Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část

Vydáno: 6 minut čtení

V předminulém čísle našeho časopisu jsme Vás seznámili s některými důležitými údaji (nejen) z pracovněprávní oblasti a jejich případnými změnami od 1. 1. 2017. V tomto čísle pokračujeme druhou částí a dalšími důležitými čísly.

Výše srážek ze mzdy

(§ 276 až § 281 OSŘ, § 2045 NOZ, NV č. 595/2006 Sb.)

Důležité údaje Výše v Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410
Normativní náklady na bydlení 5 822
Částka, nad kterou lze srazit bez omezení (součet ŽM a NNB) 9 232
Nezabavitelná částka na osobu povinného
(2/3 ze součtu ŽM a NNB)
6 154,67
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu
(1/4 z NČ na povinného)
1 538,67
Maximální výše jedné třetiny (ze součtu ŽM a NNB) 3 077

* S účinností od 1. 1. 2017 změny v souvislosti s novou výší normativních nákladů na bydlení stanovenou nařízením vlády č. 449/2016 Sb.

Stravné při tuzemské pracovní cestě

(§ 163 a § 176 ZP, vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.)

délka pracovní cesty v hodinách zaměstnavatel odměňující mzdou (v Kč) zaměstnavatel odměňující platem (v Kč)
5 až 12, nejdéle 18 nejméně 72 72 až 86
déle než 12, nejdéle 18 nejméně 109 109 až 132
déle než 18 nejméně 171 171 až 205

* S účinností od 1. 1. 2017 došlo k navýšení novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440/2016 Sb.

Sazba základní náhrady za použití vozidla (za 1 km jízdy)

(§ 157 odst. 4 a 5 ZP, vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.)

Typ vozidla Základní sazba v Kč
(nejméně)
jednostopá vozidla a tříkolky 1,10
osobní silniční motorová vozidla 3,90
silniční motorová vozidla s přívěsem 4,50
nákladní automobily, autobusy a traktory 7,80

* S účinností od 1. 1. 2017 došlo k navýšení sazby pro osobní silniční motorová vozidla o 0,10 Kč (a tím pádem i sazeb pro další vozidla, které se z ní odvozují) novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440/2016 Sb.

Průměrná cena pohonných hmot pro účely náhrady jízdních výdajů

(§ 158 odst. 3 ZP, vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb.)

Druh pohonné hmoty Cena za 1 litr v Kč
benzín 95 oktanů 29,50
benzín 98 oktanů 32,50
motorová nafta 28,60

* S účinností od 1. 1. 2017 došlo k dalšímu snížení průměrných cen novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440/2016 Sb.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

[zákon č. 592/1992 Sb., § 5 písm. a) a § 9 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.]

Pojistné celkem 13,5% VZ za rozhodné období kalendářního měsíce (zaokrouhleno na celou Kč nahoru)
Z toho zaměstnavatel 2/3
Z toho zaměstnanec 1/3

* S účinností od 1. 1. 2017 nedošlo k žádným změnám.

Sazba daně z příjmů a solidární zvýšení daně – záloha za kalendářní měsíc

(§ 38h odst. 2 a § 38ha zákona č. 586/1992 Sb.)

Ze zaokrouhleného základu daně pro výpočet zálohy

15 %
Solidární zvýšení daně z příjmu 7 %

* S účinností od 1. 1. 2017 nedošlo k žádným změnám.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

(zákon č. 589/1992 Sb.)

Zaměstnavatel 25 % VZ za rozhodné období (2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)
Zaměstnanec 6,5 % VZ za rozhodné období

* S účinností od 1. 1. 2017 nedošlo k žádným změnám.

Základ pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti (tzv. superhrubá mzda)

(§ 38h odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.)

Úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený zaměstnanci za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma vyloučených příjmů

– částky, které jsou od daně osvobozeny

+ povinné pojistné, které odpovídá pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel (povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru)

Základ pro výpočet zálohy se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.

* S účinností od 1. 1. 2017 nedošlo k žádným změnám.

Zvláštní sazba daně z příjmů a solidární zvýšení daně – záloha za kalendářní měsíc

(§ 36 zákona č. 586/1992 Sb.)

Samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou 15 % jsou u poplatníka, který u plátce daně nepodepsal prohlášení k dani, příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem daně plynoucí z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč.

Samostatný základ daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů a daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

* S účinností od 1. 1. 2017 nedošlo k žádným změnám.

Povinný podíl (odvod do státního rozpočtu)

(§ 81 a § 82 ZOZ, § 15 a násl. vyhlášky č. 518/2004 Sb.)

 

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 ......................... 27 000 Kč

Sedminásobek PMM pro účely náhradního plnění ........... 189 000 Kč

Šestatřicetinásobek PMM pro účely limitu dodavatele náhradního plnění (pro rok 2017) ............ 972 000 Kč

Maximální odvod do státního rozpočtu za 1 osobu (2,5 x PMM) .................................. 67 500 Kč

* S účinností od 1. 1. 2017 nové výše v souvislosti se sdělením MPSV č. 448/2016 Sb.

Slevy na dani z příjmů a daňová zvýhodnění u zaměstnanců (poplatníků) a daňový bonus

(§ 35ba, § 35bb>, § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb.)

Poplatník Výše slevy (bonusu) za rok v Kč Výše slevy (bonusu) za měsíc v Kč
základní sleva na poplatníka 24 840 2 070
manžel/manželka
(za předepsaných podmínek; obecně příjem nepřesahující 68 000 Kč za zdaňovací období)
24 840 0
základní sleva na invaliditu
(invalidita prvního a druhé ho stupně za předepsaných podmínek)
2 520 210
rozšířená sleva na invaliditu (za předepsaných podmínek) 5 040 420
držitel průkazu ZTP/P 16 140 1 345
soustavná příprava na budoucí povolání 4 020 335
umístění dítěte v předškolním zařízení
(za předepsaných podmínek a maximálně do výše minimální mzdy)
11 000 0

na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné hospodařící domácností (za předepsaných podmínek)

- jedno dítě
- druhé dítě
- třetí a každé další dítě


 

13 404
17 004 (19 404)
20 604 (24 204)


 

1 117
1 417 (1 617)
1 717 (2 017)

maximální výše daňového bonusu 60 300 5 025
minimální výše daňového bonusu 100 50

* Ve schvalovacím procesu je větší novela zákona o daních z příjmů s navrhovanou účinností od 1. 4. 2017. Přinést má mj. vyšší daňové zvýhodnění na druhé a třetí (každé další) vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti (nové výše jsou uvedeny v závorce).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Zahraniční pracovní cesty
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů

Související otázky a odpovědi

Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Krácení cestovních náhrad
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Hrazení nákladů kontraktorů
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Prohlášení poplatníka
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
449/2016 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
262/2006 Sb., zákoník práce
440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
448/2016 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti