Co přináší novela zákoníku práce

Vydáno: 21 minut čtení

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce byla dne 26. června 2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.

Novela zákoníku práce má dělenou účinnost. Změny, které nejsou vázané na kalendářní rok ani na veřejné rozpočty, nabývají účinnosti již 30. července 2020, tedy v den, kdy také končí lhůta ČR pro zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 týkající se vysílání zaměstnanců. Změny v dovolené, náhradě škody a nový institut sdíleného místa nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021.

Dovolená

Mezi zásadní změny, které novela přináší, patří úprava dovolené za kalendářní rok. Novou právní úpravu dovolené lze charakterizovat jako určité zjednodušení, ale zejména výrazné zpřesnění jejího výpočtu a nastavení rovných podmínek pro její čerpání všemi zaměstnanci v závislosti na srovnatelné odpracované týdenní pracovní době bez ohledu na způsob jejího rozvržení do směn. V zásadě dochází k opuštění principu dovolené za odpracované dny, přičemž vznik práva zaměstnance na dovolenou je založen na jím odpracované stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní době, od níž se též odvozuje i délka dovolené. Nová koncepce dovolené tak usiluje o přesnější (a také spravedlivější) vyjádření této určující jednotky, a to přeměnou dosavadního dne na hodiny odpovídající stanovené nebo kratší týdenní pracovní době konkrétního zaměstnance.

Současně je při stanovení dovolené akcentován princip zásluhovosti jednotlivých zaměstnanců na odpracované době vyjádřený počtem skutečně odpracovaných násobků jejich týdenní pracovní doby v příslušném kalendářním roce. Základní podmínky pro vznik práva na dovolenou, včetně okruhu překážek v práci, které se pro účely dovolené považují nebo naopak nepovažují za výkon práce, jakož i postupy pro určení čerpání dovolené, nová právní úprava v zásadě zachovává, avšak promítá je v novém matematickém modelu založeném na časové jednotce - plánované a odpracované hodině.

Podle nové úpravy ust. § 213 zákoníku práce "zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. Konal-li zaměstnanec práci po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době." Z tohoto vyplývá, že nově se zohlední, kolik hodin zaměstnanec od

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dovolená za odpracované dny
Poměrná část dovolené
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Výpověď
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Odstupné
Pracovní volno

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Novela zákoníku práce - k vysílání zaměstnanců podruhé
Nová právní úprava dovolené
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Cesta do zaměstnání
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Dovolená od 1. 1. 2021
Krácení dovolené v roce 2021
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Mzdy a prodej závodu
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Úklidové služby
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Aktualizace směrnic BOZP
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
DPP - vstupní prohlídka
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz - externí pracovník
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Neomluvená absence zaměstnance
Čerpání dovolené v den nástupu do zaměstnání
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Přečerpaná dovolená
Vznik nároku na dovolenou u DPČ

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Pracovní smlouva