Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Vydáno: 6 minut čtení

V minulém čísle našeho časopisu jsme vás seznámili s některými důležitými údaji (nejen) z pracovněprávní oblasti a jejich případnými změnami od 1. 1. 2019. V tomto čísle pokračujeme druhou částí a dalšími důležitými čísly.

Výše srážek ze mzdy

(§ 276 až § 281 OSŘ, § 2045 OZ, NV č. 595/2006 Sb.)

Důležité údaje Výše v Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410
Normativní náklady na bydlení 6 233
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (součet ČM a NNB) 9 643
Nezabavitelná částka na osobu povinného
(2/3 ze součtu ŽM a NNB)
6 428,66
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu
(1/4 z NČ na povinného)
1 607,16
Maximální výše jedné třetiny (ze součtu ŽM a NNB) 3 214

* S účinností od 1. 1. 2019 změny v souvislosti s novou výší normativních nákladů na bydlení stanovenou nařízením vlády č. 320/2018 Sb.

Stravné při tuzemské pracovní cestě

(§ 163 a § 176 ZP, vyhláška MPSV č. 333/2018 Sb.)

délka pracovní cesty v hodinách zaměstnavatel odměňující mzdou (v Kč) zaměstnavatel odměňující platem (v Kč)
5 až 12 nejméně 82 82 až 97
déle než 12, nejdéle 18 nejméně 124 124 až 150
déle než 18 nejméně 195 195 až 233

* S účinností od 1. 1. 2019 došlo k navýšení novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/2018 Sb.

Sazba základní náhrady za použití vozidla (za 1 km jízdy)

(§ 157 odst. 4 a 5 ZP, vyhláška MPSV č. 333/2018 Sb.)

Typ vozidla Základní sazba v Kč
(nejméně)
jednostopá vozidla a tříkolky 1,10
osobní silniční motorová vozidla 4,10
silniční motorová vozidla s přívěsem 4,70
nákladní automobily, autobusy a traktory 8,20

* S účinností od 1. 1. 2019 došlo k navýšení sazby pro osobní silniční motorová vozidla o 0,10 Kč (a tím pádem i sazeb pro další vozidla, které se z ní odvozují) novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/2018 Sb.

Průměrná cena pohonných hmot pro účely náhrady jízdních výdajů

(§ 158 odst. 3 ZP, vyhláška MPSV č. 333/2018 Sb.)

Druh pohonné hmoty Cena za 1 litr v Kč
benzín 95 oktanů 33,10
benzín 98 oktanů 37,10
motorová nafta 33,60

* S účinností od 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení průměrných cen novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/2018 Sb.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

[zákon č. 592/1992 Sb., § 5 písm. a) a § 9 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.]

Pojistné celkem .............. 13,5 % VZ za rozhodné období kalendářního měsíce (zaokrouhleno na celou Kč nahoru)
Z toho zaměstnavatel ..................................................... 2/3
Z toho zaměstnanec ....................................................... 1/3

* S účinností od 1. 1. 2019 nedošlo k žádným změnám.

Sazba daně z příjmů a solidární zvýšení daně - záloha za kalendářní měsíc

(§ 38h odst. 2 a § 38ha zákona č. 586/1992 Sb.)

Ze zaokrouhleného základu daně pro výpočet zálohy 15 %
Solidární zvýšení daně z příjmů 7 %

* S účinností od 1. 1. 2019 nedošlo k žádným změnám

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

(zákon č. 589/1992 Sb.)

Zaměstnavatel ....................................... 25 % VZ za rozhodné období (2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)

Zaměstnanec ........................................ 6,5 % VZ za rozhodné období

* S účinností od 1. 1. 2019 nedošlo k žádným změnám. Bude-li však ke dni 1. 7. 2019 zrušena karenční doba, sníží se sazba pojistného na straně zaměstnavatele o 0,2 %.

Základ pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti (tzv. superhrubá mzda)

(§ 38h odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.)

Úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený zaměstnanci za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma vyloučených příjmů

- částky, které jsou od daně osvobozeny

+ povinné pojistné, které odpovídá pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel (povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru)

Základ pro výpočet zálohy se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

* S účinností od 1. 1. 2019 nedošlo k žádným změnám.

Zvláštní sazba daně z příjmů a solidární zvýšení daně - záloha za kalendářní měsíc

(§ 36 zákona č. 586/1992 Sb.)

Samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou 15 % jsou u poplatníka, který u plátce daně nepodepsal prohlášení k dani, příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem daně plynoucí z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo příjmy ze závislé činnosti v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Samostatný základ daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů a daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

* S účinností od 1. 1. 2019 nedošlo k žádným změnám. V průběhu roku 2019 se dá ale očekávat zvýšení hranice příjmů ze závislé činnosti, kdy se vybírá daň srážkou zvláštní sazbou, a to na částku 3 000 Kč za kalendářní měsíc.

Povinný podíl (odvod do státního rozpočtu)

(§ 81 a § 82 ZOZ, § 15 a násl. vyhlášky č. 518/2004 Sb.)

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 31 225 Kč
Sedminásobek PM pro účely náhradního plnění 218 575 Kč
Osmadvacetinásobek PPM pro účely limitu dodavatele náhradního plnění (pro rok 2018) 874 300 Kč
Maximální odvod do státního rozpočtu za 1 osobu (2,5 x PMM) 78 062,50 Kč

* S účinností od 1. 1. 2019 nové výše v souvislosti se sdělením MPSV č. 311/2018 Sb.

Slevy na dani z příjmů a danová zvýhodnění u zaměstnanců (poplatníků) a daňový bonus

(§ 35ba, § 35bb, § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb.)

Poplatník Výše slevy (bonusu) za rok v Kč Výše slevy (bonusu) za měsíc v Kč
základní sleva na poplatníka 24 840 2 070
manžel/manželka (za předepsaných podmínek; obecně příjem nepřesahující 68 000 Kč za zdaňovací období) 24 840 0
základní sleva na invaliditu (invalidita prvního a druhého stupně za předepsaných podmínek) 2 520 210
rozšířená sleva na invaliditu (za předepsaných podmínek) 5 040 420
držitel průkazu ZTP/P 16 140 1 345
soustavná příprava na budoucí povolání 4 020 335
umístění dítěte v předškolním zařízení (za  předepsaných podmínek a maximálně do výše minimální mzdy) 12 200 0
na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (za předepsaných podmínek    
  • jedno dítě
15 204 1 267
  • druhé dítě
19 404 1 617
  • třetí a každé další dítě
24 204 2 017
maximální výše daňového bonusu 60 300 5 025
minimální výše daňového bonusu 100 50

* S účinností od 1. 1. 2019 nedošlo k žádným změnám.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odpovědi na dotazy plátců daně
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Krácení cestovních náhrad
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Zaměstnání malého rozsahu
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Kdy vydávat stravenky?
Pojistné zahraničního zaměstnance

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
320/2018 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
262/2006 Sb., zákoník práce
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
311/2018 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti