Nemocenské je dávkou nahrazující ucházející příjem z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a náleží z nemocenského pojištění. Po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy (platu) vyplácená zaměstnavatelem.

Základní informace

Dočasná pracovní neschopnost zpravidla vzniká:

 • zjistí-li lékař vyšetřením, že zdravotní stav pojištěnci nedovoluje, aby vykonával dosavadní zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost,
 •  v ochranné lhůtě, pokud zdravotní stav zabraňuje pojištěnci plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání,
 •  byl-li pojištěnec přijat do ústavní péče, a to na celou dobu pobytu,
 • byl-li pojištěnec jako průvodce přijat s nezletilým dítětem do ústavního zařízení,
 • jedná-li se o pojištěnku v době od 6. týdne před očekávaným porodem nebo ženu, která porodila, a nesplňuje podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Dočasná pracovní neschopnost začne dnem, kdy ji lékař zjistí. V odůvodněných případech

může lékař uznat pojištěnce dočasně práce neschopným dřívějším dnem, maximálně však tři kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil. Za delší období zpětně může uznat dočasnou pracovní neschopnost pouze na základě předchozího písemného souhlasu lékaře příslušné správy sociálního zabezpečení.

Dočasnou pracovní neschopnost pojištěnce, který vykonává několik pojištěných činností, posuzuje ošetřující lékař pro každou pojištěnou činnost samostatně.

Pro nárok na nemocenské musí být splněny následující podmínky:

 • trvá účast na nemocenském pojištění, příp. ochranná lhůta ze skončeného pojištění, která činí 7 kalendářních dnů (pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo)
  • ochranná lhůta může zaniknout:
   • vznikem nového pojištění,
   • posledním dnem přede dnem, od něhož náleží výplata starobního nebo invalidního důchodu
  • ochranná lhůta neplyne např.:
   • ze zaměstnání malého rozsahu,
   • ze zaměstnání na dohodu o provedení práce,
   • jde-li o poživatele starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

Z pojištění (z činnosti), ze které náleží výplata dávky, nesmí být činnost vykonávána a plynout z ní příjem. Nemocenské se rovněž nevyplácí po dobu, na kterou měl zaměstnanec sjednáno neplacené volno.

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny a jeho výše je stanovena následovně:

 • od 15. dne do 30. dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
 • od 31. dne do 60. dne 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
 • od 61. dne 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
  • výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období
  • pro určení denního vyměřovacího základu se počítá:
   • 100% - I. redukční hranice (1 000 Kč)
   • 60% - nad I. a do II. redukční hranice (1 499 Kč)
   • 30% - nad II. a do III. redukční hranice (2 998 Kč)
   • k částce nad III. redukční hranici se nepřihlíží
  • pro určení denního vyměřovacího základu se počítá od roku 2019:
   • 100% - I. redukční hranice (1 090 Kč)
   • 60% - nad I. a do II. redukční hranice (1 635 Kč)
   • 30% - nad II. a do III. redukční hranice (3 270 Kč)
   • k částce nad III. redukční hranici se nepřihlíží

Je-li pojištěnec účasten nemocenského pojištění souběžně z titulu několika pojištěných činností (např. je-li souběžně zaměstnán v pracovním poměru a na základě dohody o pracovní činnosti nebo je-li účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec v pracovním poměru a současně nemocensky pojištěn jako osoba samostatně výdělečně činná), náleží mu nemocenské jen jednou.

Pokud si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost

 • zaviněnou účastí ve rvačce,
 • jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek, nebo
 • při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku,

nárok na nemocenské má, ale jen v poloviční výši .

Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost.

Poruší-li dočasně práce neschopný pojištěnec stanovený režim dočasně práce neschopného, může mu být nemocenské kráceno nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto režimu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Postih za porušení režimu nemocného
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Daňové aktuality
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Související otázky a odpovědi

Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Nemocenská 2x
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Dávky nemocenského pojištění
Pracovní neschopnost zaměstnance
Pracovní neschopnost
Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Příloha k žádosti o dávku
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Starobní důchodce a nemocenská
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Související články

Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
500/2004 Sb. správní řád
262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách