Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

V sociálním pojištění musí zaměstnavatelé plnit řadu povinností, ať už ohlašovacích, evidenčních nebo v souvislosti s nároky na dávky svých zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatelů můžeme rozdělit do oblasti nemocenského pojištění, oblasti odvodu pojistného na sociální zabezpečení a důchodové oblasti. Následující text se bude věnovat nejdůležitějším povinnostem zaměstnavatelů se zaměřením na oblast nemocenského pojištění.

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Další povinnosti obsahuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, a dále zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, spolu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Zaměstnavatelem se podle zákona o nemocenském pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, a dále organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru, služebním poměru nebo zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, případně služební úřad, v němž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby.

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění povinností v oblasti sociálního pojištění

Povinnosti zaměstnavatelé plní vůči příslušné správě sociálního zabezpečení, přičemž místní příslušnost se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud nemá mzdovou účtárnu nebo pokud místo mzdové účtárny je shodné se sídlem zaměstnavatele; anebo místem mzdové účtárny, pokud zaměstnavatel má mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele. V případě zaměstnavatele - fyzické osoby se za sídlo považuje místo jejího trvalého pobytu v ČR, jde-li o cizince, tak místo hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li fyzická osoba (zaměstnavatel) v ČR trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost OSSZ místem podnikání (popř. místem výkonu práce jeho zaměstnanců) v ČR. Je-li

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doručování písemností
Odchod do starobního důchodu
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Vyplnění ELDP
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Den nástupu
Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce
Smrt OSVČ - zaměstnavatele