Diskriminace na pracovišti

Vydáno: 25 minut čtení

Zaměstnavatelé a další subjekty mají povinnost dodržovat právo na rovné zacházení, a to ve všech fázích pracovního poměru. Co si pod tím přesně představit? Cílem tohoto článku je osvětlit pojem diskriminace na pracovišti a její možné podoby demonstrovat na konkrétních případech, které řešil veřejný ochránce práv. Budu postupovat od definice diskriminace, přes jednotlivé fáze pracovního poměru, k přípustným formám rozdílného zacházení. V závěru krátce shrnu, jaké má oběť diskriminace možnosti obrany.

Při psaní článku jsem vycházela z nedávno vydaného sborníku stanovisek veřejného ochránce práv1), na kterém jsem se podílela. Sborník je veřejně dostupný na oficiálních stránkách veřejného ochránce práv www.ochrance.cz. Pojem „veřejný ochránce práv“ či zkráceně „ochránce“ zahrnuje i veřejnou ochránkyni práv.

Co je diskriminace podle zákona

Za diskriminaci se někdy ve společnosti označuje jakákoli nespravedlnost. Jedná se ale také o právní pojem, který definuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen „antidiskriminační zákon“ nebo „AZ“). Antidiskriminační zákon chrání lidi před rozlišováním, které je nespravedlivé, protože znevýhodňuje někoho z důvodu, který nemůže změnit nebo může, ale nezáleží přitom ani tak na jeho vůli jako na svědomí. Zákonem zakázanými důvody rozlišování jsou rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra a světový názor. Od 1. ledna 2018 je na základě implementace směrnice o migrujících pracovnících2) zakázaným důvodem diskriminace výslovně uvedeným v antidiskriminačním zákoně také státní příslušnost v oblasti volného pohybu pracovníků Evropské unie.3)

K diskriminaci může dojít i na základě domnělého důvodu. Znamená to, že pokud například zaměstnavatel nepřijme uchazeče o zaměstnání jen proto, že si myslí, že je třeba gay nebo Rom, dopustí se diskriminace, i když to není pravda. Zkrátka, zákon chrání zejména před jednáním motivovaným stereotypy a předsudky; jednáním, které nezohledňuje individuální schopnosti a kvality jednotlivce, ale a priori ho odsuzuje na základě nezměnitelné charakteristiky.

Aby se jednalo o diskriminaci v zákonném slova smyslu, musí jít o rozlišování jednak z některého z výše uvedených důvodů, a jednak v některé z oblastí života, na které antidiskriminační zákon dopadá. Mezi tyto oblasti patří i oblast zaměstnanosti (včetně činnosti úřadu práce), přístup k povolání, podnikání, samostatné výdělečné činnosti, členství a činnost v odborových organizacích i profesních komorách, a konkrétní pracovní nebo služební poměry a jiné závislé činnosti včetně odměňování.

I když jde o rozlišování na základě diskriminačního důvodu v chráněné oblasti života, nemusí se vždy jednat o diskriminaci. O tom více v části týkající se přípustných forem rozdílného zacházení.

Diskriminace v přístupu k zaměstnání

Diskriminace veřejným prohlášením

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že diskriminační může být i veřejné prohlášení zaměstnavatele, například o tom, že nebude zaměstnávat osoby marockého původu nebo gaye.

V případu belgické firmy Feryn zaměstnavatel v rozhovoru pro noviny uvedl, že nechce přijímat zaměstnance „cizího původu“ z důvodu neochoty zákazníků vpouštět je při provádění montážních prací do svých domovů.4) Podle Soudního dvora takové jednání představuje překážku v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Těhotenství a pracovní poměr

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
234/2014 Sb. o státní službě

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Archivace pracovních smluv
Přejmenování společnosti
Diskriminace v odměňování
Úklidové služby
Aktualizace směrnic BOZP
Vyplnění ELDP
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP