Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

V sociálním pojištění musí zaměstnavatelé plnit řadu povinností, ať už ohlašovacích, evidenčních nebo v souvislosti s nároky na dávky svých zaměstnanců. Povinnosti zaměstnavatelů můžeme rozdělit do oblasti nemocenského pojištění, oblasti odvodu pojistného na sociální zabezpečení a důchodové oblasti. Následující text se bude věnovat nejdůležitějším povinnostem zaměstnavatelů se zaměřením na oblast nemocenského pojištění.

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Další povinnosti obsahuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, a dále zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, spolu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Zaměstnavatelem se podle zákona o nemocenském pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, a dále organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru, služebním poměru nebo zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, případně služební úřad, v němž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby.

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění povinností v oblasti sociálního pojištění

Povinnosti zaměstnavatelé plní vůči příslušné správě sociálního zabezpečení, přičemž místní příslušnost se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud nemá mzdovou účtárnu nebo pokud místo mzdové účtárny je shodné se sídlem zaměstnavatele; anebo místem mzdové účtárny, pokud zaměstnavatel má mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny není shodné se sídlem zaměstnavatele. V případě zaměstnavatele - fyzické osoby se za sídlo považuje místo jejího trvalého pobytu v ČR, jde-li o cizince, tak místo hlášeného pobytu v ČR. Nemá-li fyzická osoba (zaměstnavatel) v ČR trvalý ani hlášený pobyt, řídí se místní příslušnost OSSZ místem podnikání (popř. místem výkonu práce jeho zaměstnanců) v ČR. Je-li

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti důchodového pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální zabezpečení studentů
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Odstupné a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Těhotenství a pracovní poměr
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Vyplnění ELDP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi