Průměrný výdělek

Náš dotaz se týká stanovení průměrného hodinového výdělku. Naše firma poskytuje v roce dosažení věku 50 let zaměstnancům u příležitosti životního jubilea odměnu až do výše průměrného měsíčního výdělku. Dle uzavřené kolektivní smlouvy se výše odměny stanoví na základě zhodnocení pracovních zásluh zaměstnance a dle délky pracovního poměru k zaměstnavateli, a to i v případě přetržitého pracovního poměru. Lze takto vyplacenou odměnu zahrnout do hrubé mzdy pro účely zjištění průměrného výdělku? A v případě, že ano, rozpočítá se do čtyř čtvrtletí?
Vydáno: 08. 09. 2023
Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání od 1. 5. 2023 na poloviční úvazek a pracovní doba je rozložena rovnoměrně do pracovního týdne (tedy 4 hod. × 5). Mzda činí 25 000 Kč. Jak určit průměrný hodinový výdělek za květen? Lze ho určit z předchozího kvartálu (leden–březen), tedy 3 × 25 000/260 hod. = 288,46 Kč?
Vydáno: 08. 06. 2023
Zaměstnanec (dnes ve věku 62 let) měl 29. 2. 2018 pracovní úraz. Následně byl v pracovní neschopnosti od 1. 3. 2018 do 31. 1. 2019. Invalidní důchod mu přiznán nebyl. V 11/2022 si požádal starobní důchod, ale bez výplaty. Tento mu dosud přiznán nebyl. Je stále v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele. Jeho měsíční tarifní mzda před úrazem i po úrazu činila 18 000 Kč, plus měl nárok na odměny v závislosti na měsíčním obratu prodeje firmy. Později byl měsíční tarif navýšen na 23 000 Kč a 26 000 Kč. Ke snížení měsíčního tarifu po pracovním úrazu tedy nedošlo. Odměny jsou každý měsíc jiné, tak jak je jiný prodej zboží firmou. 1) Je nutno sledovat, zda není nutné vyplatit mu náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle § 271b) zákoníku práce? Pakliže ano, jeho pravděpodobný výdělek( vzhledem k tomu, že ve 4. čtvrtletí roku 2018 neodpracoval alespoň 21 dní) je 146 Kč/ hod. Zaměstnanec má stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hod/týdně. 2) Jaká je výše průměrného příjmu před vznikem škody, kterou porovnáváme s dosaženým příjmem za leden/2023? Je správný postup, že částku vypočtenou v roce 2019 ve výši 25.393 Kč (tj. 146 × 40 × 4,348) postupně neustále valorizujeme, v roce 2020 5,2 %, v roce 2021 7,1%, v r. 2022 1,3 % a v r. 2023 5,1 % a v roce 2023 se tak dostaneme k částce 30.462 Kč? 3) Tato náhrada za ztrátu na výdělku podléhá zdanění daní ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů a odvodům na sociální a zdravotní pojištění?
Vydáno: 07. 03. 2023
Jaký je postup při výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku, který se nově uvádí na tiskopise Oznámení o ukončení zaměstnání, za jaké období se počítá? Zaměstnanec ukončil pracovní poměr dne 31. 12. 2022. 
Vydáno: 13. 01. 2023
Zaměstnanec má měsíční mzdu a svátky standardně placené náhradou. Zaměstnanec požádal o neplacené volno v 12/2022 na dny 23. 12. 2022 a 27. až 30.12.2022. Toto mu bylo schváleno. Má nárok na proplacení svátku 26. 12. 2022 náhradou, když pracovní dny před i po čerpal z vlastní iniciativy neplacené volno?
Vydáno: 11. 01. 2023
Dobrý den, náš zaměstnanec bude končit pracovní poměr z důvodů uvedených v §52 písm. d) ZP po dlouhodobé pracovní neschopnosti - pracovní úraz. Z jakého rozhodného období se má vypočítat průměrný výdělek pro náhradu odstupného a odchodného (dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii). Dále potřebujeme poradit, podle čeho vypočítat průměrný výdělek pro poskytování renty.
Vydáno: 26. 10. 2022
Při ukončení pracovního poměru u dohod o konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), u kterých vznikla účast na pojištění, je povinností zaměstnavatele odhlásit zaměstnance z účasti na nemocenském pojištění. Na dokladu Oznámení o nástupu do zaměstnání je nově od 1.4.2022 povinný údaj – průměrný čistý měsíční výdělek. 1. Jak má zaměstnavatel postupovat při výpočtu, pokud se jedná o DPČ a je sjednána hodinová odměna, přičemž pracovní doba je stanovena formulací "maximálně 20 hodin týdně"? Při výpočtu hrubého měsíčního výdělku se hodinová odměna vynásobí koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů v měsíci) a průměrným počtem pracovních hodin v měsíci. Jak však stanovit průměrný počet pracovních hodin v měsíci, je-li pracovní doba formulována takto nekonkrétně? Máme vycházet z průměrného počtu odpracovaných hodin za měsíc? Pokud ano, z jakého období máme průměr počítat (předchozí čtvrtletí, z celé doby trvání DPČ nebo jinak? 2. Hraje při výpočtu roli, jakým způsobem je sjednána DPČ, zda zaměstnanec pracuje podle potřeb zaměstnavatele nebo max. 20 hodin týdně nebo v průměru max. 20 hodin týdně?
Vydáno: 07. 06. 2022
DPP uzavřena od 3. 1. 2022 do 31. 12. 2022 na 300 hodin. Sazba na hod. 160 Kč. Tato DPP ukončena 12. 4. 2022 po odpracování 300 hodin. Mzda za 1/2022 10 800 Kč a odpracováno 67,5 hodin. V 2/2022 odpracováno 98,25 hodin a mzda 15 720 Kč a v 3/2022 odpracováno 106,25 a mzda 17 000 Kč. Prosím o postup stanovení průměru pro pracovněprávní účely.
Vydáno: 19. 04. 2022
Máme mzdové výměry, které se skládají z měsíční základní a tzv.diferenciačního - osobního - příplatku, který je možno přiznat až do určité částky. Pokud zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru v průběhu měsíce a předpokládá se, že osobní příplatek mu zatím nebude přiznán (na mzdovém výměru ho má sice uveden, ale bude přiznán třeba až po zkušební době), tak do výpočtu pravděpodobného průměru nebudu tento příplatek zahrnovat? Používáme výpočet pravděpodobný výdělek/4,348/40.
Vydáno: 14. 04. 2022
Náš zaměstnanec u městské policie odpracoval v rozhodném období 10–12/2021 19 dnů (každý měsíc má fond 161 hodin, 14 směn po 11,5 hod.). V rozhodném období odpracoval 218,5 hod., dle platového výměru má hrubého 33 130 Kč, fond za 4Q 483 hodin, čtvrtletní odměna 40 000 Kč. Za skutečně odpracovanou dobu si vydělal 70 687 Kč. Neodpracoval tudíž 21 dnů, počítám pravděpodobný výdělek? Nebo tím, že dělá na směny 11,5 hodin bych měla přepočítat na 8 hod.? Jak mu vypočítat průměr, aby to bylo co nejvíce spravedlivé?
Vydáno: 17. 02. 2022
Dobrý den, učitel má zkrácený úvazek, ale odučí 1 hod. navíc. Příklad: úvazek 10 hod. = 19,05 učitelské za 20000 Kč. Výpočet: 20000/ 4,348/10 = 458,98 Kč/hod., nebo 20000/4,348/19,05 = 241,46 Kč/hod.? 
Vydáno: 29. 11. 2021
Zaměstnanec nastoupil 2. 7. do zaměstnání. Má 30 hod. rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (6 hod. denně, 5. skupina zaručené mzdy). V srpnu onemocněl (8 pracovních dnů - celkem 48 hodin). Otázkou je, zda jsme použili správně PHV - jako pravděpodobný výdělek, kdy jsme neměli data za 2. čtvrtletí a z toho jsme usuzovali, že pravděpodobný výdělek vypočteme přes koeficient 20 000 : 4,348 : 30 = 153,33 Kč. Program nám však ukazuje pravděpodobný výdělek dle odpracovaného měsíce červenec, kdy vychází 151,52 Kč, a navíc upozorňuje, že by měl být pravděpodobný výdělek minimálně 179,20 Kč. Podle mého názoru však tady program nemá co upozorňovat skrz zaručenou mzdu, protože zaměstnanec má zkrácený poměr a min. mzda u 5. skupiny prací - 134,40 Kč je dodržena. Spočítali jsme mzdy správně, nebo to mělo být jinak?
Vydáno: 13. 09. 2021
Zaměstnanec byl převeden dle § 338 zákoníku práce. Zpracovávám mzdy původního i přejímajícího zaměstnavatele. Přechod se uskutečnil ode dne 1.6. a pro červnové mzdy jsem převzala průměrný hodinový výdělek od původního zaměstnavatele. Jak správně nastavit průměrný hodinový výdělek pro 3. čtvrtletí? Měl by být počítán i nadále jako by pracovní poměr nebyl přerušen a tedy z údajů mezd duben až červen (tj. vzít dohromady údaje z mezd za duben a květen od původního zaměstnavatele + údaje z mezd za červen přejímajícího zaměstnavatele)? Nebo mohu pro 3. čtvrtletí vzít průměr spočítaný pouze na základě mezd za červen, tj. za první měsíc u nového zaměstnavatele? 
Vydáno: 15. 07. 2021
  • Článek
1) Výpočet pravděpodobného hodinového průměrného výdělku Zaměstnavatel pobírá dotace z programu Antivirus A plus z důvodu uzavření provozovny vládním nařízením. Zaměstnancům byla vyplácena náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku...
Vydáno: 02. 07. 2021
Zaměstnanci jsou odměňování základním platem a výkonnostní prémií za dosažený výkon. V případě, že výkon nemají (zabývají se např. úklidem prostor), poskytujeme jin mzdu ve výši 100 % průměrného výdělku. Má být tato odměna zahrnuta do základu pro výpočet průměrného výdělku?
Vydáno: 25. 05. 2021
Na lékařskou pohotovostní službu máme sepsané dohody o pracovní činnosti. Zaměstnanec má určenou hodinovou sazbu za všední den (tj. 5 hodin) a jinou sazbu za hodiny o víkendu a svátcích buď 15 hodin, nebo 24 hodin. V měsíci mají zaměstnanci od 1 do 6 služeb kombinované jak v pracovní den, tak i o víkendech. Jak mám spočítat průměrný hodinový výdělek pro náhradu za nemoc? Ve čtvrtletí nikdy 21 dní neodpracují. Někdy pro nemoc neodpracují víkendovou službu i službu ve všední den. 
Vydáno: 01. 04. 2021
Jak správně stanovit průměrnou čistou mzdu zaměstnanci, který ukončil PP v lednu 2021 (potvrzení pro ÚP). Máme stanovenu průměrnou hrubou mzdu za rozhodné období 4. čtvrtletí 2020. Jak z této hrubé mzdy spočítat čistou? Použít metodu roku 2020 vč. superhrubé mzdy a nebo použít metodu 2021, tedy po zrušení superhrubé mzdy? 
Vydáno: 16. 02. 2021
Prosím o informaci k průměrnému hodinovému výdělku a nejnižší úrovně zaručené mzdy dle zákona č. 258/2020 Sb., kterým se mění zákoník práce - právní úprava § 357 odst. 1 zákoníku práce, s účinností od 30. 7. 2020. Dozorujeme ve zpracování mezd více firem, kde firmy používají různé mzdové softwary. Zajištění zaručené mzdy a průměrného výdělku je ale rozdílný. Některé v případě, že zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci použít průměrný výdělek, který nedosahuje zjištěný částky nejnižší úroveň zaručené mzdy, je tedy nižší, použijí jako průměrný výdělek hodinovou nejnižší úroveň zaručené mzdy pro danou skupinu prací, a to po celé čtvrtletí. V případě ale, že je potřeba použít průměrný hodinový výdělek celý měsíc (např. překážka v práci) a při uplatnění nejnižší úrovni zaručené mzdy se stane, že vyjde při měsíční mzdě částka nižší než nejnižší úroveň měsíční mzdy. Do zaručené měsíční mzdy tedy poskytují doplatek v odměnách, aby zachovaly úroveň zaručené mzdy. Jiný software použije nejnižší úroveň zaručené mzdy jako podíl nejnižší úrovně zaručené mzdy a fondu pracovní doby na příslušný měsíc, a pokud je průměrný hodinový výdělek zaměstnance nižší než vypočítaný podíl, uplatní se vypočítaný podíl, a to podle každého měsíce, v kterém vzniká právo použít průměrný výdělek. To znamená, že průměrný výdělek je v daném čtvrtletí ale každý měsíc jiný. Všechny firmy tvrdí, že jejich výpočet je správný. Prosím tedy o upřesnění, které z výše uvedených stanovení průměrných hodinových výdělků je od 30. 7. 2020 správné, abychom dodrželi dikci zákona.
Vydáno: 08. 02. 2021
Jaké se mají používat sazby daně a pojistného při zjišťování průměrného čistého měsíčního výdělku, který se uvádí na formulář pro Úřad práce, dle kterého ÚP vyplácí podporu v nezaměstnanosti? Dle § 356 odst. 3 zákoníku práce se použijí podmínky a sazby platné pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. Jaký měsíc se tím myslí - je to měsíc, v němž skončil pracovní poměr zaměstnance? Má se v průměrném čistém měsíčním výdělku projevit i případný daňový bonus?
Vydáno: 22. 01. 2021
  • Článek
(8. 12. 2020, on-line) 1. SJEDNÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU V ROZPORU SE ZÁKONEM Podle ustanovení § 39 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění...
Vydáno: 22. 01. 2021