Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Vydáno: 10 minut čtení

Od 1. 4. 2022 mají zaměstnavatelé novou oznamovací povinnost. Zákonem č. 248/2021 Sb. ze dne 9. června 2021 se změnil zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Došlo k rozšíření údajů, které musí zaměstnavatel uvádět na tiskopisu České správy sociálního zabezpečení „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“. Jedná se o údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. V souladu s novelizovaným § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti tedy úřady práce získají údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Podle ustanovení § 94 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, mj. platí, že zaměstnavatel je povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou na předepsaném tiskopisu den, v němž zaměstnanci skončila doba zaměstnání, a to do 8 kalendářních dnů ode dne jejího skončení (u zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, a zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce, může být tato lhůta v některých případech delší). Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů postupovat elektronicky, je možné, aby analogicky jako v ostatních případech povinně elektronizovaných postupů tak učinil v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou OSSZ a přitom uvedl důvod tohoto postupu.

Podle § 94 odst. 5, který byl do zákona o nemocenském pojištění vložen zákonem č. 248/2021 Sb. s účinností od 1. 4. 2022 platí, že součástí oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnanc

Související dokumenty

Související pracovní situace

Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Doručování písemností
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Související články

Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyplnění ELDP
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance