Průměrný výdělek

Ovlivní výši průměrného výdělku zvýšení mzdy k 1. dni kalendářního čtvrtletí? Průměrný výdělek se stanovuje vždy k 1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 10. Pokud bude mít zaměstnanec zvýšení mzdy např. o 1000 Kč k 1. 4. Připočte se průměrný výdělek z tohoto zvýšení k vypočítanému průměrnému výdělku za 1.Q.? Zvýšení v ostatní dny neřeším, to mi nijak průměrný výdělek neovlivní, ale nevím, jak se zvýšením k 1. dni kalendářního čtvrtletí.
Vydáno: 16. 02. 2024
Zaměstnankyně dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti. Dva dny před uplynutí výpovědní doby byla uznána práce neschopna. Pracovní neschopenku měla na 6 měsíců. Po ukončení pracovní neschopenky se pracovní poměr prodloužil o dva dny a následně ukončil. Poslední odpracované čtvrtletí (leden-březen). V 2. čtvrtletí měla v červnu dva dny pracovní neschopenku a 15 dnů dovolenou. Které čtvrtletí se použije na výpočet odstupného? Nebo se v takovém případě použije pravděpodobný výdělek? 
Vydáno: 31. 01. 2024
Zaměstnanec na DPP má v měsíci listopadu dopředu naplánované směny na 1 hod denně - celkem tedy 21 hodin. Musí mu zaměstnavatel proplatit 1 hod za svátek 17. 11. 2023 ve výši průměrného výdělku? Tento dohodář o svátek nepracoval, ale ani v rozvrhu směn neměl tuto směnu naplánovanou.
Vydáno: 05. 12. 2023
Vzhledem k tomu, že u zaměstnanců máme měsíční platy (veřejná správa), máme podobně odměňované brigádníky na dohody o pracovní činnosti. Mají měsíční odměnu a stanovenou pravidelnou pracovní dobu např. 2 hodiny denně. V organizace neplatíme náhradu mzdy za svátek. Jak budeme po novele ZP postupovat u brigádníků (většinou jde o důchodce, studenty). Bude dohodářům náležet náhrada mzdy, nebo budeme počítat, že jsou svátky součástí měsíční odměny?
Vydáno: 29. 11. 2023
Jak postupovat při výpočtu průměrného hodinového výdělku u dohod, jak zjistit, zda se jedná u dohod o pravděpodobný průměrný výdělek (odpracování 21 dnů v rozhodném období)? Jedná se mi o hodinový průměrný výdělek, a to v souvislosti s chystanou účinností novely zákoníku práce, kdy budou mít s účinností od 1. 1. 2024 dohody konané mimo pracovní poměr nárok na dovolenou. 
Vydáno: 24. 11. 2023
Jak vypočítat pravděpodobný hodinový a měsíční výdělek u dohod: V DPP sjednané od 28. 10. - 31. 12. 2023 je stanovena hodinová mzda 114 Kč (jde o nepravidelnou práci jako záskok na noční/denní směnu v délce 12 hodin, tj. noční směna: 19.00.-7:00 či denní směna: od 7:00-19:00 hod. - pracovníkovi na DPP nově od novely zákoníku práce tedy náleží povinně příplatek za noc, případně za sobotu, neděli, svátek). Skutečná docházka za 10/2023: skutečně odpracované hodiny za 10/23: 12 hod., příplatky so, ne: 24 hod., práce ve svátek: 12 hod. Můžeme stanovit pravděpodobný hodinový výdělek ve výši hodinové sazby, tj. 114 Kč, nebo musíme zohledňovat příplatky, tj. výpočet bude např. vycházet takto: Hrubá odměna: (114 × 24) + (10 % × 24 × 24) + (100% × 12 × 114)/skutečně odpracované hodiny, tj. 24 hod. = 182,42 hod.? Budeme pravděpodobný výdělek počítat až doby, dokud neodpracuje 21 dní (v případě nočních směn, které začínají v 22:00 hod. jednoho dne a končí v 7:00 hod. druhého dne – 1 směna v délce 12 hod. je 1 odpracovaný den?). V tomto případě máme dohodu sjednanou po novele, kdy jsou nově povinné příplatky. Pokud budu vycházet při výpočtu pravděpodobného výdělku z minulého čtvrtletí, tj. III. čtvrtletí 2023, kdy příplatky povinné nebyly, tak pak bych mohla počítat z částku pravděbodobného hodinového výdělku = 114 Kč?   DPP sjednána od 1. 10. – 31. 12. 2023, odměna stanovena paušálem ve výši 8 500 Kč/měsíc/za splnění daného úkolu + příplatky, pokud bude směna v příplatkové části dne při předpokládaném rozsahu práce ve výši 20 hodin. Skutečně odpracováno 10/23: 18 hodin – odměna 8 500 Kč. Skutečně odpracováno v 11/23: 19 hodin – opět odměna 8 500 Kč. Jak tady obecně počítat pravděpodobný hodinový výdělek a následně měsíční?
Vydáno: 24. 11. 2023
Jakým způsobem se vyplňuje „Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání“ v případě odhlašování jednatele? Zejména si nevíme rady s oddílem 9 - Informace pro podporu v nezaměstnanosti a hlavně jak určit průměrný čistý měsíční výdělek. Na co dát při vyplňování této odhlášky pozor?
Vydáno: 17. 10. 2023
Je sjednána DPP od 7. 3. 2023 do 30. 9. 2023 s jednorázovou celkovou odměnou ve výši 35 000 Kč, sjednán předpokládaný počet odpr. hodin 200, skutečně odpracováno 196 hod. Je správný tento výpočet průměrného hrubého výdělku, ze kterého se pak vypočítá průměrná měsíční čistá mzda? Průměr na hodinu ze skutečně odpracované hodiny: 35 000 / 196 = 178,57. Průměrný počet měsíců : 208 dnů (od 7. 3. do 30. 9.) / 30,42 (průměrný počet kalendářních dnů v měsíci) = 6,84. Fiktivní týdenní pracovní doba: 196 hodin / 6,84 / 4,348 = 6,59. Průměrný hrubý měs.výdělek: 178,57 × 4,348 × 6,59 = 5 117 Kč. A pak už jen běžný výpočet čisté mzdy - odečet ZP, SP, daň. 
Vydáno: 09. 10. 2023
Náš dotaz se týká stanovení průměrného hodinového výdělku. Naše firma poskytuje v roce dosažení věku 50 let zaměstnancům u příležitosti životního jubilea odměnu až do výše průměrného měsíčního výdělku. Dle uzavřené kolektivní smlouvy se výše odměny stanoví na základě zhodnocení pracovních zásluh zaměstnance a dle délky pracovního poměru k zaměstnavateli, a to i v případě přetržitého pracovního poměru. Lze takto vyplacenou odměnu zahrnout do hrubé mzdy pro účely zjištění průměrného výdělku? A v případě, že ano, rozpočítá se do čtyř čtvrtletí?
Vydáno: 08. 09. 2023
Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání od 1. 5. 2023 na poloviční úvazek a pracovní doba je rozložena rovnoměrně do pracovního týdne (tedy 4 hod. × 5). Mzda činí 25 000 Kč. Jak určit průměrný hodinový výdělek za květen? Lze ho určit z předchozího kvartálu (leden–březen), tedy 3 × 25 000/260 hod. = 288,46 Kč?
Vydáno: 08. 06. 2023
Zaměstnanec (dnes ve věku 62 let) měl 29. 2. 2018 pracovní úraz. Následně byl v pracovní neschopnosti od 1. 3. 2018 do 31. 1. 2019. Invalidní důchod mu přiznán nebyl. V 11/2022 si požádal starobní důchod, ale bez výplaty. Tento mu dosud přiznán nebyl. Je stále v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele. Jeho měsíční tarifní mzda před úrazem i po úrazu činila 18 000 Kč, plus měl nárok na odměny v závislosti na měsíčním obratu prodeje firmy. Později byl měsíční tarif navýšen na 23 000 Kč a 26 000 Kč. Ke snížení měsíčního tarifu po pracovním úrazu tedy nedošlo. Odměny jsou každý měsíc jiné, tak jak je jiný prodej zboží firmou. 1) Je nutno sledovat, zda není nutné vyplatit mu náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle § 271b) zákoníku práce? Pakliže ano, jeho pravděpodobný výdělek( vzhledem k tomu, že ve 4. čtvrtletí roku 2018 neodpracoval alespoň 21 dní) je 146 Kč/ hod. Zaměstnanec má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hod/týdně. 2) Jaká je výše průměrného příjmu před vznikem škody, kterou porovnáváme s dosaženým příjmem za leden/2023? Je správný postup, že částku vypočtenou v roce 2019 ve výši 25.393 Kč (tj. 146 × 40 × 4,348) postupně neustále valorizujeme, v roce 2020 5,2 %, v roce 2021 7,1%, v r. 2022 1,3 % a v r. 2023 5,1 % a v roce 2023 se tak dostaneme k částce 30.462 Kč? 3) Tato náhrada za ztrátu na výdělku podléhá zdanění daní ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů a odvodům na sociální a zdravotní pojištění?
Vydáno: 07. 03. 2023
Jaký je postup při výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku, který se nově uvádí na tiskopise Oznámení o ukončení zaměstnání, za jaké období se počítá? Zaměstnanec ukončil pracovní poměr dne 31. 12. 2022. 
Vydáno: 13. 01. 2023
Zaměstnanec má měsíční mzdu a svátky standardně placené náhradou. Zaměstnanec požádal o neplacené volno v 12/2022 na dny 23. 12. 2022 a 27. až 30.12.2022. Toto mu bylo schváleno. Má nárok na proplacení svátku 26. 12. 2022 náhradou, když pracovní dny před i po čerpal z vlastní iniciativy neplacené volno?
Vydáno: 11. 01. 2023
Dobrý den, náš zaměstnanec bude končit pracovní poměr z důvodů uvedených v §52 písm. d) ZP po dlouhodobé pracovní neschopnosti - pracovní úraz. Z jakého rozhodného období se má vypočítat průměrný výdělek pro náhradu odstupného a odchodného (dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii). Dále potřebujeme poradit, podle čeho vypočítat průměrný výdělek pro poskytování renty.
Vydáno: 26. 10. 2022
Při ukončení pracovního poměru u dohod o konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), u kterých vznikla účast na pojištění, je povinností zaměstnavatele odhlásit zaměstnance z účasti na nemocenském pojištění. Na dokladu Oznámení o nástupu do zaměstnání je nově od 1.4.2022 povinný údaj – průměrný čistý měsíční výdělek. 1. Jak má zaměstnavatel postupovat při výpočtu, pokud se jedná o DPČ a je sjednána hodinová odměna, přičemž pracovní doba je stanovena formulací "maximálně 20 hodin týdně"? Při výpočtu hrubého měsíčního výdělku se hodinová odměna vynásobí koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů v měsíci) a průměrným počtem pracovních hodin v měsíci. Jak však stanovit průměrný počet pracovních hodin v měsíci, je-li pracovní doba formulována takto nekonkrétně? Máme vycházet z průměrného počtu odpracovaných hodin za měsíc? Pokud ano, z jakého období máme průměr počítat (předchozí čtvrtletí, z celé doby trvání DPČ nebo jinak? 2. Hraje při výpočtu roli, jakým způsobem je sjednána DPČ, zda zaměstnanec pracuje podle potřeb zaměstnavatele nebo max. 20 hodin týdně nebo v průměru max. 20 hodin týdně?
Vydáno: 07. 06. 2022
DPP uzavřena od 3. 1. 2022 do 31. 12. 2022 na 300 hodin. Sazba na hod. 160 Kč. Tato DPP ukončena 12. 4. 2022 po odpracování 300 hodin. Mzda za 1/2022 10 800 Kč a odpracováno 67,5 hodin. V 2/2022 odpracováno 98,25 hodin a mzda 15 720 Kč a v 3/2022 odpracováno 106,25 a mzda 17 000 Kč. Prosím o postup stanovení průměru pro pracovněprávní účely.
Vydáno: 19. 04. 2022
Máme mzdové výměry, které se skládají z měsíční základní a tzv.diferenciačního - osobního - příplatku, který je možno přiznat až do určité částky. Pokud zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru v průběhu měsíce a předpokládá se, že osobní příplatek mu zatím nebude přiznán (na mzdovém výměru ho má sice uveden, ale bude přiznán třeba až po zkušební době), tak do výpočtu pravděpodobného průměru nebudu tento příplatek zahrnovat? Používáme výpočet pravděpodobný výdělek/4,348/40.
Vydáno: 14. 04. 2022
Náš zaměstnanec u městské policie odpracoval v rozhodném období 10–12/2021 19 dnů (každý měsíc má fond 161 hodin, 14 směn po 11,5 hod.). V rozhodném období odpracoval 218,5 hod., dle platového výměru má hrubého 33 130 Kč, fond za 4Q 483 hodin, čtvrtletní odměna 40 000 Kč. Za skutečně odpracovanou dobu si vydělal 70 687 Kč. Neodpracoval tudíž 21 dnů, počítám pravděpodobný výdělek? Nebo tím, že dělá na směny 11,5 hodin bych měla přepočítat na 8 hod.? Jak mu vypočítat průměr, aby to bylo co nejvíce spravedlivé?
Vydáno: 17. 02. 2022
Dobrý den, učitel má zkrácený úvazek, ale odučí 1 hod. navíc. Příklad: úvazek 10 hod. = 19,05 učitelské za 20000 Kč. Výpočet: 20000/ 4,348/10 = 458,98 Kč/hod., nebo 20000/4,348/19,05 = 241,46 Kč/hod.? 
Vydáno: 29. 11. 2021
Zaměstnanec nastoupil 2. 7. do zaměstnání. Má 30 hod. rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (6 hod. denně, 5. skupina zaručené mzdy). V srpnu onemocněl (8 pracovních dnů - celkem 48 hodin). Otázkou je, zda jsme použili správně PHV - jako pravděpodobný výdělek, kdy jsme neměli data za 2. čtvrtletí a z toho jsme usuzovali, že pravděpodobný výdělek vypočteme přes koeficient 20 000 : 4,348 : 30 = 153,33 Kč. Program nám však ukazuje pravděpodobný výdělek dle odpracovaného měsíce červenec, kdy vychází 151,52 Kč, a navíc upozorňuje, že by měl být pravděpodobný výdělek minimálně 179,20 Kč. Podle mého názoru však tady program nemá co upozorňovat skrz zaručenou mzdu, protože zaměstnanec má zkrácený poměr a min. mzda u 5. skupiny prací - 134,40 Kč je dodržena. Spočítali jsme mzdy správně, nebo to mělo být jinak?
Vydáno: 13. 09. 2021