Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby

Nemocenské je dávkou nahrazující ucházející příjem z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a náleží z nemocenského pojištění. U nemocenského podpůrčí doba začíná 15. dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti a trvá maximálně 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Nemocenské však lze v některých případech poskytovat i po uplynutí podpůrčí doby. 

Základní informace

Zápočty do podpůrčí doby:

  • Do podpůrčí doby se započítávají všechny doby dočasných pracovních neschopností, které trvaly v období do 380 kalendářních dnů před vznikem aktuální dočasné pracovní neschopnosti.
  • Započítávají se všechny dočasné pracovní neschopnosti bez ohledu na druh pojištěných činností, ze kterých každá dočasná pracovní neschopnost vznikla. Zápočet rovněž neovlivní ani skutečnost, zda náležela pouze náhrada mzdy nebo i nemocenské, případně nemocenské nenáleželo (např. proto, že pracovní neschopnost vznikla v době neplaceného volna).
  • Pro zápočet není rozhodující, zda dočasná pracovní neschopnost vznikla z důvodu nemoci, úrazu nebo nemoci z povolání.
  • Do podpůrčí doby se však nezapočítávají dny dočasné pracovní neschopnosti v tom případě, kdy pojištěná činnost trvala alespoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.
  • Pro účely podpůrčí doby se za den vzniku dočasné pracovní neschopnosti v případech, kdy pojištěnec již svou směnu odpracoval, považuje až následující pracovní den.

Průběh podpůrčí doby a možnosti pro poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

  • OSSZ v průběhu trvání dočasné pracovní neschopnosti a během výplaty nemocenského sleduje délku podpůrčí doby zaměstnance. Trvá-li dočasná pracovní neschopnost 180 kalendářních dnů, je OSSZ povinna alespoň 15 dnů před ukončením této lhůty (180 dnů) nahlásit čerpání podpůrčí doby jednak ošetřujícímu lékaři, a jednak zaměstnavateli zaměstnance.
  • Dva měsíce před ukončením podpůrčí doby (tj. před uplynutím 380 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti) hlásí OSSZ čerpání podpůrčí doby opět ošetřujícímu lékaři, zaměstnavateli a také zaměstnanci, kterého současně informuje o jeho dalším možném postupu po skončení podpůrčí doby a o podmínkách vyplácení nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.
  • V případě vyčerpání podpůrčí doby může na základě žádosti pojištěnce OSSZ rozhodnout o poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby. Jedná se o fakultativní rozhodnutí, záleží na vyjádření lékaře lékařské posudkové služby. Rozhodnutí o poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby je možné v případech, u kterých lze očekávat, že pojištěnec v krátké době (nejdéle do 350 kalendářních dnů) od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost.
  • Na základě posouzení zdravotního stavu pojištěnce lékařem lékařské posudkové služby příslušná OSSZ vydá rozhodnutí. Je-li rozhodnutím OSSZ přiznána výplata nemocenského na další období, pak při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského může doba tohoto prodloužení činit maximálně 3 měsíce.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Postih za porušení režimu nemocného
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Daňové aktuality
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Pracovní neschopnost zaměstnance
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Nemocenská 2x
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Náhrada mzdy u DPN
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Dávky nemocenského pojištění
Pracovní neschopnost
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Příloha k žádosti o dávku
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Starobní důchodce a nemocenská