Otcovská poporodní péče

Počet vyhledaných dokumentů: 18
Počet vyhledaných dokumentů: 18
Náš zaměstnanec nastupuje na otcovskou dovolenou, kterou čerpá ze zaměstnání na HPP. Může pro nám během otcovské a následně rodičovské dovolené občas s něčím vypomoci na základě fakturace případně dohody o provedení práce? Je našim zaměstnancem na HPP, ale mimo to má i živnostenský list a podnikání je pro něj vedlejší činnost. Podniká ve stejném oboru, jako je u nás zaměstnán (zedník), ale případně bychom ho využili i na dohodu o provedení práce v jiné činnosti, pokud by to bylo možné.
Vydáno: 26. 04. 2023
Započítávají se hodiny dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do odpracovaných hodin zaměstnanců při výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců?
Vydáno: 24. 01. 2023
Ráda bych si ujasnila okruh osob, za které je plátcem zdravotního pojištění stát. Od 1. 12. 2022, kdy se zákonem 358/2022 Sb., novelizuje zákoník práce, budou zaměstnanci pobírající nemocenskou dávku „otcovská“ nově čerpat v zaměstnání otcovskou dovolenou (nový § 195a) namísto rodičovské dovolené. Dosud tito zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou byli hlášeni zaměstnavatelem na zdravotní pojišťovny s kódy M a U a neplatil pro ně po dobu čerpání rodičovské dovolené minimální vyměřovací základ. Chtěla bych Vás požádat o informaci, zda tato doba bude i nadále od 1. 12. 2022 dobou, za kterou je plátcem pojištění stát, anebo ne? Pokud dochází ke změně a stát již za tyto pojištěnce plátce nebude, tak ještě prosím o informaci, jak postupovat u zaměstnance, který čerpá „otcovskou“ od 28. 11. 2022 do 11. 12. 2022?
Vydáno: 08. 12. 2022
 • Článek
I s ohledem na současnou složitou situaci způsobenou vysokou mírou inflace a extrémním zdražováním energií připravila vláda balíček zacílené pomoci pro rodiny a zdravotně znevýhodněné skupiny. Součástí tohoto balíčku jsou i změny v zákoně o nemocenském pojištění, které se týkají otcovské a karantény. Návrh zákona byl dne 26. 10. 2022 schválen Poslaneckou sněmovnou, aktuálně je projednáván v Senátu.
Ve středu 18. 8. Senát schválil novelu zákona o nemocenském pojištění. Hlavními změnami, které novela přináší, jsou snazší cesta k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému pro ty, kteří pečují o své...
Vydáno: 19. 08. 2021
 • Článek
Co přináší nová směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a jakým způsobem může do léta 2022 ovlivnit českou právní úpravu?
Otcovská je dávka ze  systému nemocenského pojištění, jejímž účelem je přiměřeně nahrazovat otci dítěte příjem, který mu uchází z  důvodu péče o novorozené dítě a matku. Základní informace Nárok na otcovskou má: pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. Za otce dítěte je pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako otec, pojištěnec (pojištěnka), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Věková podmínka 7 let navazuje na obdobnou podmínku u nároku na peněžitou pomoc v mateřství v případě převzatých dětí. Osvědčení skutečnosti o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů žadatel dokládá rozhodnutím příslušného orgánu. Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. V případě péče o totéž dítě náleží otcovská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská náleží jen jednou také v případě, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče, neboť péče o více dětí se v tomto případě považuje za péči o jedno dítě. Otci vznikne nárok na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde po zániku pojištění, to znamená, že není nárok na tuto dávku z titulu ochranné lhůty. Pokud však k nástupu na otcovskou dojde ještě za trvání pojištění (zaměstnání), tak nárok vznikne a dávka se vyplatí i za dny po skončení zaměstnání. Nárok na otcovskou nemá pojištěnec za: dny pracovního klidu, pokud v době potřeby ošetřování (péče) mu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za jeden kalendářní den, který byl pro něho pracovním dnem, dobu, po kterou vykonával v pojištěné činnosti, ze které mu dávka náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Podpůrčí doba se však nepřerušuje, tzn., že pokud otec bude v průběhu čerpání otcovské některý den pracovat, nebude mu za tento den náležet výplata dávky, ale výplata se o tento den neprodlouží (obdobně jako u ošetřovného), dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za jeden kalendářní den, který měl být pro pojištěnce pracovním dnem. Výplata otcovské a podpůrčí doba Výše otcovské od prvního kalendářního dne činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. činí u otcovské maximálně 1 týden (7 kal. dnů) a začíná dnem nástupu na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.  Běh podpůrčí doby se nepřerušuje, a to ani v těch případech, kdy otec nemůže o dítě z objektivních důvodů pečovat (např. je hospitalizován v nemocnici a fakticky nepečuje o dítě ani po část dne). Výplata dávky za dny, kdy otec dítěte o dítě nepečoval ani po část dne, nenáleží. Jiná situace nastává v případě, kdy dítě v průběhu pobírání otcovské zemře. V takovém případě se dávka, na kterou již vznikl nárok, bez dalšího doplatí. Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do zařízení. Obdobně se postupuje v případě, kdy dítě bylo svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, protože o něj přestali rodiče pečovat. Toto předčasné skončení podpůrčí doby pro otcovskou vyplývá z účelu dávky.
Vydáno: 30. 09. 2019
 • Článek
Ze systému nemocenského pojištění se v situacích, kdy se zaměstnanec nebo zaměstnankyně musí postarat o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů, poskytují především 2 dávky, a to peněžitá pomoc v mateřství (dále také PPM) a dávka otcovské poporodní péče (dále jen otcovská). Pokud tito zaměstnanci splní potřebné podmínky, mají stejně tak jako biologičtí rodiče nárok na dávku a také na volno v zaměstnání.
 • Článek
Otcovská Chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaká výjimka na čerpání otcovské až po šestinedělí. Dcera se nám narodila předčasně, tudíž byla cca 3 měsíce v nemocnici a přišlo...
 • Článek
V minulém čísle jsme zodpověděli vaše nejčastější dotazy týkající se zejména nové dávky nemocenského pojištění dlouhodobého ošetřovného. V tomto čísle budeme pokračovat a zodpovíme vaše další dotazy k druhé nové dávce, dávce otcovské poporodní péče, tzv. otcovské. Dále se budeme věnovat otázkám týkajícím se krátkodobého ošetřovného.
 • Článek
S účinností od 1. února 2018 je zavedena v nemocenském pojištění nová dávka, a to „dávka otcovské poporodní péče“ (takto zní zákonný název nové dávky). Tato dávka byla zavedena na základě zákona č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro tuto dávku je v zákoně o nemocenském pojištění zavedena legislativní zkratka otcovská, kterou se v praxi tato nová dávka běžně také označuje.
Vydáno: 23. 02. 2018
 • Článek
V první části jsme vás seznámili se základními pravidly čerpání nové dávky nemocenského pojištění otcovské poporodní péče, tzv. otcovské. Nyní si na praktických příkladech vyzkoušíme, jak se počítá výše dávky, a vysvětlíme si, jakým způsobem se o otcovskou žádá, kdo ji vyplácí, jak vypadá tiskopis žádosti a jak se vyplňuje.
 • Článek
Od 1. února 2018 nabyde účinnosti zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony, jehož součástí je zavedení nové dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské.
 • Článek
Rok 2017 jako volební rok se vyznačoval bohatou legislativní činností, která se významně dotkla též oblasti nemocenského pojištění. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, byl podstatně dotčen více...
Vydáno: 19. 12. 2017
Podpůrčí doba otcovské poporodní péče činí 7 kalendářních dní, bude i 7 kalendářních dní proplaceno? Na příklad: 1) Pravidelná pracovní doba je pondělí-pátek - proplaceno bude tedy pouze 5 dní, nebo celý týden až do neděle, tedy 7 kalendářních dní? 2) Pracovní doba pondělí-sobota - kolik dní bude proplaceno zde? 
Vydáno: 29. 11. 2017
 • Článek
Zákonem č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (který byl uveřejněn v částce 52/2017 Sbírky zákonů rozeslané dne 22. května 2017), byla zavedena nová dávka nemocenského pojištění - tzv. otcovská.
Vydáno: 25. 08. 2017
Kdo má nárok na "otcovskou" dovolenou? Od kdy může nastoupit otec na dovolenou? Jaká výše z čeho se počítá výše "otcovské" dovolené?
Vydáno: 27. 07. 2017
 • Článek
Dne 22. května 2017 byl ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 148/2017 vyhlášen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony, jehož součástí je zavedení nové dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské.