Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Vydáno: 19 minut čtení

1. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

Manželé mají dvě děti, obě umístěné ve školce. Na jedno dítě je ze školky vystaveno potvrzení ve výši 19 900 Kč, na druhé ve výši 7 500 Kč. Mohou si manželé uplatnit slevu za umístění jednotlivě každý na jedno dítě s tím, že daňovou slevu na obě děti by uplatňoval manžel, nebo si musí rozdělit i daňové zvýhodnění na děti? Případně uplatní slevu za umístění pouze jeden z nich a jen do výše 12 200 Kč?

Uplatnění daňového zvýhodnění na nezaopatřené dítě a uplatnění slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení jsou daňové výhody, které nejsou na sebe vázány. Je zcela přípustné, aby daňové zvýhodnění na obě děti uplatňoval jeden z poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti, zatímco slevy za umístění dětí v předškolním zařízení každý zvlášť nebo druhý z poplatníků.

Na každé vyživované dítě lze v souladu se zákonem uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, tj. v r. 2018 do výše 12 200 Kč. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich, z čehož vyplývá, že slevu na jedno dítě nelze dělit. Na každé dítě umístěné v uvedeném zařízení lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy.

2. Vysílání zaměstnanců z České republiky na Slovensko s osvědčením příslušnosti formulářem EU A1

Jakým způsobem vykazovat a evidovat příjem a daň ze závislé činnosti u zaměstnance, rezidenta ČR, kterého český zaměstnavatel vysílá do zemí EU a je povinen příjem zaměstnance zdanit v zemi, do které ho vyslal?

  1. Jak postupovat konkrétně u zaměstnance vyslaného z ČR na Slovensko, kdy vyslání přesáhne v úhrnu 183 dní? Český zaměstnavatel odvádí sociální a zdravotní pojištění v ČR, ale daň ze mzdy odvádí na Slovensku.
    Zaměstnavatel je povinen při vyslání zaměstnance do zemí EU zajistit doklad A1. V oblasti pojistného bude po celou dobu vyslání (nejvýše 2 roky s výjimkami uvedenými v příslušných předpisech EU) podléhat českým právním předpisům. Z tohoto důvodu se také bude příjem, který bude podléhat zdanění v ČR, "brutovat" podle českých právních předpisů.
    Při vyslání zaměstnance do zahraničí je vždy nutné respektovat smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Ve smlouvě se Slovenskem se v článku 14 uváděj

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet pravděpodobného výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Problémy mzdové účetní
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
99/1963 Sb. občanský soudní řád
262/2006 Sb., zákoník práce
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Roční zúčtování
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Sleva na manželku
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr