Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Vydáno: 17 minut čtení

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto upozorňujeme hromadné plátce na jejich nejdůležitější zákonné povinnosti v právních podmínkách roku 2020. Mělo by být zájmem jak zaměstnavatelů, tak i zdravotních pojišťoven, aby byl výskyt chyb a nedostatků minimalizován. Pokud zaměstnavatelé řádně plní svoje povinnosti, pak se platbami pojistného získává podstatná část zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění a současně nevzniká důvod k uplatňování sankčního postihu ze strany zdravotní pojišťovny, ať už ve formě zjištění dlužného pojistného, vyměření penále či uložení pokuty.

I. Rozhodné období - kalendářní měsíc

Rozhodné období určuje časový úsek, za který se pojistné platí. U zaměstnavatele je rozhodným obdobím pro placení pojistného kalendářní měsíc. Vyměřovacím základem je dosažený (zaměstnavatelem zúčtovaný) hrubý příjem zaměstnance ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu (14 600 Kč), musí zaměstnavatel při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc odvést za daný měsíc pojistné nejméně ve výši 1 971 Kč. Naopak, je-li zaměstnanec vyjmenován mezi osobami, pro které neplatí minimální vyměřovací základ (§ 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.), odvádí zaměstnavatel pojistné ze skutečné výše příjmu bez povinnosti dopočtu do zákonného minima.

Zaměstnavatelé odvádějí pojistné za své zaměstnance za rozhodné období kalendářního měsíce, nejkratší poměrnou částí tohoto období je kalendářní den. Pokud je pojištěnec s trvalým pobytem na území České republiky registrován v rámci kalendářního měsíce alespoň jeden kalendářní den u zdravotní pojišťovny buď jako:

  • zaměstnanec nebo
  • osoba samostatně výdělečně činná nebo
  • osoba, za kterou platí pojistné stát,

má svůj pojistný vztah vyřešen po celý tento kalendářní měsíc a za zbývající dny nemusí nic doplácet a ani zdravotní pojišťovně oznamovat. Jestliže naopak tuto podmínku nesplní, stává se na příslušný měsíc osobou bez zdanitelných příjmů. Jak vyplývá z výše uvedeného, má ve zdravotním pojištění svoji důležitost z hlediska placení pojistného a souvisejícího řešení pojistného vztahu i jen jeden kalendářní den.

II. Zaměstnání a placení pojistného za zaměstnance jako priorita

Pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je důležité, zda se osoba považuje z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance. Osoba je ve zdravotním

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související články

Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Zdravotní pojištění a důležitost kalendářního měsíce
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o pracovní činnosti
Konkurenční doložka
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Neomluvená absence a krácení dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené