Odpovědi na dotazy plátců daně

Vydáno: 7 minut čtení

Správné uplatnění slevy na dani a daňového zvýhodnění je častým předmětem dotazů plátců daně. Podmínky pro jejich uplatnění při zdaňování příjmů v roce 2018 jsou stanoveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Ke slevám

Otázka č. 1:

Zaměstnanci byl přiznán invalidní důchod I. stupně. Den vzniku invalidity je 10. 1. 2018. Odkdy mu budeme poskytovat slevu na dani? Ode dne přiznání, nebo ode dne první výplaty?

Odpověď:

Zaměstnanec může uplatnit nárok na základní slevu na invaliditu dle § 35ba odst. 1 písm. c) ZDP, pokud je mu důchod přiznán, avšak v souladu s ustanovením § 35ba odst. 3 ZDP až od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku. Byl-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod ode dne 10. 1. 2018, podmínky pro uplatnění nároku byly splněny od 1. 2. 2018 a základní slevu na invaliditu ve výši 1/12 roční částky lze poplatníkovi poprvé přiznat za měsíc únor 2018. Nárok na uplatnění této slevy je poplatník povinen prokázat plátci daně dle § 38l odst. 2 písm. b) ZDP rozhodnutím o přiznání důchodu.

Otázka č. 2:

Může pracující student s kombinovanou formou studia na vysoké škole uplatňovat slevu na studenta? Může student s prezenční formou na vysoké škole a zároveň podnikající uplatnit v daňovém přiznání slevu na studenta a současně rodič slevu na dítě do 26 let?

Odpověď:

Sleva na studenta náleží poplatníkovi po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se rozumí studium na středních a vysokých školách za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Studiem na vysokých školách se pro účely tohoto zákona rozumí dle § 12 odst. 3 studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Uvedené ustanovení zákona o státní sociální podpoře nestanoví u studia na vysoké škole, jakou formou musí studium probíhat. Dle § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční, nebo o jejich kombinaci.

Poplatníkovi, který studuje na vysoké škole, a toto studium se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání dle § 12-15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, pak náleží sleva na studenta bez ohledu na formu studia do 26 let, pokud studuje prezenční formou studia v doktorském studijním programu, pak do 28 let, bez ohledu na to, zda má současně i příjem ze závislé činnosti nebo příjem ze samostatné činnosti.

Obdobně se pak posuzuje splnění podmínky soustavné přípravy u zletilého dítěte pro účely uplatnění daňového zvýhodnění, a to až do dovršení věku 26 let tohoto dítěte.

K daňovému zvýhodnění

Otázka č. 3:

Zaměstnanec by si chtěl od ledna 2018 uplatňovat daňové zvýhodnění na dvojčata, která 1. 1. 2018 dovršila 18 let. Jedno z dvojčat studuje na střední škole, má průkazku ZTP/P a vyřizuje si invalidní důchod. Druhé dvojče nestuduje. Od matky dětí mám čestné prohlášení, že otec s nimi bydlí ve společné domácnosti a ona si daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Odpověď:

Daňové zvýhodnění na zletilé dítě až do dovršení věku 26 let lze uplatnit pouze v případě, že tomuto zletilému dítěti není přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

V uvedeném případě dosáhly obě děti zletilosti 1. ledna 2018 a jsou tak již v měsíci lednu považovány za zletilé. Jedno z dětí nestuduje, a vzhledem k tomu, že 1. 1. 2018 dosáhlo zletilosti, za leden 2018 již na toto dítě nelze přiznat daňové zvýhodnění.

Druhé dítě studuje, soustavně se připravuje na budoucí povolání na střední škole, na daňové zvýhodnění na zletilé dítě však poplatník může uplatnit nárok, jen pokud je splněna i další podmínka uvedená v § 35c odst. 6 ZDP, že zletilému dítěti není přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. Pokud je již známa informace, že zletilé dítě si „vyřizuje invalidní důchod“, je dobré vyčkat s uplatněním daňového zvýhodnění na toto zletilé dítě do doby rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.

Pokud bude v průběhu roku 2018 invalidní důchod pro invaliditu III. stupně tomuto zletilému dítěti přiznán, bude pak rozhodné, od jakého data je tento důchod přiznán, a od tohoto data poplatník ztratí, zpětně, nárok na daňové zvýhodnění na toto zletilé dítě. Pokud by byl přiznán tomuto dítěti invalidní důchod pro invaliditu III. stupně například od 1. 1. 2018, pak ani u tohoto dítěte by nebyl nárok na daňové zvýhodnění již za leden 2018 a poplatník by byl povinen vrátit částky poskytnutého daňového zvýhodnění. Toto omezení se týká jen přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně.

Otázka č. 4:

Zaměstnanec má syna studenta, který dosáhl 26 let v červnu 2017, do 6/2017 dostal slevu na studující dítě. Syn pokračoval ve studiu v roce 2017 a nyní pokračuje i v roce 2018 v doktorském studijním programu. Poplatník dodatečně donesl potvrzení o studiu syna, který studuje na fakultě v prezenční formě doktorského studijního programu a chce uplatnit daňové zvýhodnění. Nevím, zda zaměstnanci může náležet sleva na studující dítě za dobu doktorského studia syna do 28 let. Nebo na ni nemá nárok?

Odpověď:

Daňové zvýhodnění na dítě lze dle § 35c odst. 6) ZDP uplatnit až do dovršení jeho věku 26 let. Na syna, který je starší 26 let, bez ohledu na to, zda a jak studuje, nemůže poplatník daňové zvýhodnění uplatnit.

Otázka č. 5:

Zaměstnanec se v říjnu 2017 rozvedl, žena s dítětem se odstěhovala, od listopadu 2017 poplatník neuplatňoval daňové zvýhodnění. Bývalá manželka nemá příjem, pobírá jen rodičovský příspěvek a nemá z čeho uplatnit na toto dítě zvýhodnění. Mohl by si poplatník opět daňové zvýhodnění uplatnit?

Odpověď:

Poplatník má nárok na uplatnění daňového zvýhodnění jen na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Společně hospodařící domácností se dle § 21e odst. 4 ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Pokud poplatník nevede s dítětem společně hospodařící domácnost, nemá nárok na uplatnění daňového zvýhodnění. Skutečnost, že matka dítěte nemá příjmy, z nichž by daňové zvýhodnění uplatnila, není rozhodná.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování daně 2015
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Související otázky a odpovědi

Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Daňové zvýhodnění na dítě
Dva následující pracovní poměry
Paušální výdaj spolupracující osoby a odpočet na děti
Daňové zvýhodnění na dítě při studiu na VŠ
Sleva na dani
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
OSVČ a odpočty
Dohoda o provedení práce a sleva na dítě
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Sleva na dani na vyživované zletilé dítě
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Daňové zvýhodnění při prodloužení studia