Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Vydáno: 20 minut čtení

Student cizinec a DPP

Je možné bez povolení k zaměstnání zaměstnat cizince ze třetí země (Ukrajina), který v ČR studuje? Předložil vízum D/VC/24 a my bychom chtěli tohoto cizince zaměstnat na DPP do 10 000 Kč za měsíc.

Zaměstnavatelé přednostně zaměstnávají občany České republiky, dále mohou pracovní místa obsadit občany ze států Evropské unie a teprve poté je možné ohlášená volná pracovní místa obsadit cizinci. Ovšem musí se jednat o cizince s platnou zaměstnaneckou či modrou kartou vydanou ministerstvem vnitra. Studenti však mají výjimku. V souladu s ustanovením § 98 písm. j) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZ“), se povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince, který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání.

Vízum D/VC/24 je dlouhodobé vízum nad 90 dnů za účelem studia. Pro účely volného přístupu na trh práce je rozhodujícím aspektem zejména, zdali se jedná o akreditované studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole, které lze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání. V těchto případech má cizinec volný přístup na trh práce dle § 98 písm. j) ZZ. Volný vstup na trh práce znamená, že tato osoba může s jakýmkoliv zaměstnavatelem v ČR sjednat pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo dohoduo provedení práce (DPP).

Dle ZZ se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a doba prezenčního studia na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Dohoda o provedení práce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)

Související články

Výdělečná činnost osob, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, v příkladech
Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ zaměstnance - nejčastější chyby zaměstnavatelů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb., zákoník práce
99/1963 Sb. občanský soudní řád
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Zaměstnání malého rozsahu
Náhrada mzdy během DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Neplacené volno
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Pojistné zahraničního zaměstnance