Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

Na základě čeho lze poskytnout vyšší náhradu mzdy zaměstnanci, jak je uvedeno v příkladě 5 v časopisu Práce a Mzda 2/2024 v článku Změna v pracovním volnu zaměstnance k jeho činnosti na akcích pro děti a mládež napsaného JUDr. Bukovjanem, když je v § 203a odst 5, zákoníku práce (Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem za první až třetí kalendářní čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy podle věty první vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů; částka se zaokrouhlí na desetihaléře směrem nahoru ) napsáno nejvýše ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy (pro rok 243,90Kč/hod.). Dle mého názoru z důvodu ustanovení § 4a odst. 1 zákoníku práce, který říká: „Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné", se nelze od ustanovení § 203a odchýlit a poskytnout vyšší náhradu. 
Vydáno: 23. 02. 2024
Uvolnění zaměstnance pro práci na dětském táboře první měsíc pracovního poměru, tj. ve zkušební době. Zaměstnanec splnil zákonné podmínky pro uvolnění na tábor jako oddílový vedoucí. Zaměstnavatel souhlasil s jeho uvolněním na tábor po nástupu do zaměstnání, tj. v období sjednané zkušební doby. Zaměstnanci přísluší za pracovní volno související s činností vedoucích táborů pro děti a mládež a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních náhrada mzdy. Jedná se o překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Bude se zaměstnanci prodlužovat zkušební doba za poskytnuté pracovní volno?
Vydáno: 10. 11. 2023
Zaměstnanec bude ve volební komisi ve volbách lede 2023 i v pracovní době. Co to je refundace ušlé mzdy? Za leden 2023 bude mít zaměstnanec nezkracenou mzdu, i když bude ve volební komisi v pracovní době? A zaměstnavatel si vyfakturuje pracovní dobu, kdy nebyl v práci? Zaměstnanec má měsíční paušál 28 500 Kč a 40hodinovou týdenní dobu. Jak přepačítat ušlou mzdu?
Vydáno: 25. 01. 2023
  • Článek
S účinností 1. ledna 2021 novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) rozšiřuje překážky v práci v souvislosti s akcemi pro děti a mládež a zároveň je nově zaměstnavatel povinen za podmínek uvedených v novém ustanovení § 203a zákoníku práce poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu pro zaměstnance působící na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež za dobu nejvýše 1 týdne v kalendářním roce s možností následné refundace ze státního rozpočtu.
Vydáno: 31. 05. 2021
  • Článek
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí (včetně voleb do zastupitelstev městských částí a městských obvodů statutárních měst a voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev jeho městských částí). Ačkoliv člen zastupitelstva nevykonává svou funkci v rámci pracovněprávního vztahu, některé aspekty této činnosti se řídí zákoníkem práce. Členům okrskových volebních komisí a kandidátům pak v souvislosti s volbami vyplývají ze zákona některé nároky.
Vydáno: 01. 09. 2018
Firma s. r. o., plátce DPH, která vede podvojné účetnictví, zaměstnává jednoho pracovníka, Který je dobrovolným členem hasičského sboru. Od obce jsme obdrželi potvrzení, že se dne 2. 11. 2017 od 21:51 hod do 3. 11.207 do 4:00 hodin zúčastnil na výzvu KOPIS zásahu. Pracovník druhý den nepřišel do práce s odůvodněním, že byl unavený. Pracovní doba pracovníka je 7:00 – 15:00 hodin. Zajímá mě: 1. Jak v tomto případě má firma postupovat. 2. Refundace (mzda, SP, ZP) bez DPH. 3. Jak řešit časový rozdíl mezi zásahovou akcí a pracovní dobou. Na potvrzení je citace: Refundaci mzdy jmenovaného uhradí výše uvedená obec, jako zřizovatel jednotky v souladu s § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a navazujícího § 22 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
Vydáno: 27. 11. 2017
Chtěla bych si upřesnit dobu omluvené absence zaměstnance při darování krve nebo krevní plazmy. V naší společnosti se pracuje pouze v ranní směně/jednosměnný provoz. Odběry jsou prováděny většinou v ranních hodinách, takže předpokládám, že se dá tolerovat "zameškané dopoledne". Někteří zaměstnanci ale v den odběru zůstávají doma celý den (směna 8-16.30) a argumentují, že na to mají nárok. Já se však domnívám, že by nejen v takovém případě měli mít na potvrzení uvedeno, že potřebují k zotavení dalších x hodin. Mám pravdu nebo je zaměstnavatel opravdu povinen omluvit zaměstnanci celou směnu? 
Vydáno: 03. 03. 2017