Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU

Vydáno: 16 minut čtení

Zaměstnavatel, který vysílá své zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, musí počítat s celou řadou povinností, které mu ukládají tuzemské i zahraniční právní předpisy a mezinárodní smlouvy. V dnešním příspěvku se zaměříme na problematiku poskytování služeb v rámci EU prostřednictvím vyslaných zaměstnanců, a to ve vazbě na poskytování cestovních náhrad a také na odvody daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Zaměstnanci vyslaní za účelem poskytování služeb v EU

Dne 30. července 2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „zákoník práce“ nebo „ZP“), do kterého byly mimo jiné zapracovány i změny vyplývající ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2018/957, jíž se mění direktiva 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále též „Směrnice EU“). Směrnice EU aktualizovala a sjednotila práva zaměstnanců vysílaných za účelem poskytování služeb v rámci EU. V jednotlivých členských státech totiž platí rozdílná úprava pracovního práva (jiná úprava platí ve státě, z jehož území je zaměstnanec vysílán, a jiná ve státě, do kterého je vyslán a kde vykonává práci). Zjednodušeně lze uvést, že Směrnice EU zajišťuje, aby vyslaní zaměstnanci měli minimálně stejné podmínky, jako mají zaměstnanci zaměstnavatele na území členského státu, kde služby dočasně poskytují (např. ve vazbě na délku pracovní doby, dobu odpočinku, délku dovolené, BOZP, diskriminaci, cestovní náhrady, ubytování apod.).

Směrnice EU stanoví, že za vyslaného zaměstnance se považuje zaměstnanec, který po omezenou dobu vykonává práci (služby) ve prospěch subjektu (příjemce služeb) na území jiného členského státu, než ve kterém obvykle pracuje (ze kterého byl vyslán). Jedná se o:

  • Vyslání pracovníků do členského státu na základě smlouvy mezi podnikem, který pracovníky vysílá, a stranou, pro kterou jsou služby určeny.
  • Vysílání pracovníků mezi podniky ve skupině (např. z české dceřiné společnosti do německé mateřské společnosti a naopak).
  • Pronajmutí zaměstnance jinému zaměstnavateli nebo tzv. agenturní zaměstnávání.

Ve všech výše uvedených případech je zachov

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Doručování písemností
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související články

Vysílání zaměstnanců v rámci EU - speciál
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Problémy mzdové účetní
Co přináší novela zákoníku práce
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Zahraniční pracovní cesty
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přerušení pracovní cesty
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Transpozice směrnice evropskými státy, Slovensko
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Vysílání zaměstnanců v rámci EU - Chorvatsko
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Čas strávený na cestě u DPP
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Práce přesčas ve státní svátek
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Cestovní náhrady u agentury práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Společník pracující na DPP a cestovní náhrady
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Vyplnění ELDP