Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Vydáno: 4 minuty čtení

Vztah k právním předpisům

Ustanovení související:

Pojmové znaky

Rozvázání pracovního poměru, Jednostranné právní jednání, Výpovědní doba

Základní pojmy

Výpověď je jednostranným právním jednáním, jehož důsledkem je skončení pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby.

Jednostranné právní jednání – jeho účinky nastávají projevem vůle jedné ze smluvních stran, aniž záleží na vůli druhé smluvní strany

Výpovědní doba – časový úsek následující po podání výpovědi, jehož uplynutím skončí pracovní poměr

Náležitosti

a) označení zaměstnavatele

b) vyjádření vůle ukončit (vypovědět) pracovní poměr

c) místo a datum vyhotovení, podpis zaměstnance

Specifika

Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pokud zaměstnanec uvedl ve výpovědi neexistující důvod (např. přestěhování) nemá to vliv na platnost výpovědi. Výpovědní doba je dvouměsíční (pokud nebyla dohodnuta delší) a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli.

Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu. Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, může dát z tohoto důvodu výpověď s tím, že

a. byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu,

b. byla-li dána výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli.

Výpověď, která již byla doručena zaměstnavateli, je možno písemně odvolat pouze s jeho písemným souhlasem.

Forma

Výpověď musí být dána písemně a doručena zaměstnavateli.

Poznámky

Uvedení a prokázání výpovědního důvodu ve výpovědi dané zaměstnancem má význam např. v případě, že zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu týkající se zvyšování jeho kvalifikace (podle § 234 ZP), a rozvazuje pracovní poměr v průběhu doby, po kterou se zavázal u zaměstnavatele po zvýšení své kvalifikace setrvat. Je-li jeho výpověď motivována důvody uvedenými v zákoně [např. § 235 odst. 3 písm. d)], případně i dalšími, které jsou obsaženy v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu, nevzniká mu povinnost uhradit zaměstnavateli náklady vynaložené v souvislosti se zvýšením kvalifikace.

Judikatura


Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Název zaměstnavatele ..........................

Sídlo zaměstnavatele ..........................

 

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Dávám výpověď z pracovního poměru, který jsem uzavřel dne ............. Můj pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby dnem .............

(Důvodem rozvázání pracovního poměru je ..................).

 

V ................. dne ..............

.............................................

Jméno, podpis zaměstnance