Pracovnělékařské služby a prohlídky

V lednu 2023 k nám nastoupil zaměstnanec, který dal ve čtvrtém měsíci výpověď. Po několika dnech v novém zaměstnání ale požádal o návrat do zaměstnání k původnímu zaměstnavateli. Je nutné v tomto případně znovu zaměstnance posílat na vstupní lékařskou prohlídku, pokud tato proběhla u závodního lékaře ani ne půl roku zpět?
Vydáno: 11. 05. 2023
Vážení čtenáři, přinášíme vám výběr článků a otázek & odpovědí na aktuální téma pracovnělékařské služby. Články Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách (JUDr. Eva Dandová) Změny v oblasti pracovnělékařských služeb...
Vydáno: 21. 02. 2023
1. Máme zaměstnance zařazené v 1. kategorii, periodické prohlídky ani dohled na pracovišti nebudeme chtít provádět. Vypověděli jsme smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. a) Musí být prováděno poradenství – tzn. kontrola lékárniček, proškolení zaměstnanců o poskytování první pomoci. Pokud ano, musí toto poradenství poskytovat smluvní lékař? Je stanovena četnost poradenské činnosti?  b) Musí mít zaměstnavatel se zaměstnanci v 1. kategorii uzavřenu i nadále smlouvu s poskytovatelem PLS? 2. Zaměstnanec má sjednaný druh práce domovník – jeho činností je též občasná práce s křovinořezem, kterou vykonává cca 30 hodin za rok. Zaměstnanec pracuje v jednosměnném provozu – 40 hodin týdně. Do jaké rizikové kategorie by měl být zařazen, s kým máme konzultovat jeho zařazení do příslušné kategorie?
Vydáno: 15. 02. 2023
  • Článek
Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Novela nabyla účinnosti 1. ledna 2023.
Vydáno: 10. 02. 2023
Musíme podle novelizované vyhlášky č. 452/2022 Sb. posílat posílat na periodické lékařské prohlídky tzv. řidiče referenty, kteří pro výkon svého povolání řídí služební vozidlo? Jedná se např. o archeology nebo kurátory, kteří dojíždějí do detašovaného depozitáře. A jak je to se zdravotními prohlídkami, pokud má zaměstnanec v pracovní smlouvě uvedeno, že je řidič (řídí vozidlo do 3,5t)? 
Vydáno: 01. 02. 2023
  • Článek
Na konci srpna 2022 přijala vláda usnesení, které je označováno jako Antibyrokratický balíček a jehož cílem je ulevit mj. zaměstnavatelům od leckdy zbytečných povinností a administrativy s tím související. Jedna z částí tohoto balíčku se přitom týká též oblasti pracovnělékařských služeb.
Vydáno: 31. 01. 2023
Od 1.1.2023 k nám nastoupil zaměstnanec na DPP. Je nutné ho poslat na vstupní lékařskou prohlídku?
Vydáno: 07. 01. 2023
  • Článek
Podle ministerstva zdravotnictví je cílem návrhu odstranění aplikačních nedostatků u vstupních, periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování vstupních a periodických prohlídek zaměstnavatelem.
Vydáno: 09. 11. 2022
Zaměstnanec pobírá již několik let invalidní důchod pro invaliditu I. stupně. Při nástupu do zaměstnání nám to zatajil, zjistili jsme to až při kontrole z OSSZ. Poté doložil rozhodnutí o invaliditě, kde má uvedeno, že jeho pracovní schopnost dlouhodobě poklesla o 35 % s tím, že je soustavnou výdělečnou činnost schopen vykonávat jen s podstatně nižšími nároky na fyzické, duševní a smyslové schopnosti. Závodní lékař ho ale uznal při vstupní prohlídce zdravotně způsobilým. Je zaměstnanec povinen při nástupu nahlásit, že invalidní důchod pobírá? Dosud pracoval na zkrácený úvazek, od 1. 9. 2022 by měl nastoupit na plný úvazek. Nejsme si jisti, zda ho můžeme na plný úvazek nyní zaměstnat.
Vydáno: 27. 07. 2022
Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru...
Vydáno: 11. 03. 2022
  • Článek
Jednou z diskutovaných otázek v právní úpravě pracovnělékařských služeb byla otázka, jaká je povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zdali jde jen o „dobrozdání“ o zdravotním stavu zaměstnance, nebo na něho nutno nahlížet jako na správní rozhodnutí svého druhu, které je soudy přezkoumatelné. Tyto diskuse navíc přiživila novela zákona o specifických zdravotních službách s účinností od 1. 11. 2017.
Vydáno: 23. 12. 2021
Ráda bych si vyjasnila nejasnosti ohledně vstupních a periodických lékařských prohlídek u DPP/DPČ v kategorii 1. Dle ZP prohlídky neprovádíme (pouze u rizikových prací, mladistvých apod.). Nyní si nejsme jisti, zda s ohledem na § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb.  postupujeme správně. "(5) Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud a) je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3, popřípadě podle jiného právního předpisu, nebo....." Domníváme se, že ZP je nadřazen vyhlášce a k žádné změně nedochází, nicméně si nejsme zcela jisti, zda postupujeme správně a u dohod v kategorii 1 bychom neměli prohlídku nově požadovat.
Vydáno: 18. 10. 2021
Uzavíráme opakovaně po roce DPP od ledna do prosince. Zaměstnanec nevykonává činnost ve všech měsících, ale jen v některých (podle potřeby). Ve vyhlášce je uvedeno, že periodická prohlídka u DPP se provádí, pokud součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické LP. Máme brát pro počítání tohoto celkového součtu doby, na které jsou opakované DPP uzavírány, tj. celé kalendářní roky nebo jen měsíce, ve kterých je skutečně činnost vykonávána např. jen 5 měsíců v roce? Jedná se o nerizikovou práci v 1. kategorii.  
Vydáno: 05. 08. 2021
  • Článek
Další lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a z něho vyplývající posudkový závěr, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce a následné kroky opět dovedly zaměstnavatele až k Nejvyššímu soudu. Může se stát, že tato situace není nakonec vyřešena ani převedením zaměstnance na jinou vhodnou práci, ani rozvázáním pracovního poměru výpovědí, ale mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dojde k dohodě o změně obsahu pracovní smlouvy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně co do druhu práce.
Vydáno: 02. 07. 2021
  • Článek
Obdrží-li zaměstnavatel od poskytovatele pracovnělékařských služeb lékařský posudek obsahující posudkový závěr, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce, má povinnost převést zaměstnance na jinou vhodnou práci, resp. rozvázat s ním pracovní poměr výpovědí. Pokud zvolí první variantu, je zaměstnavatel povinen dle ustanovení § 41 odst. 7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, předem projednat se zaměstnancem důvod takového převedení a dobu, po kterou má trvat.
Vydáno: 02. 07. 2021
Vztahuje se na soudce povinnost podrobení se pracovnělékařským prohlídkám, když jsou do funkce jmenováni prezidentem republiky, z čehož snad správně dovozuji, že jejich zaměstnavatelem je stát. Pokud by se na ně vztahovala povinnost podrobení se těmto prohlídkám, jaký by pak byl postup v případě, že by lékař vystavil posudek se závěrem, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou, resp. pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilosti? A jak je to pak ve vztahu k přísedícím? 
Vydáno: 30. 06. 2021
  • Článek
Pokud zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, nemůže tedy dále konat dosavadní práci a zaměstnavatel s ním z tohoto důvodu rozváže pracovní poměr výpovědí, má vliv na povahu překážky v práci do skončení tohoto pracovního poměru (a tím pádem také na poskytování náhrady mzdy nebo platu) skutečnost, zdali zaměstnavatel měl pro zaměstnance jinou vhodnou práci a mohl (měl povinnost) na ni zaměstnance převést?
Vydáno: 25. 06. 2021
Je vysloveně povinností zaměstnavatele hradit psychologické vyšetření zaměstnancům? Je možné ve směrnicích firmy uvést jiný způsob úhrady za psychologické vyšetření?! Například: 1. Psychologické vyšetření si hradí vždy zaměstnanec. (Je to povinnost, kterou musí jako řidič splnit k výkonu svého povolání.) 2. Psychologické vyšetření po 50 letech věku zaměstnance hradí zaměstnavatel. Vyšetření platí po dobu 5 let. Pokud zaměstnanec ukončí od data „psychologického vyšetření“ pracovní poměr dříve, než uplyne doba 2,5 let - vrací celou částku zaměstnavateli?
Vydáno: 24. 06. 2021
Naše společnost má svého smluvního lékaře, máme zařazeny pracovní činnosti do 1. kategorie a do 2. kategorie. Pokud nastupuje do společnosti zaměstnanec na pozici administrativní pracovník 1. kategorie (nebude ani řidič - referent), může jít na vstupní lékařskou prohlídku ke svému obvodnímu lékaři, když s tím bude zaměstnavatel souhlasit? Nemusí ze zákona absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u firemního smluvního lékaře, když společnost má práce zařazené v 1. i ve 2. kategorii? 
Vydáno: 02. 06. 2021
Usnesením vlády č. 196 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, následně byl usnesením vlády č. 314 nouzový...
Vydáno: 13. 04. 2021