Daňové aktuality

Vydáno: 6 minut čtení

Zmírnění sankcí za nedodržení povinnosti elektronického podání

Finanční správa dne 1. 8. 2017 zveřejnila aktualizovaný seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být poplatníkem učiněna elektronicky (dále jen „Seznam“). Je-li chybná forma podání jedinou vadou podání, bude správce daně na tato podání hledět jako na bezvadná, avšak dle § 247 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, uloží za nedodržení povinné elektronické formy pokutu ve výši 2 000 Kč. Navýšit pokutu až do výše 50 000 Kč může správce daně v případech, kdy daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.

V rámci tiskové zprávy ze dne 1. 8. 2017 finanční správa uvedla, že došlo k úpravě Seznamu ve prospěch poplatníků, kteří si zřídili datovou schránku v minulosti, avšak jejich komunikace s finančním úřadem je maximálně jednou do roka. Z tohoto důvodu ze Seznamu bylo vyjmuto podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí. V případě, že poplatník učiní výše uvedená dvě podání písemně namísto elektronicky, nebude automaticky pokutován, ale finanční úřad jej vyzve k nápravě a až v případě, že daňový subjekt neučiní nápravu, bude pokutován.

Seznam podání, která musí bezvýhradně daňový subjekt (jenž má zřízenu datovou schránku) učinit elektronicky, zahrnuje:

 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (s výjimkou Vyúčtování dle § 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů);
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob;
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob;
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty;
 • Přiznání k dani silniční;
 • Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her;
 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby, právnické osoby;
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny;
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty;
 • Oznámení o změně registračních údajů;
 • Žádost o zrušení registrace.

Povinnost učinit podání elektronicky se obecně nevztahuje na podání, pro něž nebyly zveřejněny ze strany finanční správy elektronické formuláře.

Nová pravidla bude finanční správa aplikovat až na podání učiněná od 1. 8. 2017, tedy na dříve chybně učiněná vybraná podání se doručení výzvy před automatickou sankcí nevztahuje.

Vyjasnění otázky zdanění příjmů profesionálních sportovců

Na základě Rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2017, čj. 6 Afs 278/2016 - 54 (dále „Rozsudek“) zabývajícího se zdaněním profesionálních sportovců v kolektivních sportech vydalo Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) dne 25. 7. 2017 Sdělení ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců.

Dle uvedeného Rozsudku finanční správa přizpůsobuje svou správní praxi a při zdaňování profesionálních sportovců v kolektivních sportech bude vycházet ze skutečností, na základě kterých sportovec svou činnost vykonává. V případech, kdy sportovec vykonává svou činnost dle § 7 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) jako živnost, na základě živnostenského oprávnění, představují příjmy z této činnosti příjmy dle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP, u nichž je možné uplatnit 60 % výdajový paušál. V případech, kdy sportovec nedisponuje příslušným živnostenským oprávněním, má se za to, že vykonává svou činnost jako nezávislé povolání, kdy na jeho příjmy je nahlíženo dle § 7 odst. 2 písm. c) ZDP, u nichž lze uplatnit pouze 40 % výdajový paušál. Obdobně bude přistupováno i k činnostem rozhodčích.

V návaznosti na tuto skutečnost finanční správa informuje poplatníky, kterých se uvedené sdělení týká, že mohou podat dodatečná daňová přiznání, ve kterých si mohou uplatnit svůj nárok na vyšší výdajový paušál, pakliže je to v jejich případě relevantní. Daňové subjekty vzhledem ke lhůtám upraveným daňovým řádem mohou podat svá dodatečná daňová přiznání za roky 2014, 2015 a 2016.

Novela zákona o zaměstnanosti

Dne 29. 7. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přináší zásadní změnu především pro agentury práce. V rámci novely byla do zákona vnořena povinnost složit kauci ve výši 500 tisíc Kč. Tuto povinnost mají nejen nově vzniklé agentury práce, ale i ty, které již mají povolení k agenturnímu zaměstnávání. Náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti Jiří Vaňásek uvedl v tiskové zprávě ze dne 1. 8. 2017, že cílem tohoto kroku bylo působení na trhu pouze seriózních agentur práce a eliminování účelového zakládání agentur práce.

Zároveň novela zabezpečuje agenturním zaměstnancům rovné pracovní i mzdové podmínky ve srovnání s podmínkami, které by jim byly poskytnuty tzv. kmenovým zaměstnavatelem, a zavádí definici zastřeného zprostředkování zaměstnání a lépe upravuje přestupky.

Jednou z dalších změn, které jsou účinné od 29. 7., je také zrušení možnosti uchazečů o zaměstnání si přivydělávat na základě dohod o provedení práce. Nově si uchazeč o zaměstnání evidovaný u úřadu práce při splnění stanovených podmínek bude moci přivydělávat pouze na základě dohod o pracovní činnosti nebo na základě pracovního či služebního poměru. Uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, se musí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti novely rozhodnout, zdali si práci ponechají, nebo zdali budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

S účinností od 1. 10. 2017 novela zavádí režim dočasné pracovní neschopnosti uchazeče o zaměstnání, tedy zavádí evidenci nemoci, úrazu aj., který musí uchazeč oznámit závazným potvrzením od lékařského zařízení. Dále je také zaváděna evidence plnění povinného podílu v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. 

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související články

Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Roční zúčtování daně 2015
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Úpadek personální agentury v praxi
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Kauce agentur práce
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování
DPP a žádost o roční zúčtování daně
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Roční zúčtování daně
Fiktivní pojištění - EU
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování
Roční zúčtování daní
Daňové přiznání/roční zúčtování
Pracovní úraz a roční zúčtování
Neuplatněná sleva na manželku
Roční zúčtování daně zaměstnanců ze Slovenska
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Zahraniční agentura práce
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Náklady na agenturní zaměstnance
Daňové zvýhodnění-poručnictví

Související předpisy

280/2009 Sb. daňový řád
586/1992 Sb. o daních z příjmů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti