Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Základní informace

Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci mzdu nebo plat v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru, jestliže zaměstnanec nepožádá o vyplacení mzdy nebo platu v den skončení pracovního poměru.

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout, že mzda nebo plat bude vyplacena po nejbližším následujícím pravidelném termínu výplaty, ovšem vždy musí být výplata provedena v měsíci následujícím po dni skončení pracovního poměru. Dohoda, kterou by strany sjednaly termín výplaty až po měsíci následujícím po dni skončení pracovního poměru, by byla neplatná a splatnost mzdy by nastala v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

Na zaměstnancovu žádost je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu nebo plat, na který mu vzniklo právo, již v den skončení pracovního poměru. Zákon neupravuje formu takové žádosti zaměstnance, postačí tedy, pokud zaměstnanec požádá ústně. Žádost musí být podána s takovým předstihem přede dnem skončení pracovního poměru, aby bylo technicky možné provést vyplacení mzdy ke dni skončení pracovního poměru (např. včasné zadání platebního příkazu, je-li mzda či plat vyplácena na bankovní účet).

Pokud zaměstnanec požádá o vyplacení mzdy nebo platu v den skončení pracovního poměru, ale technika výpočtu mezd nebo platů takovou výplatu neumožňuje, je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu nebo plat v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

Příklad č. 1:

Pracovní poměr zaměstnance skončí k poslednímu dni měsíce října 2018. Zaměstnanec nepožádal o vyplacení mzdy za měsíc říjen 2018 ke dni skončení pracovního poměru. Pravidelný termín výplaty mzdy je 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat. Splatnost mzdy za měsíc říjen 2018 nastane 15. listopadu 2018.

Příklad č. 2:

Pracovní poměr zaměstnance skončí k poslednímu dni měsíce října 2018. Zaměstnanec požádal o vyplacení mzdy za měsíc říjen 2018 ke dni skončení pracovního poměru. Splatnost mzdy za měsíc říjen 2018 nastane 31. října 2018.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Odstupné
Pracovní volno

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Exekuce a odstupné
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Průměrný čistý měsíční výdělek
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Hodinová mzda
Plánování směn a práce přesčas
Exekuce
Exekuce/odstupné
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP