Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích

Vydáno: 11 minut čtení

Dotazy a odpovědi k povinnostem plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, k ročnímu zúčtování záloh na daň za rok 2015 a k povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání.

Otázka č. 1:

Zaměstnanec měl u nás příjmy z pracovního poměru v měsících leden až prosinec 2015. Měl u nás podepsáno prohlášení k dani. O provedení ročního zúčtování záloh na daň nás nepožádal. Musíme mu vystavit potvrzení o sražených zálohách?

Odpověď:

Měl-li zaměstnanec u vás podepsáno „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ (dále jen „prohlášení k dani“) a nepožádal vás o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“) a není z jiných důvodů povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen „daňové přiznání“), pak sraženou zálohou na daň je dle § 38h odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) jeho daňová povinnost splněna. Pokud vás zaměstnanec o vystavení „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ (dále jen „potvrzení o sražených zálohách“) nepožádá, pak není důvod bez žádosti zaměstnance potvrzení o sražených zálohách vystavovat.

Otázka č. 2:

Zaměstnanec měl u nás příjmy z pracovního poměru v měsících září a říjnu 2015 ve výši 12 000 Kč měsíčně. Neměl u nás podepsáno prohlášení k dani. Musíme mu vystavit potvrzení o sražených zálohách?

Odpověď:

Zaměstnanec měl u vás příjmy ze závislé činnosti, z pracovního poměru, z nichž byla srážena záloha na daň, a neměl u vás podepsáno prohlášení k dani. Poplatník je dle § 38g odst. 2 ZDP povinen podat daňové přiznání. Povinnou přílohou k podávanému daňovému přiznání je potvrzení o sražených zálohách. Poplatník by měl svého plátce daně o vystavení tohoto potvrzení požádat (dle § 38j odst. 3 ZDP) a plátce daně je povinen potvrzení o sražených zálohách vystavit do deseti dnů od podání žádosti. Avšak vzhledem k tomu, že v uvedeném případě je poplatník povinen podat daňové přiznání a je zřejmé, že k tomu bude potřebovat potvrzení o sražených zálohách, nepochybí plátce daně, pokud toto potvrzení vystaví a doručí poplatníkovi i bez jeho žádosti.

Otázka č. 3:

Poplatník měl u nás příjmy na základě uzavřené dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč měsíčně. Neměl u nás podepsáno prohlášení k dani. Musíme mu vystavit potvrzení o sražené dani?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že poplatníkovi plynuly příjmy na základě dohody o provedení práce ve výši do 10 000 Kč měsíčně a neměl u vás podepsáno prohlášení, byly tyto příjmy zdaněny daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby dle § 36 ZDP. Sraženou daní byla daňová povinnost poplatníka splněna. Zákon o daních z příjmů však dává poplatníkovi možnost i příjmy plynoucí mu základě dohody o provedení práce, z nichž byla daň sražena zvláštní sazbou daně, zahrnout do podávaného daňového přiznání a započítat daň sraženou z těchto příjmů na jeho daňovou povinnost (§ 36 odst. 7 ZDP). V takovém případě pak poplatník potřebuje, aby mu plátce daně vystavil „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ (dále jen „potvrzení o dani vybírané srážkou“).

Pokud poplatník nebude příjmy „z dohod o provedení práce“ uvádět v podávaném daňovém přiznání, nebo vůbec nebude toto daňové přiznání podávat, pak nemá důvod, aby po plátci daně požadoval vystavení potvrzení o dani vybírané srážkou. Jen pokud se poplatník rozhodne, že i příjmy plynoucí mu na základě dohody o provedení práce uvede v podávaném daňovém přiznání (za rok 2015 pak musí v daňovém přiznání uvést veškeré příjmy plynoucí mu z dohod o provedení práce, § 36 odst. 7 ZDP), požádá plátce daně dle § 38j odst. 3 ZDP o vystavení potvrzení o dani vybírané srážkou.

Z uvedeného je zřejmé, že není důvod poplatníkovi bez jeho žádosti potvrzení o dani vybírané srážkou vystavovat. Poplatník sice neměl u plátce daně podepsáno prohlášení k dani, ale sraženou daní byla jeho daňová povinnost splněna a je jen na poplatníkovi, jak se rozhodne, jestli tyto příjmy uvede v daňovém přiznání, nebo ne. Pokud ano, pak musí požádat plátce daně o vystavení potvrzení o dani vybírané srážkou.

Otázka č. 4:

Jednateli společnosti, který je daňovým nerezidentem v ČR, je rakouským daňovým rezidentem, byly v průběhu roku 2015 vypláceny odměny, z nichž jsme sráželi daň ve výši 15%. Jednatel chce po nás nyní potvrzení s tím, že si chce podat v ČR daňové přiznání. Jaké potvrzení mu máme vystavit? Můžeme upravit a použít tiskopis „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“?

Odpověď:

Odměny jednatele se považují za příjmy ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. c) bod 1) ZDP. Jsou-li tyto příjmy vypláceny poplatníkovi, který je v ČR daňovým nerezidentem, je z těchto příjmů srážena daň vybíraná zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP. Sraženou daň je plátce daně povinen odvést správci daně do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen srážku daně provést a ve stejné lhůtě je povinen podat dle § 38d odst. 3 ZDP hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, „Hlášení o splnění povinnosti odvodu sražené daně z příjmů uvedené v § 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které je povinen plátce daně podat současně s úhradou daně podle § 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů“.

Pokud by poplatník chtěl využít možnost uvedenou v § 36 odst. 8 ZDP a zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání, musí dle § 38d odst. 7 ZDP požádat sám nebo prostřednictvím plátce daně o vydání potvrzení správce daně. Správce daně pak vydá plátci daně „Potvrzení o sražení daně“.

V uvedeném případě tak nevystavuje potvrzení poplatníkovi plátce daně, ale správce daně, plátce daně potvrzení vystavené správcem daně poplatníkovi předá. Tímto potvrzením pak bude poplatník prokazovat výši tvrzených příjmů a sražené daně v podaném daňovém přiznání.

Otázka č. 5:

Náš zaměstnanec, po celý rok 2015 u nás v pracovním poměru, pobírá ještě odměnu jako neuvolněný zastupitel v místě svého bydliště. Dle jeho sdělení je odměna při výplatě zdaněna. U nás zaměstnanec podepsal prohlášení k dani. Můžeme zaměstnanci provést roční zúčtování?

Odpověď:

Odměny plynoucí poplatníkovi za výkon funkce zastupitele se považují za funkční požitky, tedy za příjmy ze závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP. Dle § 38g odst. 2 ZDP je poplatník povinen podat daňové přiznání, pokud má příjmy ze závislé činnosti od plátce daně, u něhož nepodepsal prohlášení k dani, a z těchto příjmů byla srážena záloha na daň. Pokud tedy máte informaci, že váš zaměstnanec má i jiné příjmy ze závislé činnosti a z těchto příjmů byla srážena záloha na daň, pak zaměstnanci vystavíte potvrzení o sražených zálohách na daň a doporučíte mu, aby si takové potvrzení vyžádal i od příslušné obce, plátce daně, neboť je povinen podat daňové přiznání.

V uvedeném případě se nejedná o příjmy, z nichž je vybíraná daň srážkou, zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP, daňová povinnost poplatníka sražením zálohy na daň není splněna. Poplatníkovi nemůžete provést roční zúčtování, poplatník je povinen podat daňové přiznání.

Otázka č. 6:

Přispívali jsme zaměstnanci v lednu až srpnu 2015 na soukromé životní pojištění 300 Kč měsíčně a tuto částku jsme osvobozovali od daně. Pojistná smlouva splňovala všechny stanovené podmínky. Zaměstnanec (50 let) však pojištění koncem září zrušil a bylo mu vyplaceno odkupné. Jak je to se zdaněním osvobozených příspěvků? Zaměstnanec nás požádal o roční zúčtování. Můžeme mu provést roční zúčtování, nebo je povinen podat přiznání k dani? Jaké máme zaměstnanci vystavit potvrzení? Je rozhodné, že osvobozená částka je nižší než 6 000 Kč za rok?

Odpověď:

Pokud zaměstnanec v roce 2015 předčasně ukončil pojistnou smlouvu a bylo mu vyplaceno odkupné, zaniká jeho nárok na osvobození příspěvků, které mu hradil zaměstnavatel v roce 2015 na toto jeho soukromé životní pojištění. Dle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3) ZDP je zaměstnanec povinen částku ve výši zaměstnavatelem poskytnutých příspěvků, které byly po 1. lednu 2015 osvobozeny od daně, zdanit v podaném daňovém přiznání, a to jako příjem ze závislé činnosti, příjem podle § 6 ZDP. Povinnost podat daňové přiznání pak zaměstnanci ukládá § 38g odst. 6 ZDP.

Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem ze závislé činnosti, příjem podle § 6 ZDP, není rozhodná výše tohoto příjmu. Pokud by měl poplatník příjmy ze závislé činnosti od jednoho plátce daně nebo od plátců postupně za sebou a u všech těchto plátců by měl podepsáno prohlášení k dani, pak v případě, že by měl ještě i jiný příjem uvedený v § 7 až 10 ZDP nepřevyšující 6 000 Kč, nebyl by povinen podat daňové přiznání. V uvedeném případě se ale jedná o příjem dle § 6 ZDP, pro který žádný limit není stanoven, a tak bez ohledu na to, že poplatník měl jiný příjem ze závislé činnosti jen ve výši 2 400 Kč, je povinen podat daňové přiznání.

Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci potvrzení o sražených zálohách, v němž na řádku 15 s textem „Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění [§ 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona]“ uvede částku příspěvků na soukromé životní pojištění, které byly v souladu s § 6 odst. 9 písm. p) bodem 3) ZDP u poplatníka od daně osvobozeny. Vzhledem k tomu, že poplatník porušil podmínky rozhodné pro osvobození tohoto příjmu, uvedené v § 6 odst. 9 písm. p) bod 3) ZDP, je povinen částku zaměstnavatelem poskytnutých a osvobozených příspěvků v roce 2015 ve výši 2 400 Kč zdanit v podaném daňovém přiznání za rok 2015 jako příjem podle § 6 ZDP.

V uvedeném případě tak zaměstnavatel vystaví zaměstnanci potvrzení o sražených zálohách, na řádku 15 uvede částku 2 400 Kč (osvobozené příspěvky na pojistné poskytnuté zaměstnanci v lednu až srpnu 2015). Vzhledem k tomu, že je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání, nemůže mu být plátcem daně provedeno roční zúčtování.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • ZDP – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Sleva na manželku
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na děti
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů