Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Vydáno: 4 minuty čtení

Vztah k právním předpisům

Související ustanovení:

 • § 41 odst. 2 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Pojmové znaky

Výpověď, nesplňování požadavků pro řádný výkon práce, neuspokojivé pracovní výsledky, písemná výzva, přiměřená doba

Základní pojmy

Výpověď – jednostranné právní jednání, kterým je rozvazován pracovní poměr

Požadavky pro řádný výkon práce – určuje sám zaměstnavatel; stanovené požadavky nesmí mít diskriminační povahu a být v rozporu s dobrými mravy.

Náležitosti

 1. označení zaměstnance
 2. konstatování neuspokojivých pracovních výsledků
 3. výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
 4. stanovení přiměřené doby k jejich odstranění
 5. datum a místo, razítko a podpis zaměstnavatele/oprávněného vedoucího zaměstnance

Specifika

Spočívá-li nesplňování požadavků pro řádný výkon práce v neuspokojivých pracovních výsledcích, lze dát zaměstnanci výpověď jen pokud byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Zaměstnanci musí být sděleno, jaké jsou jeho pracovní výsledky, a v čem spočívá jejich neuspokojivost. Zaměstnanci musí být také dána možnost, aby svou práci zlepšil. Proto je včas vyzván k odstranění neuspokojivých výkonů a je mu dána i možnost, aby prokázal, že svůj přístup k práci zlepšil.

Přiměřenost doby určené zaměstnavatelem k tomu, aby zaměstnanec mohl svůj pracovní výkon zlepšit, se posuzuje vzhledem ke konkrétní práci, kterou zaměstnanec koná, a k reálné možnosti dosáhnout v ní odstranění špatných pracovních výsledků (např. 1 den je zřejmě příliš krátká doba). Není-li v písemné výzvě uvedena tato doba buď vůbec nebo není-li dostatečně přesně vymezená, způsobilo by to neplatnost následné výpovědi.

Forma

Písemná forma výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků je hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi.

Poznámky

Byla-li zaměstnanci dána výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky, lze jej (stejně jako v případě dalších důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. f/ ) i bez jeho souhlasu převést po celou výpovědní dobu na jinou (i méně placenou) práci.

Literatura a judikatura

Doporučená literatura:

 • Chládková, A., Bukovjan, P., Personalistika, Praha, Wolters Kluwer, 2012
 • Vysokajová, M., Kahle, S., Randlová, N., Hůrka, P., Doležílek, J., Zákoník práce, Komentář, Praha, Wolters Kluwer, 2015
 •  Havlík, A., Neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance – jak jim předcházet a jak na ně reagovat, Práce a mzda 2011, č. 12

Doporučená judikatura:

 • NS, 6 Cz 229/67
 • NS, 5 Cz 52/76
 • NS 21 Cdo 758/2006 
 • NS 21 Cdo 730/2006 
 • NS 21 Cdo 3016/2007 
 • NS 21 Cdo 4059/2007 
 • NS 21 Cdo 4066/2008 
 • NS 21 Cdo 2894/2009

Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Jméno zaměstnance ..................

bytem ..............................

Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Na základě písemné pracovní smlouvy uzavřené dne ............. vykonáváte pro ....... (náš podnik) práci ....... (projektanta).

Podle sdělení vedoucího oddělení p............ se ve Vaší práci od ....... 2019 opakovaně vyskytují nedostatky spočívající zejména v ... (chybách ve zpracovaných podkladech nedodržování stanovených termínů plnění úkolů, které Vám byly zadány, což má negativní dopad na práci celého kolektivu). Pro úspěšné plnění pracovních úkolů Vám byly vytvořeny veškeré potřebné podmínky a Vaše neuspokojivé výsledky jsou výlučně důsledkem Vašeho přístupu k práci.

Tímto Vás vyzýváme k zlepšení dosavadních pracovních výsledků, což můžete prokázat bezchybným vypracováním a včasným odevzdáním ........ (zadaných projektů) v následujícím čtvrtletí, tj. od .... do .... 2019.

 

V ......... dne .......

 

......................................................
(razítko a podpis zaměstnavatele, oprávněného vedoucího zaměstnance)