Základní informace

Zákoník práce obsahuje zvláštní úpravu týkající se doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Uvedená úprava se však týká pouze doručování následujících písemností:

  1. okamžitého zrušení
  2. zrušení ve zkušební době
  3. výpovědi
  4. vytýkacího dopisu a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ), s výjimkou dohody o rozvázání pracovního poměru podle § 49 a dohody o zrušení právního vztahu založeného DPP nebo DPČ podle § 77 odst. 5 písm. a),
  5. odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance,
  6. mzdového výměru nebo platového výměru.

Uvedené písemnosti musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Takové doručení může být provedeno čtyřmi způsoby, a to osobně (na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném místě), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo prostřednictvím datové schránky. Všechny způsoby doručení s výjimkou doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb lze využít jako primární (první) způsob doručení. Pořadí uvedených možností není zákoníkem práce stanoveno. Doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je možné až v případě, že písemnosti nebylo možné zaměstnanci doručit osobně na pracovišti zaměstnavatele.

Jiné písemnost, které nejsou uvedeny výše (např. pracovní smlouva a její dodatky, dohoda o rozvázání pracovního poměru, DPP, DPČ a jejich změny), mají zvláštní režim doručování jen v případě jejich elektronického vyhotovení a doručování, a to v § 21 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zaslat vyhotovení těchto písemností na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Odvolání
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Zaměstnanec ve výkonu trestu
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?

Související otázky a odpovědi

Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Zkušební doba
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Zákonné odstupné vyplacené při ukončení pracovního poměru a navazující externí spolupráce
Vyplacené odstupné (pracovní neschopnost po skončení pracovního poměru)
Alkohol na pracovišti
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Výplatní lístek a osvobozené příjmy