Všechny předpisy

Seznam předpisů

Zobrazeno 10 ze 1192 předpisů

Číslo předpisu Název
490/2000 Sb. Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
493/2002 Sb. Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice
96/1964 Sb. Zákon o technické normalizaci
142/1991 Sb. Zákon o československých technických normách
182/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
98/1987 Sb. Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů