Školství

Počet vyhledaných dokumentů: 20
Počet vyhledaných dokumentů: 20
V souvislosti s listopadovou stávkou učitelů žádám o stanovisko, jak se má započítávat doba účasti ve stávce pro účely dovolené - jedná se o dobu, která se započítává v omezeném rozsahu? Posuzovala by se jinak tato doba u učitelů a jinak u jiných účastníků stávky, kteří jsou solidární s požadavky učitelů? 
Vydáno: 18. 12. 2023
Učitel základní školy, který jezdí s dětmi na lyžařský kurz pořadaný školou, absolvoval povinný kurz pro instruktory lyžování. Kurz se konal od soboty do úterý. Učitel měl od zaměstnavatele - základní školy hrazené kurzovné, ubytování i stravné za celou dobu. Za pracovní dny obdrží plat. Na co má zaměstnanec - učitel nárok za dobu strávenou v sobotu a neděli na absolvovaném kurzu a za jakou dobu? Pracovní dobu má rozvrženou od po - pá od 7.30.-16 hod.
Vydáno: 02. 02. 2023
  • Článek
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství je velmi důležitá součást vzdělávání a životních dovedností žáků. Současná vzdělávací soustava počítá s navyšováním osvojení této problematiky pro žáky již od prvního ročníku základní školy a dále zejména pro žáky středních škol s vizí jejich budoucího povolání.
Vydáno: 15. 09. 2022
  • Článek
Úvodem je třeba poznamenat, že problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školách je velice závažným problémem. Závažným proto, že úrazovost dětí ve školách dosahuje neustále vysokých čísel. Podle údajů Česká školní inspekce zveřejněných ve zprávě „Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2019/2020“ bylo v tomto školním roce České školní inspekci zasláno 29 864 záznamů o úrazech. Toto množství – významně menší než v jiných školních letech – bylo velmi výrazně ovlivněno skutečností, že v části školního roku probíhalo vzdělávání distančními formami bez přítomnosti žáků ve škole. Ve srovnání s předcházejícím školním rokem 2018/2019 bylo zaznamenáno o 15 862 školních úrazů méně. Tím se ale nesmíme nechat uspokojit.
Vydáno: 14. 10. 2021
  • Článek
V tomto článku se zaměříme na náležitosti týkající se praktické výuky chemie ve školách. Je bez jakékoli diskuse, že pro bezpečné nakládání s chemickými látkami (nejen ve školách) je odborná kvalifikace pedagogů zcela klíčová. Bohužel, ne vždy jí učitelé nebo vedoucí volnočasových kroužků či táborů opravdu disponují.
  • Článek
Se schválením a postupným uplatňováním rámcových vzdělávacích programů pro různé stupně vzdělávání se ve školském prostředí i v celé naší společnosti častěji objevují pojmy bezpečnost, bezpečí, ochrana zdraví, výchova ke zdraví nebo odpovědnost za zdraví. I dříve byla tématům zdraví a bezpečnosti věnována určitá pozornost, v posledních letech se ale v daném kontextu uskutečnilo více tímto směrem zacílených aktivit. Žijeme v digitalizovaném světě, a mnoho poznatků a informací lze zveřejnit na internetu, z něhož lze zároveň v opačném směru čerpat. To se týká i problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V internetovém prostoru je možné najít různé zdroje tohoto druhu, vč. těch, které se orientují na děti a mládež. Některé z nich přibližuje tento článek.
Vydáno: 11. 12. 2020
  • Článek
Od 1. června letošního roku nabývá účinnosti novela zákoníku práce č. 366/2019 Sb. z 11. prosince 2019. Je významná zejména pro mateřské školy, neboť doplňuje § 391 odst. 2 zák. práce o právní úpravu odpovědnosti mateřských škol za úrazy dětí při pobytu v těchto zařízeních. Zákoník práce dosud takovou úpravu postrádal.
Vydáno: 15. 05. 2020
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem, která mimo jiné poskytuje obory vzdělávání s výučním listem (kuchař, zahradník). Je povinností školy poskytnout těmto žákům OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) při výkonu praktického vyučování?
Vydáno: 04. 03. 2020
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Musí absolvovat vstupní prohlídku i zaměstnanci na základě dohod o provedení práce- DPP a dohod o pracovní činnosti – DPČ. Konkrétně bezpečnostní pracovník, který zajišťuje dohled nad žáky v posilovně.
Vydáno: 14. 11. 2019
Preventivní prohlídky – zdravotní dokumentace Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Naše zaměstnance vysíláme na lékařské preventivní prohlídky u našeho smluvního lékaře. Pokud není náš smluvní lékař současně jeho ošetřujícím lékařem, musí si daný zaměstnanec přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře. Jak starý může být tento výpis ze zdravotní dokumentace? (Např. 3 měsíce před preventivní pohlídkou)? 
Vydáno: 14. 11. 2019
Popis situace - žáci v říjnu absolvovali pětidenní pobyt v Popradu. Na jednom pokoji se v penzionu vyskytly štěnice, které poštípaly naše dvě žákyně a ty skončily na pohotovosti s alergickou reakcí, kde byly ošetřeny. Vyučující okamžitě informovala smskou rodiče a po konzultaci s hygienou obě žákyně poučila, jak mají postupovat při desinsekci po návratu domů. Rodiče požádali školu o spolupráci při vymáhání kompenzace za způsobenou škodu a újmu na zdraví. Vše jsme konzultovali s naším pojišťovacím poradcem, který nám sdělil, že škola nenese vinu na vzniku události, a tím pádem ani povinnost na úhradu nákladů. Chtěli jsme rodičům alespoň trochu pomoct, a proto jsme oslovili i penzion a požádali jej o kompenzaci ve formě vrácení platby za ubytování a stravu, což se také stalo a rodiče dostali zpět celou platbu. Rodičům toto řešení ale nestačí a požadují, abychom jako zprostředkovatel zájezdu na penzionu vymáhali náhradu za majetkovou škodu a újmu na zdraví. Nejsme však schopni doložit, zda rodiče skutečně postupovali podle rad hygieny, jaké věci měly žákyně s sebou, jaké věci zničili a bylo-li to vůbec nutné apod. Můžete mi prosím poradit, jak správně postupovat?
Vydáno: 23. 10. 2019
Již popáté se letos počátkem června konal na výstavišti v pražských Letňanech Veletrh vědy. Tato akce, jejímž hlavním pořadatelem je Akademie věd ČR, se rok od roku těší větší pozornosti návštěvníků...
Vydáno: 26. 06. 2019
  • Článek
Dětská výtvarná soutěž má své vítěze Další z již tradičních dětských výtvarných soutěží nesla název (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE. Tematicky vycházela ze záměrů kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2018-2019...
Vydáno: 07. 06. 2019
  • Článek
Mezi časté úrazy dětí patří otravy, popáleniny (vč. chemických) nebo poleptání. Příčinou těchto závažných důsledků jsou právě chemické látky. Chemické látky jsou všude kolem nás a v každém výrobku, který kupujeme. Jsou užitečné, ale zároveň i nebezpečné. Téma nebezpečnosti chemických látek je tématem další z dětských výtvarných soutěží pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů.
Vydáno: 11. 01. 2019
Kdy je potřeba vyžadovat od žáků lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování? Je to vázáno pouze na ty obory, u kterých jsou vyjmenována nějaká omezení v nařízení vlády č. 211/2010 příloze č. 2 a u ostatních to není potřeba? Konkrétně se mi jedná např. o chemická laboratorní cvičení. Ta samozřejmě jsou součástí výuky oboru Aplikovaná chemie, ale jsou součástí učebních plánů i jiných oborů, např. Ekologie a životní prostředí. Gymnázium, což ani není odborná škola, ale například rozsah chemie může být někde i celkem široký. 
Vydáno: 21. 09. 2018
  • Článek
Předáním cen byla v červnu tohoto roku zakončena nejnovější kapitola dětských výtvarných soutěží zaměřených na problematiku prevence rizik, zdravých pracovišť a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vydáno: 08. 06. 2017
  • Článek
Na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2016 v Poslanecké sněmovně v Praze, která se konala v říjnu 2016, bylo zástupci Ministerstva školství,...
Vydáno: 12. 05. 2017
Prosím o radu týkající se biologického odpadu ze školní jídelny. Firma, které odpad předáváme, nás obeslala e-mailem, ve kterém upozorňuje, že v případě pravidelné likvidace odpadu ze stravování (200108) je nutné předkládat 4x ročně atest dokládající , že obsah těžkých kovů v odpadu nepřesahuje limit pro průmyslové komposty a mikrobiologický rozbor dle Nařízení 1774/2002 (ES). Bez atestů není možno tento odpad na kompostárně likvidovat. Pokud mám správné informace, je dokládání atestu 4x ročně odvislé od množství odevzdávaného odpadu. Proto Vás žádám o upřesnění, za jakých podmínek a kolikrát ročně jsme povinni atest provádět. V roce 2015 jsme odevzdali 1,670 tuny odpadu. D
Vydáno: 19. 12. 2016
  • Článek
Úvod Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, neupravuje toliko odpovědnost (zaměstnavatele) za újmu způsobenou (zaměstnanci) v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Ve...
Vydáno: 14. 04. 2016
Jak má postupovat střední škola zdravotnická, která má těhotné studentky a tyto mají absolvovat praktickou výuku na pracovištích nemocnice? Platí nějaká omezení? Řešila by to mimořádná prohlídka - ale u jakého lékaře?
Vydáno: 04. 01. 2016