Výkon práce pro účely dovolené

Pro účely vzniku práva na dovolenou se překážky v práci považují za podmínek stanovených zákonem za výkon práce stejně jako např. dovolená.

Základní informace

Jednou z podmínek vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok, případně na její poměrnou část, je kromě určité doby nepřetržitého trvání pracovního poměru odpracování 52 týdnů, resp. alespoň 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, kratší týdenní pracovní dobynebo fiktivní týdenní pracovní doby v příslušném kalendářním roce. Zaměstnavatel sleduje, kolik násobků týdenní pracovní doby v rámci rozvržených směn zaměstnanec odpracoval, k hodinám práce přesčas se nepřihlíží.

Za výkon práce se dále pro účely dovolené považuje:

 • doba čerpání dovolené,
 • doba čerpání mateřské dovolené,
 • doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 • doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklé při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
 • doba, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo práci ve svátek,
 • doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho měsíční mzda nekrátí,
 • důležité osobní překážky v práci podle § 191 zákoníku práce, nejsou-li níže vyjmenovány jako překážky, které se započítávají omezeně,
 • překážky v práci z důvodu obecného zájmu,
 • jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance uvedené v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele s výjimkou doby, kdy byly práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy.

Do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby, dvacetinásobku kratší týdenní pracovní dobynebo dvacetinásobku fiktivní týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu:

 • čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 • dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 • karantény nařízené podle jiného právního předpisu (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 • jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 zákoníku práce, s výjimkou překážek uvedených v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Výše uvedené překážky se v daném rozsahu považují za výkon práce pro účely dovolené pouze za předpokladu, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby, dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek fiktivní týdenní pracovní doby.

Příklad:

Zaměstnankyně je na rodičovské dovolené a posléze znovu na mateřské dovolené. Zaměstnankyně má 40hodinovou týdenní pracovní dobu a dovolenou 5 týdnů (tzn. 40 x 5 = 200h). Rozvrh směn včetně svátků je 2088 hodin.

 • Situace, kdy je zaměstnankyně 328 h na mateřské dovolené a 1760 h na rodičovské dovolené:
  • 328 : 40 = 8,2 – to znamená, že zaměstnankyně odpracovala 8 násobků stanovené týdenní pracovní doby – nárok na dovolenou jí tedy vzniká.
  • Není však splněn požadavek odpracování 12násobků stanovené týdenní pracovní doby – k době na rodičovské dovolené se proto vůbec nepřihlíží.
  • Dovolená (40 x 5) : 52 x 8 = 30,77 – 31 hodin dovolené.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Nárok na dovolenou
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Co přináší novela zákoníku práce
Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Nárok na řádnou dovolenou
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021
Rodičovská dovolená v době od roku 2019 do roku 2021 a nárok na dovolenou
Výběr dovolené po ukončení mateřské dovolené
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Nárok na dovolenou
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou po mateřské dovolené v roce 2021