Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů

V ZDP je problematika ročního zúčtování záloh upravena konkrétně v § 38ch, dále např. v § 38k odst. 4 a 5 ZDP a dalších ustanoveních. Účelem podání žádosti o roční zúčtování daně je to, aby všichni zaměstnanci nemuseli podávat daňová přiznání v případě, že mají příjmy ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců a nemají jiné zdanitelné příjmy. V rámci ročního zúčtování je provedeno výsledné stanovení daně z příjmu. Jsou zúčtovány všechny zálohy zaplacené v průběhu roku a uplatněno daňové zvýhodnění, o které si zaměstnanec požádal, a splňuje podmínky pro jeho uplatnění.

Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně (osvobozený nebo příjem, kde je daň vybírána srážkovou daní). Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy.

Pro zdaňovací období 2021 stále platí formulář „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (MFin 25 5457/B vzor č. 2) (dále jen žádost), na základě kterého mohou zaměstnanci požádat o provedení ročního zúčtování záloh.

Současně je k němu třeba přiložit tiskopis Prohlášení poplatníka k dani (MFin 25 5457 – vzor č. 26), do kterého se zaznamenávají informace týkající se požadavku pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění pro rok 2021 a případných změn.

O provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění může poplatník požádat nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Žádost se podává u posledního z plátců, od kterého poplatník pobíral mzdu. V ročním zúčtování jsou zohledněny všechny mzdy, které v průběhu zdaňovacího období poplatník pobíral buď pouze od jednoho, nebo postupně od více plátců daně včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, a současně učinil u těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5 ZDP. Roční zúčtování neprovádí plátce, pokud je poplatník povinen podat sám daňové přiznání.

V případě, že dojde k zániku plátce daně a neexistuje jeho právní nástupce, lze požádat o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění místně příslušného správce daně. Žádost je nutné podat nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce provede, jen pokud má k dispozici potřebné doklady, na jejichž základě byla v uplynulém zdaňovacím období (od všech předchozích plátců daně) zúčtována nebo vyplacena mzda, sraženy zálohy na daň z těchto příjmů či poskytnuta měsíční sleva na dani podle ustanovení § 35ba a § 35c ZDP a vyplaceny měsíční daňové bonusy. Roční zúčtování záloh, daňového zvýhodnění a výpočet daně plátce provede v termínu nejpozději 31. března po uplynutí zdaňovacího období.

V § 38k ZDP jsou dále podrobně definovány podmínky pro uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění, které je nutné respektovat (viz též situace uvedené níže).

Pokud je poplatníkem uplatňováno daňové zvýhodnění, musí plátce daně při provádění ročního zúčtování respektovat podmínky stanovené § 35d odst. 6 až 9 ZDP.

V případě, že poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje, pak je mu plátcem daně vrácen jako přeplatek z ročního zúčtování záloh kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní sníženou o slevy pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to nejpozději při zúčtování mzdy za březen po uplynutí zdaňovacího období. Výše přeplatku musí být větší než 50 Kč. O vrácené přeplatky z ročního zúčtování plátce daně sníží nejbližší odvody záloh správci daně (nejpozději do konce zdaňovacího období), případně požádá správce daně o jejich vrácení.

Na rozdíl od daňového přiznání se nedoplatek z ročního zúčtování záloh poplatníkovi nesráží.

Související dokumenty

Související články

Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Roční zúčtování daně 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Roční zúčtování záloh
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování při souběhu HP a DPP
Sleva na vyživované dítě
Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daní
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce
Pracovní úraz a roční zúčtování
Přechod práv a povinností a roční zúčtování daně
Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků
Roční zúčtování daně po ukončení studií
Roční zúčtování daně z příjmu a odpočet životního a penzijního pojištění v roce
Žádost o roční zúčtování daně za zaměstnankyni
Roční zúčtování daně
Nevyplacená řádná dovolená při ukončení pracovního poměru
Roční zúčtování daně ze mzdy
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018

Související články

K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů