skupin. Jedná se o následující případy – níže rozvedené v detailu.

 1. Možnost volby zaměstnavatele mezi převedením zdravotně nezpůsobilého zaměstnance na jinou práci a předáním výpovědi ze zdravotních důvodů – rozpor se závěry rozsudku ze dne 10. února 2022 ve věci HR Rail SA, C-485/20.
 2. Úprava § 309 odst. 6 zákoníku práce ohledně opakovaného přidělování agenturního zaměstnance k jednomu uživateli – rozpor se závěry rozsudku ze dne 14. října 2020 ve věci JH vs KG, C-681/18 a rozsudku ze dne 17. března 2022 ve věci Daimler, C-232/20.
 3. Způsob, jakým je upravena pracovní doba během pracovní cesty zaměstnance, příp. během cesty zaměstnance mimo jeho obvyklé pracoviště – rozpor s rozsudkem ze dne 10. září 2015 ve věci Tyco, C-268/14 a rozsudkem ze dne 27. listopadu 2017 ve věci E-19/16.
 4. Vyrovnávací období pro účely nerovnoměrného rozvržení pracovní doby není jednoznačně upraveno jako klouzavé – rozpor se závěry rozsudku ze dne 11. dubna, ve věci Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, C-254/18.
 5. Úprava dob odpočinku v případě, že zaměstnanec vstoupil do více základních pracovněprávních vztahů, rozpor s rozsudkem ze dne 17. března 2021 ve věci Academia de Studii Economice, C-585/19.
 6. Odpracovaná doba pro účely výpočtu dovolené v případě sporu o neplatnost skončení pracovního poměru – rozpor s rozsudkem ze dne 28. června ve spojených věcech C-762/18 a C-37/19; rozsudkem ze dne 20. ledna 2009 ve spojených věcech C-350/06 a C-520/06; rozsudkem ze dne 24. ledna 2012 ve věci C-282/10 a rozsudkem ze dne 26. června 2001 ve věci C-173/99.
 7. Úprava přestávky v práci na jídlo a oddech – rozpor s rozsudkem ze dne 9. září 2021 ve věci C-107/19.
 8. Definice pracovní pohotovosti – rozpor s rozsudkem ze dne 21. února ve věci Rudy Matzak, C-518/15.
 9. Možnost sjednat zkušební dobu v případě, kdy na výkon práce na základě DPP či DPČ navazuje výkon práce se stejnou náplní na základě pracovní smlouvy – rozpor s čl. 8 odst. 2 směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.
 10. Vyloučení úpravy dovolené a dob odpočinků pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – možný rozpor se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (dále jen „směrnice o pracovní době“) ve světle usnesení ze dne 7. dubna 2011 ve věci Dieter May proti AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, C-519/09, rozsudku ze dne 14. října 2010 ve věci Union syndicale Solidaires Isere v. Premier ministre a další, C-428/09 a rozsudku ze dne 3. května 2012 ve věci Georg Neidel v. Stadt Frankfurt am Main, C-337/10.

Převedení zdravotně nezpůsobilého zaměstnance na jinou práci vs. výpověď ze zdravotních důvodů

Rozporná ustanovení

Ustanovení práva EU

Čl. 5 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

Rozhodnutí SDEU

Rozsudek ze dne 10. února 2022, HR Rail SA, C-485/20, EU:C:2022:85

Skutkový stav

Zaměstnanec Belgických drah byl ve zkušební době. Tomuto zaměstnanci bylo diagnostikováno onemocnění srdce, a musel mu být zaveden kardiostimulátor – tedy zařízení citlivé na elektromagnetická pole, která se vyskytují mimo jiné i na železničních tratích. Z tohoto důvodu nemohl zaměstnanec dále vykonávat práci na své dosavadní pozici technického pracovníka údržby tratě. Pracovní poměr zaměstnance byl ukončen ve zkušební době. V řízení před belgickými soudy zaměstnanec namítal, že jako přiměřené uspořádání či opatření (čl. 5 směrnice 2000/78, srov. rovněž § 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona) měl být převeden na jiné vhodné místo (které zaměstnavatel prokazatelně měl).

Předběžná otázka

Musí být článek 5 směrnice 2000/78/ES vykládán v tom smyslu, že zaměstnavatel je povinen přeřadit osobu, která z důvodu svého zdravotního postižení již není schopna vykonávat základní funkce spojené s pracovním místem, na které byla zařazena, na jiné pracovní místo, pro které má požadované odborné znalosti a schopnosti a pro které je k dispozici, pokud takové opatření pro zaměstnavatele nez

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Délka pracovní doby (obecně)
Výpověď
Pracovní pohotovost
Přehled zákazů výpovědi
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Právo na dovolenou i za dobu sporu o neplatnost výpovědi: rozsudek Nejvyššího soudu (opět) v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Úklidové služby
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Archivace pracovních smluv
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Vyplnění ELDP
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Dohoda o konání práce přesčas
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Související komentovaná judikatura

Útok na majetek zaměstnavatele v judikatuře Nejvyššího soudu

Související judikáty

Vyloučení soudce
Přerušení čerpání přestávky v práci
(x) - zrušeno nálezem II. ÚS 1854/20 - 1 ze dne 18. října 2021 Pracovní poměr. Přestávky v práci