Poměrná část dovolené

Právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok vzniká těm zaměstnancům v pracovním poměru, kteří za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli po dobu alespoň 4 týdnů konali v příslušném kalendářním roce práci alespoň v rozsahu 4 násobku stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby připadající na toto období. Obdobně to platí i pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s tím, že musí odpracovat alespoň 4násobek fiktivní týdenní pracovní doby, která je zákonem stanovena na 20 hodin, tj. 80 hodin za kalendářní rok. 

Základní informace

Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě alespoň 52 týdnů a zaměstnanec neodpracoval 52 násobků své týdenní pracovní doby, kratší týdenní pracovní doby nebo fiktivní týdenní pracovní doby, nemá právo na dovolenou za kalendářní rok. Přísluší mu však poměrná část této dovolené, která činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu, kratší týdenní pracovní dobu nebo odpracovanou fiktivní týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu stanovené týdenní pracovní doby, kratší týdenní pracovní doby nebo fiktivní týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Dochází-li u zaměstnance v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně délky stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby.  U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se bude vždy pracovat s fiktivní týdenní pracovní dobou 20 hodin, kterou je zaměstnavatel povinen určit, bez ohledu na sjednaný rozsah pracovní doby.

Zaměstnanci pracujícímu na dálku, který si sám za sjednaných podmínek rozvrhuje pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen pro účely čerpání dovolené stanovit rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit.

Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, posuzuje se právo na dovolenou u každého z těchto vztahů samostatně. Právní úprava dovolené se nevztahuje na zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr; u dohody o pracovní činnosti je možné právo na dovolenou sjednat nebo stanovit vnitřním předpisem.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli 1. 10. 2023 a pracoval po stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin a do konce roku odpracoval 529 hodin. Dovolená u zaměstnavatele činí 4 týdny. Délka poměrné části dovolené u tohoto zaměstnance, který za trvání pracovního poměru do konce kalendářního roku odpracoval 13 celých násobků své stanovené týdenní pracovní doby, činí 13/52 ze 40 hodin týdně krát 4 týdny (tj. 13/52 x 40 x 4 = 39,96; po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru tedy 40 hodin dovolené).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výměra dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená za odpracované dny
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Dovolená od 1. 1. 2021
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Nárok na dovolenou
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Nárok na dovolenou
Dovolená 2021
Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2021
Čerpání dovolené v roce 2021
Výpočet dovolené v roce 2021
Nárok na dovolenou
Čerpání
Dovolená ve svátek
Převod dovolené z roku 2020 se změnou týdenní pracovní doby
Nástup na dovolenou bez souhlasu zaměstnavatele
Dovolená od roku 2021 - výpočet nároku
Nárok na dovolenou od 1. 1. 2021
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená