Karty BOZP

 • Článek
Práce strojníka obsluhy stavebních strojů je vykonávána v náročném venkovním terénu, kde jsou prováděny stavební práce. Obvykle se jedná o prostředí se ztíženými pracovními podmínkami (prach, vlhko, teplo, chlad, hluk, vibrace). Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení. Práce je dle potřeby vykonávaná za každého počasí a může být vykonávána i v noci.
Vydáno: 11. 05. 2023
 • Článek
Práce je vykonávána na pracovištích a v prostorách, které jsou určeny pro vystoupení a účinkování. Může se jednat jak o vnitřní prostory, jako jsou divadla, sportovní haly, hudební domy nebo je činnost vykonávána pod otevřeným nebem např. na open air festivalech, kde je zpěvák vystaven působení mikroklimatických vlivů. Zpravidla je činnost vykonávána na podiu, jehož podlaha může být vysoká i několik metrů oproti okolnímu terénu/podlaze. Místo výkonu práce je osvětleno umělým osvětlením, denním nebo jejich kombinací.
Vydáno: 13. 04. 2023
 • Článek
Místem výkonu práce jsou vnitřní prostory zlatnické/hodinářské dílny nebo prodejny s klenoty, které jsou zpravidla vytápěné nebo klimatizované. Bezprostředně k prostorám prodejny nebo dílny mohou náležet příruční sklady se zbožím nebo díly. Prodejna je vybavena nábytkem nebo skladovacími zařízeními, ve kterých je uskladněno vystavované zboží. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením nebo i kombinací přirozeného a umělého osvětlení. Při práci je nejčastěji používáno ruční nářadí, méně často pak strojní zařízení v malorozměrovém provedení (mikrosoustruhy, gravírovací frézky, pásové mikropily, mikrovrtačky, kotoučové leštičky apod.). Práce je spojená jednak s náročností na rozlišení detailů, kdy je nutno rozlišit části pozorovaného předmětu za pomocí lup nebo zvětšovacích přístrojů a dále je náročná na jemnou motoriku prstů včetně jejich zatěžování způsobené častým držením drobného nářadí (šroubováčky, pinzety apod.).
Vydáno: 09. 03. 2023
 • Článek
Deratizér hubí, likviduje a odstraňuje škůdce a obtížný hmyz a chemickými, biologickými, příp. dalšími metodami a přípravky, ničí choroboplodné zárodky ve venkovních i vnitřních prostorách, nevyjímaje prostory těžko dostupné, stísněné, a s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami.
Vydáno: 10. 02. 2023
 • Článek
Jeřábník pracuje ve venkovním i vnitřním prostředí. Ve venkovním prostředí bývá před povětrnostními vlivy chráněn kabinou stroje, ve kterém se právě nachází. Při práci ve vnitřním prostřední na něj působní místní mikroklimatické podmínky a vlivy.
Vydáno: 12. 01. 2023
 • Článek
Místem výkonu práce profese prodavač zboží v kamenné prodejně jsou vnitřní prostory prodejny, které jsou zpravidla vyhřívané nebo i klimatizované. Bezprostředně k prostorám prodejny často náleží příruční sklady se zbožím. V rámci přejímky zboží se může prodavač pohybovat i venkovních prostorách například na nakládací rampě, dvoře apod. Pracoviště je vybaveno nábytkem nebo skladovacími zařízeními, ve kterých je uskladněno zboží. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením nebo i kombinací přirozeného a umělého osvětlení.
Vydáno: 09. 12. 2022
 • Článek
Pracovní činnost je prováděna ve vymezených vnitřních prostorech. Pracovník obsluhuje tryskací stroj (tryskací kabinu) skrze ovládací pult, dále provádí ofukování polotovarů tlakovým vzduchem. Manipulace s polotovary je prováděna ručně i strojně (manipulační technikou). Pracovník je při práci vystaven ztíženým pracovním podmínkám, zejména mikroklimatickým – nízkým teplotám vzduchu a také hluku, způsobeného chodem tryskacího stroje nebo ofukovací pistole.
Vydáno: 09. 11. 2022
 • Článek
Pracoviště pro výkon profese pedikérka se nachází ve vnitřních prostorách staveb. Stavebně a provozně musejí být oddělené od jiných prostor, zejména bytových. Velikost provozovny se odvíjí od nabízených služeb a poskytované péče. Součástí pracovního prostoru je kromě pedikérského pracoviště zpravidla čekárna pro zákazníky, zázemí pro pracovníky a sociální zařízení.
Vydáno: 13. 10. 2022
 • Článek
Pracovník v dřevozpracující výrobě vykonává práci na venkovních i vnitřních pracovištích. Na venkovních pracovištích dochází zpravidla k manipulaci se surovým dřevem nebo polotovary (předpřipravené řezivo), resp. jeho přepravě na vnitřní pracoviště pomocí manipulační techniky. Uvnitř výrobních hal/dílen pracovník manipuluje se dřevem (ručně nebo strojně) a připravuje ho ke strojnímu opracování (za použití pil, dlabaček, tloušťkovaček, brusek, CNC center, včetně používání ručního nářadí ad.). Součástí vnitřních pracovišť jsou i příruční sklady pro polotovary, výrobky, nářadí a popř. další potřebný materiál a zařízení. Materiál je skladován i volně na určených místech na pracovištích.
Vydáno: 15. 09. 2022
 • Článek
Charakteristickým místem výkonu práce dlaždiče – asfaltéra jsou zejména staveniště a venkovní pracoviště pozemních a dopravních staveb. Běžně se dlaždič – asfaltér pohybuje i v technologických prostorech uvnitř budov, včetně objektů v soukromém vlastnictví. Práce při pokládce dlažby nebo asfaltování povrchů dopravních staveb je z povahy věci vykonávána od jara do podzimu během všech možných ztížených klimatických podmínek jako jsou např. teplo, chlad, déšť. Ostatní práce ve vnitřních prostorách staveb provádí celoročně. Při výkonu práce používá dlaždič různé nástroje a nářadí, například řezačky na dlažbu, profilovací brusné frézy, štípačky a lámačky, hranové a povrchové hladiče betonu, nivelační a laserové vyměřovací přístroje, nosiče dlažby a gumové palice. Asfaltér může používat při výkonu své práce nejrůznější stroje, přístroje a nářadí, např. pojízdné stroje na pokládku asfaltu – finišery, ručně vedené nebo pojízdné vibrační válce a desky pro hutnění, distributory asfaltu se šnekovými podavači, stroje k opravě výtluků v asfaltových vozovkách, nahřívače a recyklátory asfaltu, tavící kotlíky na asfalt s hořákovou sestavou, zálivkové konve na asfalt, ruční lopaty, hrábě a košťata. Pro dopravu na místo výkonu práce využívá dlaždič – asfaltér osobní motorová vozidla a lehká užitková vozidla.
Vydáno: 21. 07. 2022
 • Článek
Veškeré úkony v profesi letecký sestavář – nýtař jsou prováděny ve vnitřních prostorech. Pracovníci jsou zde vystaveni ztíženým pracovním podmínkám, zejména zátěži hluku a vibrací. Při práci zaměstnanci používají zejména vibrační pneumatické pistole, vrtačky a rašple. Povaha prováděné práce také vyžaduje zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHLS).
Vydáno: 09. 06. 2022
 • Článek
Práce v profesi gumař – plastikář se provádějí převážně ve vnitřních výrobních prostorách v jednosměnném nebo i vícesměnném provozu. Pracovníci jsou zde vystaveni ztíženým pracovním podmínkám, zejména mikroklimatickým (vysoká teplota vzduchu, nízká vlhkost vzduchu), účinkům chemickým látek, hluku a fyzické případně i psychické zátěži (noční práce). Při práci jsou používaná různá strojní zařízení (válcovací stroje, vstřikovací, etážové příp. karuselové lisy, vulkanizační autoklávy, ruční nářadí včetně elektrického apod.), manipulační technika, navíjecí a válcovací stroje a podle charakteru vykonávané práce také pracovní pomůcky, ruční nářadí, případně přístroje pro měření či odběry vzorků.
Vydáno: 12. 05. 2022
 • Článek
Vrtač vykonává práci v náročném venkovním terénu, kde jsou prováděny stavební, trhací nebo geologické práce. Obvykle se jedná o prostředí se ztíženými pracovními podmínkami (prach, vlhko, teplo, chlad, hluk). Při práci může docházet k zaujímání podmíněně přijatelných pracovních poloh a ke zvýšené fyzické zátěži spojené s manipulací s těžkými břemeny, fyzicky náročnou prací.
Vydáno: 14. 04. 2022
 • Článek
Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu, vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání a kontroluje a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí.
Vydáno: 10. 03. 2022
 • Článek
Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu vykonává práci zejména v průmyslových objektech a halách, kdy se operátor během práce převážně pohybuje ve vnitřních prostorách firmy.
Vydáno: 10. 02. 2022
 • Článek
Veterinární lékař poskytuje zvířatům preventivní, diagnostickou, léčebnou péči a poskytuje poradenství v oblasti chovu zvířat a ochrany zdraví zvířat. Samostatný veterinární asistent provádí vybrané veterinární úkony v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních. Pracovní úkony jsou prováděny v lékařské ordinaci nebo jiných vnitřních nebo vnějších prostorách u zákazníka a to celoročně. 
Vydáno: 11. 11. 2021
 • Článek
Kominík provádí veškeré činnosti spojené s montáží, demontáží, opravou, instalací, čištění komínů, kouřovodů, kouřových kanálů, spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších zařízení. Dále provádí také montáž a demontáž systémových komínů, svislých kouřovodů s funkcí komínů a vzduchových spalinových systémů, testuje konstrukční části komínových těles, kontroluje a měří vypouštěné látky a měří účinnosti spalování u všech druhů paliv. Dále kominík realizuje tahové, kouřové a tlakové zkoušky komínů a zkoušky těsnosti, včetně čištění betonových, zděných, kovových kouřovodů.
Vydáno: 14. 10. 2021
 • Článek
Zubní lékař poskytuje vysoce specializovanou péči v ambulantní a operační části zdravotnických zařízení různého typu, nemocnic a klinik. Vede příslušnou dokumentaci pacientů.
Vydáno: 15. 09. 2021
 • Článek
Pečovatelka a chůva zajištuje individuální péči o svěřené děti včetně přípravy programu pro ně. Práci vykonává zejména ve vnitřních prostorech, které jsou uzpůsobeny pro péči o děti. Vybrané práce, jako např. doprovázení dětí a mimoškolní aktivity jsou vykonávány na veřejně přístupných venkovních prostorách.
Vydáno: 15. 01. 2021
 • Článek
Operátor řídícího centra vykonává svou práci zejména v uzavřených vnitřních prostorách administrativního charakteru (řídící centrum, velín, dispečink) vybavených pracovními stanicemi (pracovní stůl, kancelářská židle, PC, informační a komunikační prostředky).
Vydáno: 11. 12. 2019