Překážky v práci

Zaměstnanec vykonávající práce na základě dohody o pracovní činnosti má v dohodě sjednáno, že bude po uzavření této dohody absolvovat kurz ke zvyšování kvalifikace (po tuto dobu mu bude příslušet odměna). Budou se započítávat hodiny této překážky v práci – doba trvání kurzu - do nejvýše přípustného rozsahu práce vykonávané na základě této dohody podle § 76 zákoníku práce? 
Vydáno: 13. 09. 2023
Dobrý den, naše zaměstnankyně využívá dlouhodobé ošetřovné na syna. Vzhledem k tomu, že ošetřovaná osoba je opětovně několikrát do měsíce hospitalizovaná a s ním i ošetřující osoba, je jí v nemocnici vystavována neschopenka. Potřebovala bych vědět, jak je to s náhradou mzdy. Zda mám vyplatit náhradu hned od prvního dne do posledního dne vystavené neschopenky. Nebo se zadává od druhého do předposledního dne neschopenky, protože první a poslední den hospitalizace je vypláceno dlouhodobé ošetřovné. Děkuji za odpověď
Vydáno: 23. 08. 2023
Zaměstnankyně doprovázela manžela k lékařskému vyšetření do zdravotnického zařízení v Německu. Doložila propustku s razítkem německé kliniky, ale nebylo na ní uvedeno, že se jednalo o doprovod. Musíme v tomto případě poskytnout volno s náhradou mzdy?
Vydáno: 03. 02. 2023
Zaměstnanec bude ve volební komisi ve volbách lede 2023 i v pracovní době. Co to je refundace ušlé mzdy? Za leden 2023 bude mít zaměstnanec nezkracenou mzdu, i když bude ve volební komisi v pracovní době? A zaměstnavatel si vyfakturuje pracovní dobu, kdy nebyl v práci? Zaměstnanec má měsíční paušál 28 500 Kč a 40hodinovou týdenní dobu. Jak přepačítat ušlou mzdu?
Vydáno: 25. 01. 2023
Dobrý den, obracím se na Vás ohledně posouzení nároku na pracovní volno s náhradou mzdy u těchto případů: 1/ rehabilitace 2/ pedagogicko-psychologická poradna 3/ logopedická ambulance nebo klinický logoped 4/ dentální hygiena 5/ psycholog.
Vydáno: 02. 01. 2023
Zaměstnankyně je v současnosti na neplaceném volnu po rodičovské dovolené. Zdravotní a sociální pojištění se neodvádí, z důvodů nahlášené péče o dítě do věku 4 let. Dítě nyní začalo chodit do školky na 4 hodiny dopoledne. Může si zaměstnankyně na neplaceném volnu přivydělat na dohodu o provedení práce do 10 tis. Kč u stejného zaměstnavatele, jen na jiný druh práce než má sepsanou HPP? Pokud ano, může v DPP pokračovat i po dosažení věku 4 let dítěte nebo musí zaměstnankyně nastoupit zpět do práce na HPP i třeba na kratší pracovní úvazek po dohodě se zaměstnavatelem? Bude se muset nahlásit změna na ZP a SP v případě přivýdělku na DPP za zaměstnance?
Vydáno: 23. 12. 2022
Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o pracovní volno, neboť byl zaměstnanec předvolán k předběžnému šetření u notáře (zaměstnanec bude dědit). Je zaměstnavatel povinen mu pracovní volno poskytnout, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance - výkon občanské povinnosti, když jde primárně o zájmy zaměstnance? Pokud nikoli, je řešením tedy buď dohoda se zaměstnavatelem na neplaceném volnu, popř. by si zaměstnanec musel vzít dovolenou. Může si zaměstnanec požádat notáře/soudního komisaře o úhradu ušlého výdělku v souladu s občanským soudním řádem?
Vydáno: 22. 12. 2022
Zajímalo by nás, zda za sick day můžeme poskytovat mzdu nebo zda musíme poskytovat náhradu mzdy. Je to na uvážení zaměstnavatele? V současnosti poskytujeme mzdu za sick day ve 100%. Chceme si ověřit, zda je náš postup správný.
Vydáno: 30. 11. 2022
Je zaměstnavatel povinen uvolnit zaměstnance na jednání komise rady města, které se koná v pracovní době zaměstnance? Má zaměstnanec v tomto případě nárok na náhradu mzdy/platu? Má zaměstnavatel nárok na refundaci od obce? Obec nemá zastupitelstvem ani radou města schváleny žádné pokyny k této situaci. Lze výkon funkce člena rady města považovat za veřejnou funkci nebo výkon občanské povinnosti?
Vydáno: 24. 11. 2022
U nepřetržitých provozů máme nastavené noční směny od 18.00-6.00, platíme 11 hod. Máme rozepsanou směnu na sobotu 29. 10. 2022 (18.00 - 6.00), kdy dochází ke změně času, tzn. platíme 12 hodin. Předpokládám správně, že pokud zaměstnanci nepřidělíme práci, evidujeme překážku na straně zaměstnavatele nebo dovolenou také ve výši 12 hod.?
Vydáno: 07. 11. 2022
  • Článek
Ačkoliv ho právní úprava nikde přímo nedefinuje, k čerpání tzv. neplaceného volna na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dochází v praxi poměrně často. Lze ale neplaceným volnem řešit situaci, kdy zaměstnavatel není zaměstnanci schopen z důvodů na své straně přidělovat práci?
Vydáno: 21. 10. 2022
Vzniká nárok na překážku v práci z důvodu obecného zájmu, pokud zaměstnankyně doprovází nezletilého syna k podání vysvětlení na policii? 
Vydáno: 20. 10. 2022
  • Článek
Přestože zákoník práce pojem neplacené volno nezná, v praxi bývá tento pojem užíván. Neplacené volno označuje různé situace. Rozlišovat můžeme neplacené volno, na které má zaměstnanec nárok na základě zákona, a dále neplacené volno, na kterém se musí zaměstnanec dohodnout se zaměstnavatelem a s jehož poskytnutím tedy musí zaměstnavatel souhlasit.
Vydáno: 07. 10. 2022
  • Článek
Léto jako součást střídajících se ročních období je jednou z nejvíce oblíbených částí kalendářního roku mnohých z nás. Trávíme jej kupříkladu s rodinou na dovolené u moře či u rybníka, avšak naleznou se i tací, kteří jej věnují práci s dětmi a mládeží, např. svou aktivní účastí na dětském táboře nebo sportovním soustředění. Cílem tohoto článku je zhodnocení právní úpravy konkrétní překážky v práci na straně zaměstnance v zákoníku práce.
Vydáno: 26. 08. 2022
Lze prodloužit zkušební dobu o dny celodenní návštěvy lékaře a zdravotní volno?
Vydáno: 10. 08. 2022
Vztah k právním předpisům § 196 až 198 zák. č. 262/2006 Sb. Pojmové znaky rodičovská dovolená, péče o dítě Základní pojmy Důležité osobní překážky v práci - zaměstnavatel omluví nepřítomnost...
Vydáno: 27. 06. 2022
Prosím o potvrzení vaší odpovědi na konkrétním příkladu. Pokud dojde podle § 207 např. na Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nemůže-li zaměstnanec konat práci a přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, pak pokud je výše jeho průměrného výdělku rovna jeho zaručené mzdě, pak mu musím opět dorovnat do 100 %? A prakticky nedojde k výplatě 60 % jeho PHV. Moc děkuji za upřesnění.
Vydáno: 06. 06. 2022
Jak je to prosím s doplatkem do minimální a zaručené mzdy u překážek na straně zaměstnavatele?
Vydáno: 23. 05. 2022
  • Článek
Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) ZP obsahuje zásadu pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně však i zaměstnanec je tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
Vydáno: 20. 05. 2022
Dle NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, bodu 8. Doprovod a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Co je myšleno pod pojmem "nejvýše však na 1 den"? Jedná se o 1 den v měsíci, v roce?
Vydáno: 29. 04. 2022