Bezpečnostní listy na pracovišti

Plné znění otázky

Dle článku 35 nařízení REACH „Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v bezpečnostních listech (BL) látek nebo směsí, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.“ V jaké formě budou BL přístupné (tištěná nebo elektronická verze) je na uvážení zaměstnavatele. Dle zmíněného nařízení REACH je dodavatel v případě změny v BL povinen zaslat aktualizovaný BL všem příjemcům, kterým byly látka nebo směs dodány během předchozích 12 měsíců. Existuje pro dodavatele chemické látky nebo směsi interval pro povinnou aktualizaci BL? A jak postupovat, aby si byl zaměstnavatel jistý aktuálností BL, pro případ, že by dodavatel látky zaměstnavatele z nějakého důvodu o aktualizaci BL neinformoval? Měl by si zaměstnavatel sám hlídat aktuálnost BL? Předpokládám, že pokud ano, interval takové kontroly si určí sám svým interním předpisem - např. 1 × rok. V praxi v chemických provozech může být poměrně složité udržet celou databázi aktuální. 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přestávky v práci
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Měnící se svět práce a wellbeing
Nová právní úprava dovolené
Homeworking, trend dnešní doby?
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné

Související otázky a odpovědi

Aktualizace směrnic BOZP
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Práce ve ztíženém prostředí
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Úklidové služby
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Délka pracovní doby
Umístění požární značky
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Pracovní úraz - externí pracovník

Související předpisy

§ 101, 108, 279, 280 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce