Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby

Nemocenské je dávkou nahrazující ucházející příjem z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a náleží z nemocenského pojištění. U nemocenského podpůrčí doba začíná 15. dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a trvá maximálně 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Nemocenské však lze v některých případech poskytovat i po uplynutí podpůrčí doby. 

Základní informace

Zápočty do podpůrčí doby:

  • Do podpůrčí doby se započítávají všechny doby dočasných pracovních neschopností, které trvaly v období do 380 kalendářních dnů před vznikem aktuální dočasné pracovní neschopnosti.
  • Započítávají se všechny dočasné pracovní neschopnosti bez ohledu na druh pojištěných činností, ze kterých každá dočasná pracovní neschopnost vznikla. Zápočet rovněž neovlivní ani skutečnost, zda náležela pouze náhrada mzdy nebo i nemocenské, případně nemocenské nenáleželo (např. proto, že pracovní neschopnost vznikla v době neplaceného volna).
  • Pro zápočet není rozhodující, zda dočasná pracovní neschopnost vznikla z důvodu nemoci, úrazu nebo nemoci z povolání.
  • Do podpůrčí doby se však nezapočítávají dny dočasné pracovní neschopnosti v tom případě, kdy pojištěná činnost trvala alespoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.
  • Pro účely podpůrčí doby se za den vzniku dočasné pracovní neschopnosti v případech, kdy pojištěnec již svou směnu odpracoval, považuje až následující pracovní den.

Průběh podpůrčí doby a možnosti pro poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

  • OSSZ v průběhu trvání dočasné pracovní neschopnosti a během výplaty nemocenského sleduje délku podpůrčí doby zaměstnance. Trvá-li dočasná pracovní neschopnost 180 kalendářních dnů, je OSSZ povinna alespoň 15 dnů před ukončením této lhůty (180 dnů) nahlásit čerpání podpůrčí doby jednak ošetřujícímu lékaři, a jednak zaměstnavateli zaměstnance.
  • Dva měsíce před ukončením podpůrčí doby (tj. před uplynutím 380 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti) hlásí OSSZ čerpání podpůrčí doby opět ošetřujícímu lékaři, zaměstnavateli a také zaměstnanci, kterého současně informuje o jeho dalším možném postupu po skončení podpůrčí doby a o podmínkách vyplácení nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.
  • V případě vyčerpání podpůrčí doby může na základě žádosti pojištěnce OSSZ rozhodnout o poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby. Jedná se o fakultativní rozhodnutí, záleží na vyjádření lékaře lékařské posudkové služby. Rozhodnutí o poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby je možné v případech, u kterých lze očekávat, že pojištěnec v krátké době (nejdéle do 350 kalendářních dnů) od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost.
  • Na základě posouzení zdravotního stavu pojištěnce lékařem lékařské posudkové služby příslušná OSSZ vydá rozhodnutí. Je-li rozhodnutím OSSZ přiznána výplata nemocenského na další období, pak při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského může doba tohoto prodloužení činit maximálně 3 měsíce.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020
Novinky pro zaměstnavatele v souvislosti s eNeschopenkou - nové výhody a nové povinnosti
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost zaměstnance
Nemocenská 2x
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Dávky nemocenského pojištění
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Sleva na poplatníka při nemocenské
Evidence pracovní neschopnosti
Přednostní exekuce a nemocenské dávky
Krácení dovolené
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN
Nečinnost OSSZ
Pracovní neschopnost