Všechny předpisy

Seznam předpisů

Zobrazeno 10 ze 1025 předpisů

Číslo předpisu Název
209/1992 Sb. Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
2/1993 Sb. Usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
16/2005 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku
322/2005 Sb. Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
28/2012 Sb. Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
210/1990 Sb. Zákon o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
479/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
470/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony