Přestávky v práci

Počet vyhledaných dokumentů: 20
Počet vyhledaných dokumentů: 20
Zaměstnavatel je zaměstnankyním, které se vrátí do práce před 15. měsícem věku dítěte, povinen na jejich žádost poskytovat přestávky ke kojení. Počet těchto přestávek na jednu směnu závisí na počtu dětí zaměstnankyně, jejich věku a pracovní době zaměstnankyně. Poskytují se pouze tehdy, pokud pracovní doba dosahuje alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Délka přestávky je ve všech případech 30 minut.
Vydáno: 19. 09. 2023
Je možné proplácet zaměstnanci povinnou 30minutovou přestávku v práci, jako kdyby pracoval? Pokud ano, je nutné toto proplácení sepsat do vnitřního předpisu? A v případě proplácení – musíme evidovat tyto přestávky v docházce? 
Vydáno: 13. 11. 2023
Je u dohody o provedení práce povinnost přesně evidovat pracovní dobu např. od 8:00 do 12:00 nebo postačí např. evidovat, že 30. 10. zaměstnanec odpracoval 4 hodiny?
Vydáno: 13. 11. 2023
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci bylo již několikrát novelizováno. Důvodem poslední aktualizace je potřeba řešení aktuálních otázek uváděných ve směrnicích Evropské unie, které se vztahují k podmínkám na pracovištích.  Proto vláda přistoupila k novelizaci tohoto nařízení a dne 18. října 2023 schválila s účinností od 1. ledna 2024 zásadní změny v tomto právním předpisu. V novele se zpřesňuje právní úprava přestávek během směn nebo pravidla pro zvedání břemen. I nadále nařízení vlády upravuje poskytování přestávek v práci např. při zrakové zátěži (práce s počítačem a se zobrazovací jednotkou), při práci s břemeny a při vnuceném a monotonním tempu.Řeší rovněž otázky spojené s pracovními podmínkami, jako je např. větrání, osvětlení pracovišť, poskytování ochranných nápojů apod.  Zaměstnavatelé by na novelizované nařízení vlády měli reagovat a učinit potřebná opatření např. v pracovním řádu, v kolektivních smlouvách, v předpise k vydávání ochranných pracovních prostředků atd.
Vydáno: 25. 10. 2023
Zaměstnanec pracuje u jednoho zaměstnavatele na ranní směny na hlavní pracovní poměr, úvazek 40 h/týdně a má uzavřenu také dohodu o provedení práce, kdy po ukončení směny na HPP pracuje ještě na dohodu o provedení práce (s jiným druhem práce, než je sjednán na HPP). Směnu na HPP nastoupí v 5,00 ráno a pracuje do 14,30. Celkem odpracováno 9,5 hodiny, včetně přestávky, bez přestávky tedy 9 hodin, z toho 1 hodina je placená jako přesčas. Po ukončení práce na HPP ve 14,30 začíná práci na dohodu o provedení práce a pracuje do 18 h. Odpracováno má tedy 3,5 hodiny. Jak dlouhou má mít v tomto případě přestávku v práci? Posuzuje se zvlášť HPP a zvlášť dohoda? Nebo se doba strávená na pracovišti sčítá 5,00-18,00 (13 hodin) a přestávka musí být 0,5 hodiny u HPP a 0,5 hodiny u dohody o provedení práce? Pokud zaměstnanec další den ráno nastoupí na směnu v 5,00 je dodržena i podmínka nepřetržitého odpočinku v práci 11 hodin.
Vydáno: 23. 06. 2023
Zaměstnanci pracují na tři směny. Začátek - neděle - noční. Pauzu na oběd mají po 4-5 hodinách. Zaleží o kterou jde směnu. Výjimečně se stane, že zaměstnanec je v práci na 12 hodin (např. od 6-18). Jakou musí mít přestávku na oddech? 
Vydáno: 12. 06. 2023
Základní informace Vedle přestávky v práci na jídlo a oddech a přiměřené doby na oddech a jídlo zná zákoník práce také bezpečnostní přestávku. Jak vyplývá z jejího názvu, má jinou povahu než obě dříve jmenované. Bezpečnostní přestávka se započítává do pracovní doby. To platí i v případě, že spadne vjedno s přestávkou v práci na jídlo a oddech.
Vydáno: 06. 04. 2023
Základní informace Přestávka v práci je osobní dobou odpočinku zaměstnance, kterou se přerušuje výkon práce. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout ji zaměstnanci nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce (může tedy i dříve). Výjimkou je poskytnutí přestávky u mladistvého zaměstnance, kde k tomu musí dojít nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přerušení výkonu práce neznamená, že v době přestávky v práci na jídlo a oddech nemůže dojít případně k pracovnímu úrazu zaměstnance. Některé úkony obvykle konané v době této přestávky v objektu zaměstnavatele mají dle ustanovení § 274 odst. 1 zákoníku práce přímou souvislost s plněním pracovních úkolů. viz situace Přiměřená doba na oddech a jídlo, Bezpečnostní přestávka
Vydáno: 06. 04. 2023
Základní informace Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci poskytnout přestávku v práci na jídlo a oddech, protože zaměstnanec vykonává práce, které nemohou být přerušeny, musí mu i bez přerušení provozu nebo práce zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Poskytnutí přiměřené doby na oddech a jídlo nepřichází v úvahu u mladistvého zaměstnance. Tomu musí být za každých okolností poskytnuta přestávka v práci na jídlo a oddech. Na rozdíl od přestávky v práci se přiměřená doba na oddech a jídlo započítává do pracovní doby. viz situace Přestávka v práci na jídlo a oddech Příklad Pracovní doba zaměstnance podle předem stanoveného rozvrhu směn začíná v 18.00 hodin a končí v 6.00 hodin. Zaměstnanec vykonává práci, kterou nemůže přerušit a tedy ani opustit své pracoviště. Poskytnutí přestávky v práci na jídlo a oddech nepřichází v úvahu, a zaměstnanci proto zajistí zaměstnavatel přiměřenou dobu na oddech a jídlo. ,,Čistá“ pracovní doba zaměstnance bude činit 12 hodin včetně přiměřené doby na oddech a jídlo.
Vydáno: 06. 04. 2023
Pokud zaměstnanec nastoupí na směnu v 6:00 hod, v 9:00 hod odejde k lékaři, vrátí se na pracoviště ve 12:00 hod, tak nemusí čerpat přestávku na jídlo a pracuje do 14:00 hod? A pokud ji nebude čerpat, tak má vlastně ještě přesčas 0,5 hod? Máme stanovenou přestávku na jídlo a oddech od 10:00 do 10:30 hod a týdenní pracovní dobu 37,5 hod. 
Vydáno: 21. 02. 2023
Zaměstnanci budou pracovat od 6 do 18 hod. Jak jim rozdělit přestávku a kolik hodin jim skutečně zaplatit? A kolik hodin tedy i platit příplatek za noční?
Vydáno: 14. 04. 2022
  • Článek
Soudní dvůr Evropské unie na základě předběžné otázky předložené Obvodním soudem pro Prahu 9 vynesl dne 9. září 2021 ve věci C-107/19 přelomový rozsudek odchylující se od dosavadní praxe českých soudů v otázce kvalifikace kritérií determinujících přestávku v práci a tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech podle čl. 2 bod 1 a bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby. Rozhodnutí otevírá dotčeným zaměstnancům cestu k uplatnění mzdových či platových nároků za práci za období, která byla zaměstnavateli, resp. národními soudy až doposud posuzována jako doba odpočinku (přestávky v práci) bez práva na odměnu.
Vydáno: 26. 11. 2021
  • Článek
V tomto článku se zaměříme na otázku bezprostředně související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a to na přestávky v práci a na bezpečnostní přestávky.
Vydáno: 16. 07. 2021
Dle § 88 zákoníku práce je „zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut". Zaměstnanec ráno jde k lékaři a místo v 8 hodin započne výkon práce až v 10 hodin. V evidenci docházky má vyznačeno 8-10 hod. - lékař. Od kdy se mu počítá těch 6 hodin „nepřetržité práce“ - od 8 hodin anebo až do 10 hodin, tzn. musí odejít na přestávku nejpozději ve 14 hodin anebo až v 16 hodin? 
Vydáno: 14. 04. 2021
Všichni zaměstnanci, jejichž směna trvá déle než 6 hodin (u mladistvých 4,5 hodiny) mají dle § 88 ZP právo na přestávku v práci na jídlo a oddech v délce nejméně 30 minut celkem. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby. Pokud přestávku není z provozních důvodů možné poskytnout, musí mít zaměstnanec alespoň přiměřenou dobu na jídlo a oddech, která se ovšem do pracovní doby započítává.
Zaměstnanec je vyslaný na montáž v době 6:00-18:00. Dle § 88 zákoníku práce zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytl nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Je při delší pracovní směně více přestávek na jídlo a oddych? V jakých intervalech a jak dlouhé mají být přestávky? 
Vydáno: 01. 02. 2021
Jsme příspěvková organizace (střední + základní škola). V rámci evidence pracovní doby musí pedagog vykazovat přestávku na jídlo a oddech (tzn. vykázat celkem 8,5 hodin, pokud celou pracovní dobu stráví na pracovišti)? V jakém případě se může použit ustanovení § 88 odst. 1 druhé věty zákoníku práce (práce nemohou být přerušené, přiměřená doba na jídlo a oddech se započte do pracovní doby)? Může se toto ustanovení použit v případě pracovní doby učitele střední a základní školy (stanovit vnitřním předpisem)?
Vydáno: 14. 06. 2018
Pokud firma stanoví určitá místa, kde mohou zaměstnanci kouřit, může zaměstnavatel stanovit vnitřní předpis, že zaměstnanec musí čipnout odchod/příchod na kouření (aby měl zaměstnavatel kontrolu nad časem "stráveným" při kouření), a pokud zaměstnanec nebude toto čipování a místo kouření dodržovat, strhnout pohyblivou složku mzdy?
Vydáno: 18. 12. 2017
Pracovní doba je od 7 do 15 hod., někteří zaměstnanci od 6 do 14 hod. Je možné, aby byla přestávka v docházce stanovena na 11 až 11:30 u všech stejně, anebo musí být jinak u zaměstnanců, kteří pracují od 6 hod.?
Vydáno: 25. 09. 2017
  • Článek
Pracovní dobu je možné považovat za jednu ze základních pracovních podmínek, za nichž zaměstnanec koná pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru, neboť dle ust. § 74 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákoník práce") platí, že pro zaměstnance, kteří konají práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnavatel není povinen pracovní dobu rozvrhnout.
Vydáno: 03. 07. 2017