Výpočet průměrného výdělku

Základní informace

Průměrný výdělek se zjišťuje především pro pracovněprávní účely - poskytování náhrad za placenou nepřítomnost v zaměstnání (dovolená, návštěva lékaře atd.), vyplácení příplatků za práci přesčas, ve svátek, náhrady škod, podpory poskytované Úřadem práce atd.

§ 353 a § 354 ZP

Průměrný výdělek (PV) zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat.

§ 356 ZP

Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek. Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek (odstupné při skončení pracovního poměru, náhrada škody, za níž odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli atd.), přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce (173,92 hod. při 40 hod. týdenní pracovní době atd.). Z tohoto průměrného hrubého měsíčního výdělku se zjišťuje průměrný čistý měsíční výdělek (pro účely vyplácení podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.).

Při zjišťování průměrného měsíčního čistého výdělku se postupuje následujícím způsobem:

 1. Určení rozhodného období
  • Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí, nestanoví-li zákoník práce jinak.
 2. Zjištění hrubé mzdy za rozhodné období
  • Do hrubé mzdy pro výpočet PV se zahrnují pouze ty částky, které jsou poskytovány za vykonanou práci.
  • V případě mzdy poskytované za delší období je třeba do rozhodného období zahrnout pouze část takové mzdy.
 3. Zjištění počtu odpracovaných hodin v rozhodném období
  • Za odpracovanou dobu se považuje doba skutečného výkonu práce, za niž přísluší zaměstnanci výše zmíněná mzda.
  • Neodpracoval-li zaměstnanec v rozhodném období alespoň 21 dnů (nemoc, mateřská či rodičovská dovolené, neplacené volno atd.), zjišťuje se pravděpodobný výdělek.
 4. Zjištění průměrného hodinového výdělku
  • Jestliže je PV zaměstnance nižší než minimální mzda nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy.
 5. Příp. zjištění průměrného měsíčního hrubého výdělku
 6. Příp. zjištění průměrného měsíčního čistého výdělku

 

Příklad:

Je třeba zjistit průměrný výdělek zaměstnance platný pro 3. čtvrtletí 2021. Tento zaměstnanec se standardní 40 hodinovou pracovní dobou odpracoval ve 2. čtvrtletí 442 hodin (pracovní fond 520 hod. včetně svátků). Jeho celkový hrubý příjem v tomto čtvrtletí činil 96 824 Kč z toho hrubá mzda za odpracovanou dobu a svátky 82 394 Kč (včetně mzdy za svátky, za které  se mu mzda nekrátí), náhrada mzdy za dovolenou 11 840 Kč (8 dní) a náhrada mzdy za pracovní volno (návštěvy lékaře a pohřeb) 2 590 Kč (14 hodin).

1. Rozhodné období: 2. čtvrtletí 2021
2. Hrubá mzda v RO: 82 394 Kč (tj. 96 824 Kč – 11 840 Kč – 2 590 Kč) Náhrady mzdy se do hrubé mzdy pro výpočet PV nezahrnují.
3. Odpracované hodiny v RO: 442 hod. (tj. 520 hod. – 8 x 8 hod. – 14 hod.) Za svátky se měsíční mzda nekrátí, tj. zahrnuje se tam mzda za svátky i doba svátků.
Průměrný hodinový výdělek: 82 394 : 442 = 186,41 Kč/hod.  

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k valorizaci rent
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Minimální mzda od 1. 1. 2018
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda

Související otázky a odpovědi

Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Průměrný výdělek
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Průměrný čistý výdělek z DPP
Benefity - jako odměna do vyměřovacího základu pro výpočet průměru na další čtvrtletí
Průměrný hodinový výdělek podnikatele - lékaře
Navýšení mzdy
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrná mzda
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Průměrný výdělek u nového zaměstnance
Změna úvazku - průměrný výdělek
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Minimum příplatku
Pravděpodobný průměrný výdělek
Postup výpočtu průměru pro pracovněprávní účely u DPP
Průměrný měsíční výdělek u DPČ