Těhotenství a pracovní poměr

Vydáno: 17 minut čtení

Postavení těhotné zaměstnankyně v pracovněprávních vztazích je ošetřeno z mnoha hledisek. Praxe neustále žádá ucelený výklad právní úpravy ochrany žen v těhotenství a zaměstnankyň a zaměstnanců po dobu péče o dítě v útlém věku, do 3 nebo 4 let. Setkáváme se často s dotazy, jestli ženy - zaměstnankyně mají nějakou zvýšenou ochranu v pracovním právu s ohledem na jejich mateřské poslání a na jejich fyziologické zvláštnosti obecně. Vzhledem k tomu, že odpověď na otázky tohoto typu se bezprostředně týká zásady rovného zacházení v pracovněprávních vztazích a zákazu diskriminace a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokusíme se v několika poznámkách je okomentovat. Hlavní pozornost však budeme věnovat vlastnímu vzniku a skončení pracovního poměru těhotné zaměstnankyně.

Ochrana těhotných zaměstnankyň obecně

Základním mezinárodněprávním dokumentem přijatým k ochraně rovnosti žen a mužů je Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla sjednána zástupci členských států Organizace spojených národů dne 18. 12. 1979. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila Úmluva v platnost 18. 3. 1982, ve Sbírce zákonů byla vyhlášena pod číslem 62/1987 Sb. Je součástí právního řádu České republiky na základě článku 10 Ústavy, z kterého vyplývá, že stanoví-li Úmluva něco jiného než zákon, použije se Úmluva.

Z Úmluv Mezinárodní organizace práce je třeba připomenout Úmluvu MOP č. 100 o rovnosti v odměňování mužů a žen za stejnou práci a Úmluvu MOP č. 111 o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání. Také ony mají přednost před zákonem.

Evropské právo se zabývá otázkou rovného postavení mužů a žen v pracovněprávních vztazích velice podrobně. Zásada rovnosti vychází přímo ze Smlouvy o Evropském hospodářském společenství a představuje jedno ze základních práv práva zemí ES a je klíčovým principem v právu Evropského společenství. Na ni navazuje několik směrnic týkajících se zejména otázky realizace zásady rovného zacházení s muži a ženami, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu a služební povýšení a pracovní podmínky.

Zásada rovného zacházení neboli zásada rovných příležitostí představuje v pracovním právu především stejné zacházení s muži a ženami a znamená zákaz diskriminace z důvodu pohlaví. Zákoník práce upravuje tuto zásadu šířeji, neboť výslovně stanoví „zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci“, i když v praxi se realizace této zásady projevuje zejména ve vztazích k ženám.

Rovné zacházení

Zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jd

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doručování písemností
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Přehled zákazů výpovědi
Potvrzení o zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní posudek

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Odstupné a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Whistleblowing po česku - konečně, nebo proboha?
Co přináší novela zákoníku práce
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Související otázky a odpovědi

Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Přejmenování společnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Archivace pracovních smluv

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi