K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019

Vydáno: 23 minut čtení

Podmínky pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění při výpočtu daně z příjmů fyzických osob jsou upraveny v příslušných ustanoveních zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a s výjimkou změny výše slevy za umístění dítěte a změny rozhodné výše příjmu pro uplatnění daňového zvýhodnění formou daňového bonusu nebyly změněny ani pro rok 2019, ani pro stávající zdaňovací období roku 2020. Maximální výše slevy za umístění dítěte a stejně tak i podmínka určité výše příjmů pro uplatnění daňového zvýhodnění formou měsíčního nebo ročního daňového bonusu jsou odvozeny od vyhlášené minimální mzdy účinné k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období, a ta byla změněna jak s účinností od 1. ledna 2019 (13 350 Kč), tak i s účinností od 1. ledna 2020 (14 600 Kč).

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti může uplatnit nárok na slevy na dani nebo na daňové zvýhodnění u svého plátce daně v průběhu roku při výpočtu zálohy na daň nebo po skončení zdaňovacího období v žádosti o roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“), nebo sám v podaném daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob u místně příslušného správce daně. V jakém rozsahu může poplatník uplatnit u plátce daně slevy na dani nebo daňové zvýhodnění, ovlivňuje i ta skutečnost, zda poplatník je či není daňovým rezidentem České republiky.

Poplatník daňový rezident, daňový nerezident

Poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky (dle § 2 odst. 2 ZDP), který má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje nebo o němž to stanoví mezinárodní smlouva (§ 37 ZDP), může nárok na slevy na dani uvedené v § 35ba ZDP uplatnit u plátce daně již při výpočtu zálohy daň (s výjimkou slevy na manžela a slevy za umístění dítěte). Všechny slevy na dani pak může uplatnit u plátce daně v ročním zúčtování. Stejně tak může uplatnit u plátce daně ať již při výpočtu zálohy na daň, nebo v ročním zúčtování i daňové zvýhodnění (§ 35c ZDP). Svůj nárok na slevy na dani a daňové zvýhodnění může poplatník daňový rezident ČR uplatnit samozřejmě i v podaném daňovém přiznání.

Otázka č. 1:

Poplatník, daňový rezident ČR, měl po celý rok 2019 učiněno u plátce daně prohlášení k dani, uplatnil jen nárok na základní slevu na poplatníka. V žádosti o roční zúčtování uplatnil nárok na základní slevu na invaliditu (invalidní důchod přiznán 10. září 2019), na slevu na manželku a na daňové zvýhodnění na dítě (narozeno 15. února 2019). Lze i dodatečně uplatněnou slevu na invaliditu a daňové zvýhodnění uplatnit v ročním zúčtování, nebo je poplatník povinen podat daňové přiznání?

Odpověď:

Poplatník, daňový rezident ČR, který není povinen podat daňové přiznání, může požádat plátce daně o roční zúčtování a pokud v průběhu roku neprokázal skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani nebo měsíčního daňového zvýhodnění, přihlédne k nim plátce daně dodatečně při ročním zúčtování záloh (§ 38k odst. 7 ZDP).

Odlišně jsou ale upraveny podmínky pro uplatnění slev na dani pro poplatníky daňové nerezident

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dítě cizinců
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Sleva na dani
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Daňové zvýhodnění na dítě
OSVČ a odpočty
Roční zúčtování
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Dva následující pracovní poměry
Paušální výdaj spolupracující osoby a odpočet na děti
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Dohoda o provedení práce a sleva na dítě
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
student po maturitě a práce o prázdninách
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění a sleva za umístění dítěte druhého z manželů

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
108/2006 Sb. o sociálních službách
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře