Odborná způsobilost

 • Článek
V posledních letech lze pozorovat dramatické změny ve světě práce. Změny a transformace, včetně zvýšené složitosti podnikání, technologického pokroku, gigové ekonomiky a vyvíjejících se platforem a procesů jsou rovněž i výzvy pro nové schopnosti profesionálů v oblasti BOZP. Požadavky a tlak na profesionála v oblasti BOZP bude stále vzrůstat, a to jak ze strany organizací, tak společností. Dnešní profesionálové v oblasti BOZP tak potřebují k ovlivňování a řízení změn v organizacích širší škálu dovedností, znalostí a chování. To je nyní důležitější než kdy dříve, protože ekonomiky se zotavují z globální pandemie.
Vydáno: 14. 10. 2021
 • Článek
V tomto článku se zaměříme na náležitosti týkající se praktické výuky chemie ve školách. Je bez jakékoli diskuse, že pro bezpečné nakládání s chemickými látkami (nejen ve školách) je odborná kvalifikace pedagogů zcela klíčová. Bohužel, ne vždy jí učitelé nebo vedoucí volnočasových kroužků či táborů opravdu disponují.
Vydáno: 16. 07. 2021
 • Článek
O novinkách v oblasti BOZP se můžeme pravidelně dočítat nejen v tomto časopise, ale také se je dozvídat na nejrůznějších vzdělávacích akcích, seminářích či diskusních fórech. Ačkoli bylo těchto informací v poslední době poměrně dost, přesto se některé zajímavé novinky do všeobecného povědomí doposud příliš nedostaly. Lépe řečeno je patrně zaregistrovali pouze ti „bezpečáci“, kteří se o tu či onu oblast zajímají detailněji. Hloubavému čtenáři se nejspíš v tento moment vloudí na mysl všetečná otázka, co že to mám vlastně na mysli? Má odpověď bude ale poněkud šalamounská: kvalifikace – školy – šatny. Pokud Vás takto laděná odpověď neuspokojila, v což i doufám, pak se začtěte do následujících řádek. V tomto článku se věnuji prvnímu z uvedených témat, a to kvalifikaci.
Vydáno: 10. 06. 2021
 • Článek
Soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP na staveništi, jejíž 3. ročník v tomto roce proběhl, je soutěží, jejímž cílem je ocenit jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP na staveništích, kteří vykonávají práci v dané oblasti, a kteří napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku.
Vydáno: 11. 12. 2020
 • Článek
V čísle 7/8 jsme přinesli reportáž z průběhu volební valné hromady Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR (dále jen ATBP), která se uskutečnila v 9. června 2020. Jednání to bylo bouřlivé. Z jejího průběhu bylo znát, že členové asociace chtějí změnu.
Vydáno: 16. 09. 2020
 • Článek
Také jste se setkali s externím školitelem, hrdě někdy nazývaným instruktorem nebo komisařem, který vaše zaměstnance, vás nebo vaše kolegy nejen že v rámci školení neseznámil s obsluhou konkrétních manipulačních vozíků s vlastním pohonem (dále jen MVVP) na konkrétním pracovišti, neprovedl praktický zácvik v ovládání, ale vlastně vám neposkytl téměř žádnou užitečnou informaci, a to nejužitečnější, co pro vás v tomto směru udělal, bylo spuštění série videí a předložení prezenční listiny, a v lepším případě i testů se zaškrtávající tabulkou? Pak vězte, že v tom rozhodně v ČR nejste sami.
Vydáno: 13. 03. 2020
Je možné akceptovat u slovenského dodavatele, který působí na staveništi v ČR a provádí zde pracovní činnosti za pomoci svých zařízení, platnost slovenských odborných prohlídek u používaných zařízení. Např. používá na staveništi v ČR ruční elektrická zařízení, která byla protokolárně revidována podle STN 33 1600, vázací prostředky, které byly protokolárně revidovány v souladu s STN 270144 a STN 270150. 
Vydáno: 05. 12. 2019
Zaměstnanci - řidiči nákladních vozidel, slovenského občanství, který nemá český řidičský průkaz -, končila platnost profesního průkazu řidiče. Dle slovenských předpisů absolvoval na Slovensku povinné školení, které si sám objednal a uhradil, aby mu byl vystaven průkaz řidiče na 5 let. Vše po dohodě se zaměstnavatelem. Jaké daňové dopady budou pro firmu a pro zaměstnance po proplacení tohoto školení a kolkové známky za průkaz zaměstnavatelem zaměstnanci?
Vydáno: 13. 05. 2019
 • Článek
S výsledky různých průzkumů se v běžném životě setkáváme poměrně často. Málokdy však se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O to zajímavější je, když se průzkum týká činnosti odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v BOZP.
Vydáno: 11. 12. 2018
 • Článek
Dne 23. října 2018 předal náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn ceny vítězi 2. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Tuto soutěž a její druhý ročník slavnostně vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí v říjnu 2017. Organizátorem soutěže je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce, mediálním partnerem je společnost Wolters Kluwer ČR, a.s.
Vydáno: 08. 11. 2018
 • Článek
Článek se věnuje problematice koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jeho právnímu zakotvení a vymezení jeho odborné způsobilosti.
Vydáno: 11. 10. 2018
 • Článek
V době, kdy každý aspekt společnosti podléhá rychlým dynamický změnám nelze opomíjet ani problematiku odborné způsobilosti k novým, často život ohrožujícím profesím. Kromě nově vznikajících profesí, které přichází s rozvojem lidské činnosti a moderních technologií však existuje také mnoho profesí, velmi náročných, na něž se z hlediska právní úpravy trochu pozapomíná pravděpodobně proto, že se jedná o vysoce specializované činnosti, jejichž výkon není masový. Mezi takové profese patří i tzv. pracovní potápění. Přestože se jedná o profesi, při jejímž neodborném výkonu může velmi snadno dojít nejen k poškození zdraví, ale také ke smrtelným úrazům, české právní prostředí se jí věnuje jen velmi okrajově a v podrobnostech se o jednotlivých činnostech v rámci této profese můžeme dočíst pouze v příslušných ČSN.
Vydáno: 20. 07. 2018
Jsme česká dopravní firma, zabývající se mezinárodní kamionovou dopravou. Profesionální řidiči musí mít "profesní způsobilost řidiče", která je vyznačena v řidičském průkazu. Na jejím základě absolvují 35 hodin výuky. Ta je rozdělena do pěti pravidelných sedmihodinových lekcí a řidič musí každý rok absolvovat jedno školení. Přijali jsme do pracovního poměru řidiče - občana Slovenské republiky. Musí toto každoroční školení v CZ absolvovat, jestliže má trvalé bydliště v SK, má slovenský řidičský průkaz a Slovenský profesní průkaz a předložil "Osvědčení o pravidelném výcviku řidiče nákladní dopravy, platné do roku 2022? (absolvuje 35 hodin výcviku jedenkrát za 5 let). Dle našeho školitele k případnému českému školení na Slovensku při výměně profesního průkazu nebude přihlédnuto.
Vydáno: 16. 02. 2018
Firma zajišťuje opravy elektrických instalací ve svých budovách externími osobami. Musí mít všichni externí pracovníci vykonávající uvedenou práci platné osvědčení od TIČR a firma, která je zaměstnává, oprávnění vydané TIČR? Je firma, ve které opravy probíhají, povinna tato oprávnění a osvědčení externích pracovníků kontrolovat? 
Vydáno: 04. 01. 2018
Zaměstnanci potřebují být při své práci odborně způsobilí dle různých ustanovení vyhlášky č. 50/1978 Sb. Kdo má odpovědnost zaměstnavateli určit (navrhnout), jaká odborná způsobilost dle kterého paragrafu je pro určitý druh obsluhy nebo práce na elektrickém zařízení nutná? Je to revizní technik elektro, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik nebo osoba odpovědná za elektrické zařízení? Je to někde stanoveno? 
Vydáno: 04. 01. 2018
 • Článek
V úterý 31. října 2017 se v Kaiserštejnském paláci v Praze konala slavnostní akce, na které předal náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem a zástupcem mediálního partnera Wolters Kluwer Petrem Řezníčkem cenu vítězi 4. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP.
Vydáno: 07. 12. 2017
 • Článek
Úvod Dnes si již málokterý ze stávajících pracovníků státní správy zvláště na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) anebo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen...
Vydáno: 21. 07. 2017
Na pracovištích zaměstnavatele vykonává občasnou činnost OSVČ (bez zaměstnanců), která má s firmou smlouvu o dílo. Firma jí poskytla informace a pokyny obdobné jako dle § 103 odst. 1 písm. g). OSVČ může výjimečně vykonávat i práce ve výškách (na lešení, z manipulační plošiny). Je firma povinna zjišťovat, zda má OSVČ k prováděné práci dostatečnou odbornou způsobilost, nebo je to věc OSVČ (včetně zajištění osobních ochranných pracovních prostředků) a firma jí pouze musí dále poskytnout informace o rizicích (a příslušných opatřeních) dané práce a dále provozní dokumentaci k plošině nebo k lešení? Samozřejmě zajištění potřebných revizí a kontrol plošiny a kontrol lešení je věcí firmy. Má výše uvedená OSVČ též povinnost předat firmě rizika, plynoucí z její činnosti pro zaměstnance smluvní firmy dle § 101 odst. 3 zákoníku práce, nebo tuto povinnost má jen zaměstnavatel, který zaměstnává vlastní zaměstnance? 
Vydáno: 23. 06. 2017
 • Článek
V praxi se nad školeními řidičů motorových vozidel „vznáší“ celá řada otazníků, a proto někteří zaměstnavatelé k nim přistupují s postojem, každý, kdo řídí motorové vozidlo, musí absolvovat školení u autoškoly, ať nemáme v případě kontroly žádné problémy. Je to však nutné? V poslední době prezenční školení v autoškole je nahrazováno jí provozovaným e-learningem. Je to však dostačující? Co vše musí obsahovat školení řidičů motorových vozidel? Musí jej též absolvovat osoba samostatně výdělečně činná, když při výkonu své činnosti řídí motorové vozidlo?
Vydáno: 08. 06. 2017
 • Článek
Uvedený článek se zaměřuje na recentní rozsudek Nejvyššího správního soudu1 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde se tento soud zabýval porušením právních předpisů ze strany zhotovitele při montážních pracích, když část činností přenesl dále na smluvního zhotovitele (dodavatele), který k takové činnosti nebyl způsobilý, aniž by zajistil bezpečnost ochrany zdraví při práci při práci ve výšce. Ve svém důsledku pak uvedená porušení právních předpisů vedla k pracovnímu úrazu.
Vydáno: 09. 03. 2017