Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku

Základní informace

Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.

§ 354 ZP

Zmíněným rozhodným obdobím se rozumí zpravidla předchozí kalendářní čtvrtletí, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. Jinak je tomu například v následujících případech:

  • Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.
  • Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87 ZP) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3 ZP).
  • Další případy odlišného rozhodného období jsou popsány níže – viz § 271m ZP a § 361 ZP.

Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Takto zjištěný průměrný výdělek se pak používá do konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Rozhodné období Platnost PV
1. 1. - 31. 3. 1. 4. - 30. 6.
1. 4. - 30. 6. 1. 7. - 30. 9.
1. 7. - 30. 9. 1. 10. - 31. 12.
1. 10. - 31. 12. 1. 1. - 31. 3. násl. roku
Příklad:

Při ukončení pracovního poměru k 30. 6. 2023 se použije průměrný výdělek platný k 30. 6. 2023, tj. zjištěný k 1. 4. 2023 z výdělků za rozhodné období, kterým je 1. čtvrtletí 2023 (tj. 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023). Není možné v tomto případě počítat PV z výdělků za 2. čtvrtletí 2023, protože k 1. 7. 2023, ke kterému by se takto vypočtený průměr vztahoval, již pracovní poměr nebude trvat.

§ 355 ZP

Jestliže zaměstnanec v tomto rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

Příklad:

Pracovní poměr zaměstnance vznikl 10. 6. 2023, průměrný výdělek pro období 1. 7. až 30. 9. 2023 se nezjišťuje z hrubé mzdy za 2. čtvrtletí (odpracováno pouze 15 dnů), ale jako pravděpodobný výdělek.

§ 271m ZP

Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější než standardně zjištěný průměrný výdělek

§ 361 ZP

Při zjišťování průměrného výdělku zaměstnance činného na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, je rozhodným obdobím celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k valorizaci rent
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Poměrná část minima ve specifických situacích
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Minimální mzda od 1. 1. 2018
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Odměna za doporučení kandidáta - průměr
Průměrný výdělek
Výpočet náhrady mzdy
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Průměrný čistý výdělek z DPP
Benefity - jako odměna do vyměřovacího základu pro výpočet průměru na další čtvrtletí
Průměrný hodinový výdělek podnikatele - lékaře
Navýšení mzdy
Výpočet pravděpodobného výdělku
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrná mzda
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Průměrný výdělek u nového zaměstnance
Změna úvazku - průměrný výdělek
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Minimum příplatku
Pravděpodobný výdělek