Splatnost a výplata mzdy

Základní informace

§ 141 odst. 1 až 3 ZP

Splatnosti a výplaty mzdy je upravena v § 141 až § 144a ZP: Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. V tomto období musí být sjednán, stanoven nebo určen pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu.

§ 141 odst. 4 a 5 ZP

Zvláštní termín splatnosti mzdy nastává v těchto 2 případech:

  1. Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci mzdu (plat) splatný během dovolené před nastoupením dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd (platů), je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy (platu) je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy (platu) následujícím po dovolené.
  2. Obdobně se postupuje při skončení pracovního poměru, kdy je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu (plat) za měsíční období, na které mu vzniklo právo, již v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd (platů), je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu (plat) nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy (platu) následujícím po dni skončení pracovního poměru.

Tyto 2 požadavky zákoníku práce se v praxi prakticky nedodržují, zaměstnavatelé se tak mohou dostat do prodlení při výplatě mzdy. Zpravidla však argumentují tím, že dřívější výplatu neumožňuje technika výpočtu mezd (platů).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Odměňování zaměstnanců
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouva
Snížení mzdového výměru
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Hodinová mzda
Splatnost mzdy
Plánování směn a práce přesčas
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna jednatele a pracovní poměr - zdanění v roce 2018
Přeplatek mzdy
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Měsíční mzda a jeden pracovní den v týdnu
Výplata mzdy v EUR
Výplata mezd při prodeji obchodního závodu
Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP
Oprava špatně spočítané mzdy
Náhradní volno, výpočet mzdy
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Výplata mzdy v cizí měně