Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Vydáno: 6 minut čtení

Zaměstnavatel jako plátce daně odpovídá za správné zdanění příjmů svých zaměstnanců. Podmínky upravující zdanění příjmů plynoucích zaměstnancům ze závislé činnosti jsou upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Praxe však neustále přináší otázky, jak zdaňovat příjmy ze závislé činnosti, někdy váhá plátce daně, jak postupovat, někdy zaměstnanec přichází s dotazem, který ještě plátce daně neřešil. Jak učinit prohlášení k dani, jaké jsou podmínky pro uplatnění slev na dani i daňového zvýhodnění, to jsou časté a stále se opakující dotazy ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti i v roce 2018.

K PROHLÁŠENÍ K DANI

Otázka č. 1:

Může zaměstnanec podepsat dvě Prohlášení k dani, u dvou zaměstnavatelů, s tím, že na jednom uplatňuje slevu na dani a na druhém neuplatňuje nic, ale protože má podepsané prohlášení, tak odvádí zaměstnavatel zálohovou daň?

Odpověď:

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení k dani“) může poplatník na stejné zdaňovací období učinit (podepsat) jen u jednoho zaměstnavatele. Vyplývá to z ustanovení § 38k odst. 4) písm. b) ZDP, v němž je stanoveno, že „poplatník současně na stejné období kalendářního roku neučinil u jiného plátce prohlášení k dani.“

Z uvedeného je zřejmé, že poplatník nemůže učinit na stejné zdaňovací období (měsíc) prohlášení k dani současně u dvou zaměstnavatelů, ale jen u jednoho, a druhý z těchto zaměstnavatelů, u kterého poplatník neučinil prohlášení k dani, zdaní příjem daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 6 odst. 4 ZDP, tj. jedná se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhla 10 000 Kč za kalendářní měsíc, nebo se jedná o příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč. Jedná-li se o příjmy překračující stanovené limity, pak srazí plátce daně z těchto příjmů zálohu na daň.

Otázka č. 2:

Zaměstnanec má pracovní smlouvu od 1. 1. 2018. Prohlášení poplatníka podepsal až 2. 1. 2018, toto je jeho první pracovní den. Může podepsat prohlášení a má nárok na slevu na poplatníka již za leden, nebo až od února? Zaměstnanec trvá na tom, že nemá na leden 2018 nikde jinde podepsané daňové prohlášení a má nárok na slevu hned v lednu. Odkdy má nárok na slevu na poplatníka, když podepsal prohlášení 2. 1. 2018?

Odpověď:

Zaměstnanec, který nastoupil do pracovního poměru a učinil prohlášení k dani dne 2. 1. 2018 a také sdělil, že za období 1. ledna 2018 u jiného plátce daně prohlášení k dani neučinil, a je tak zřejmé, že jste v lednu 2018 jeho jediný zaměstnavatel, uplatňuje oprávněně i nárok na základní slevu na poplatníka již za měsíc leden. Dle § 38k odst. 4) ZDP, poplatník může učinit u plátce daně prohlášení k dani do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února. Rozhodné pak je i prohlášení poplatníka o tom, že „současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani podle § 35ba u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku neučinil u jiného plátce prohlášení k dani,“které je součástí poplatníkem činěného prohlášení k dani.

Otázka č. 3:

Poplatník učinil na rok 2018 prohlášení k dani v novém vzoru Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor. č. 26), chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. V prohlášení k dani na straně druhé uvedl, že ve společně hospodařící domácnosti s ním vyživuje děti i manželka, uvedl, že má manželka zaměstnavatele, ale řekl mi, že jeho žena má tři zaměstnání (pouze v jednom podepsala Prohlášení na poplatníka). Musí jeho žena donést ze všech tří zaměstnání Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, nebo stačí pouze z toho zaměstnání, kde podepsala své Prohlášení poplatníka?

Odpověď:

Nárok na daňové zvýhodnění je poplatník povinen plátci daně prokázat i potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků vyživujícího děti v jedné společně hospodařící domácnosti, pokud je zaměstnán. V případě, že druhý z poplatníků má více zaměstnavatelů, pak je asi nutné donést potvrzení od všech těchto zaměstnavatelů. Povinnost prokázat nárok na daňové zvýhodnění uvedeným potvrzením zaměstnavatele je stanovena v § 38l odst. 3 písm. c) ZDP, v potvrzení je plátce daně povinen uvést, zda a na které děti poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění, případně že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje. Z uvedeného ustanovení nevyplývá podmínka, že potvrzení se předkládá jen od toho zaměstnavatele, u něhož poplatník podepsal prohlášení k dani. Pokud poplatník v prohlášení k dani uvádí, že „v rámci téže společně hospodařící domácnosti vyživuje tytéž jím vyživované děti i jiný poplatník“a dále uvádí, zda má tento jiný poplatník zaměstnavatele, jednoho nebo více, je pak povinen od uvedených zaměstnavatelů tohoto jiného poplatníka donést i Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

KE SLEVÁM

Otázka č. 4:

Zaměstnanci byl přiznán od roku 2016 invalidní důchod pro invaliditu II. stupně. Ke dni 5. 1. 2018 má změnu invalidity na III. stupeň. Náleží mu za leden 2018 sleva na dani ve výši 210 Kč, nebo již 420 Kč?

Odpověď:

Pokud došlo ke změně invalidity k datu 5. 1. 2018, pak ještě za leden 2018 náleží zaměstnanci základní sleva na invaliditu, neboť k počátku měsíce ledna 2018 mu byl ještě přiznán invalidní důchod pro invaliditu II. stupně (sleva ve výši 1/12 roční částky, tj. 210 Kč měsíčně). Za měsíc únor 2018 pak zaměstnanci již náleží rozšířená sleva na invaliditu, neboť k datu 5. 1. 2018 mu byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, nárok je plátci daně povinen prokázat příslušným rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu.

Dojde-li během zdaňovacího období ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a daně nebo ke změně podmínek pro poskytnutí slev na dani, nebo daňového zvýhodnění, je poplatník povinen oznámit dle § 38k odst. 8 ZDP tuto změnu plátci daně nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala nebo v němž bylo o změně rozhodnuto.

Nárok na poskytnutí slevy v závislosti na splnění podmínky na počátku měsíce vyplývá z ustanovení § 35ba odst. 3) ZDP, v němž je stanoveno, že poplatník může uplatnit snížení daně o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Roční zúčtování daně 2015
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Odpovědi na dotazy plátců daně
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Sleva na manželku
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Sleva na manželku - prodej domu v SJM
Uplatnění slevy na poplatníka