Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy

Vydáno: 15 minut čtení

V současné době je naprosto běžným jevem migrace zaměstnanců za prací do různých světových destinací. Někteří zaměstnanci vykonávají práci v cizině pro svého stálého zaměstnavatele v ČR, jiní nacházejí uplatnění u svých nových zaměstnavatelů v cizině. Volný pohyb osob na pracovním trhu však přináší i některé praktické otázky, a to zejména: kde osoba pracující v jiném členském státě platí pojistné na sociální zabezpečení, kde jí vznikají nároky na dávky, jaké má taková osoba či její zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k cizozemským či tuzemským institucím aj. Specifické postavení mají zaměstnanci, kteří našli své pracovní uplatnění v zemích Evropské unie, ve státech Evropského hospodářského prostoru (tj. Norsko, Island, Lichtenštejnsko) či ve Švýcarsku, tzv. členských států). Následující texty přiblíží odpovědi na tyto a další otázky. Sociální ochrana těchto zaměstnanců se řídí tzv. koordinačními nařízeními.

Principy koordinačních nařízení

Volný pohyb osob představuje jeden ze čtyř základních principů uplatňovaných na vnitřním trhu EU. Jedná se v zásadě o odstraňování právních a praktických překážek, které by občanům EU mohly bránit v pohybu do jiného členského státu za prací, podnikáním, ale i studiem nebo turistikou. Zaměstnanci musí mít možnost odejít do jiného členského státu, aby tam přijali nabídnutou práci, nebo dokonce aby tam práci hledali. Migrující pracovník se nesmí nacházet v méně výhodném postavení z hlediska sociálního zabezpečení než pracovníci, kteří po celý svůj pracovní život zůstávají v jednom členském státě. Koordinace je způsob, jak zajistit sociální ochranu migrujících pracovníků v Evropě.

Základní principy koordinace systémů sociálního zabezpečení jsou definovány ve čtyřech rovinách:

  • zákaz diskriminace a rovnost nakládání (odstranění nerovného zacházení a diskriminace),
  • aplikace právního řádu jediného státu (zabránění konfliktu právních řádů),
  • sčítání dob pojištění (náprava přerušení z důvodu migrace),
  • zachování nabytých práv (odstranění teritoriálních požadavků na výplatu dávek).

Podle principu rovného zacházení podléhají migrující osoby na území členských států stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci dotyčného státu.

Princip aplikace právního řádu jediného státu má zajistit, aby migrující osoba nepodléhala právním předpisům více států nebo aby naopak nebyla pojištěna vůbec. Obecně platí, že se použije legislativa země, kde zaměstnaná osoba pracuje nebo osoba samostatně výdělečně činná vykonává výdělečnou činnost. Existují však i výjimky.

Princip s

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Závislá činnost a SZDZ
Potvrzení o zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba

Související články

Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Finsko, Řecko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Portugalsko, Lotyšsko
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Lucembursko, Itálie
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odstupné a zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Vyplnění ELDP
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Stravenkový paušál a DPP
Zaměstnání malého rozsahu
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Odstupné