Výpočet pravděpodobného výdělku

Základní informace

Průměrný výdělek (dále také PV) zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím se rozumí předchozí kalendářní čtvrtletí.

§ 355 ZP

Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů (např. z důvodu nemoci, mateřské či rodičovské dovolené, neplaceného volna atd.), použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek má vyjadřovat co nejvyšší možnou míru reálnosti stanovení PV, zaměstnanec jeho výší nesmí být ani poškozen, ani zvýhodněn.

 

Příklad:

Pracovní poměr zaměstnance vznikl 10. 6. 2021, průměrný výdělek pro období 1. 7. až 30. 9. 2021 se nezjišťuje z hrubé mzdy za 2. čtvrtletí (odpracováno pouze 15 dnů), ale jako pravděpodobný výdělek.

Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl. Přitom je třeba přihlédnout zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Je tedy třeba nějakým způsobem odhadnout, jaký výdělek by zaměstnanec asi dosáhl, kdyby v rozhodném období pracoval. Existuje několik možností, jak tento pravděpodobný výdělek zjistit:

  • pokud zaměstnanec odpracoval v rozhodném období např. pouze 15 dnů, může se vycházet při zjišťování pravděpodobného výdělku z výdělku dosaženého za tuto odpracovanou dobu, ovšem pouze za předpokladů, že tento pravděpodobný výdělek nebude nijak ovlivněn krátkou odpracovanou dobou, jinak by se tento výdělek musel korigovat,
  • považovat za něj souhrn předpokládané základní mzdy zaměstnance a případných odměn a prémií, do pravděpodobného výdělku je tedy třeba zahrnout i odměny, které by zaměstnanec obdržel, kdyby pracoval,
  • použít PV jiných zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou nebo obdobnou práci,
  • brát v úvahu poslední zjištěný PV a indexovat ho procentem růstu mezd ve firmě či u konkrétní profese od posledního zjištění PV.

Způsob zjišťování pravděpodobného výdělku je vhodné upravit ve vnitřním předpise firmy. Tj. stanovit, v jakých případech zjišťovat pravděpodobný výdělek a zvolit způsob jeho zjišťování.

Příklad:

Je třeba zjistit PV zaměstnance platný pro 4. čtvrtletí 2021. Rozhodným obdobím je tedy 3. čtvrtletí 2021, v tomto čtvrtletí však zaměstnanec z důvodu nemoci neodpracoval ani jeden den. Jeho základní měsíční mzda činí 25 000 Kč, čtvrtletní odměna by pak za toto období činila pravděpodobně 10 000 Kč, v únoru 2021 byla zúčtována roční odměna za rok 2020 ve výši 12 000 Kč.

Období Pravděpodobný příjem Pracovní fond
07/2021 25 000 Kč 184 hodin
08/2021 25 000 Kč 176 hodin
09/2021 25 000 Kč 168 hodin
čtvrtletní odměna  10 000 Kč  
část roční odměny 3 000 Kč (část roční odměny připadající na 3.Q/2021)
Celkem 88 000 Kč 528 hodin

Pravděpodobný PHV = 88 000 : 528 = 166,67 Kč

§ 357 odst. 1 ZP

Jestliže je pravděpodobný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019

Související otázky a odpovědi

Výpočet náhrady mzdy
Výpočet pravděpodobného výdělku
Pravděpodobný výdělek
Pravděpodobný výdělek
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Průměrný výdělek
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Průměrný čistý výdělek z DPP
Benefity - jako odměna do vyměřovacího základu pro výpočet průměru na další čtvrtletí
Průměrný hodinový výdělek podnikatele - lékaře
Navýšení mzdy
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrná mzda
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Průměrný výdělek u nového zaměstnance
Změna úvazku - průměrný výdělek
Odměna za doporučení a průměrný výdělek