Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku

Základní informace

§ 358 ZP

Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí (roční odměny, roční prémie, bonusy, 13. a 14. plat atd.), určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí. Zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích).

Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda nebo plat poskytuje. Tzn. pololetní odměny se rozpočítávají do dvou čtvrtletí, roční odměny či prémie pak do čtyř čtvrtletí apod. Takto se nemusí postupovat, je-li poskytnuta čtvrtletní odměna bez ohledu na to, kterého čtvrtletí se týká, tato odměna se v plné výši zahrne do hrubé mzdy za rozhodné období, ve kterém je poskytnuta.

Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu odpovídající odpracované době v daném čtvrtletí. Není tedy možné dát do každého čtvrtletí aritmetickou polovinu resp. čtvrtinu odměny, ale je třeba přihlédnout i k odpracované době. Např. pokud byl zaměstnanec 1 měsíc v daném čtvrtletí nemocný, do hrubé mzdy (platu) se zahrnou pouze 2/3 odměny připadající na rozhodné období – čtvrtletí.

Příklad:

Je třeba zjistit PHV zaměstnance platný pro 4. čtvrtletí 2023, rozhodným obdobím je 3. čtvrtletí 2023. Přitom již v dubnu 2023 tento zaměstnanec obdržel roční odměnu za rok 2022 ve výši 40 000 Kč. V červenci odpracoval z důvodu dovolené pouze 12 pracovních dnů, v září pak z důvodu nemoci pouze 10 pracovních dnů. Jeho mzda a odpracovaná doba v jednotlivých měsících rozhodného období byla následující:

Období Hrubá mzda Pracovní fond Odpracováno
07/2023 34 000 Kč 184 hodin 184 hodin
08/2023 20 000 Kč 176 hodin 96 hodin
09/2023 18 000 Kč 168 hodin 80 hodin
Celkem  72 000 Kč 528 hodin 360 hodin
Roční odměna: 40 000 Kč    

Výpočet PHV platného pro celé 4. čtvrtletí 2023 se může provádět mnoha způsoby, lze využít např. tyto postupy:

1. varianta

Jednou z variant je stanovení PV podle poměru počtu hodin, za které se PV zjišťuje a průměrné odpracované doby za čtvrtletí v období, za které je odměna poskytována. V roce 2022, za který je roční odměna poskytnuta, zaměstnanec odpracoval např. 1 904 hodin.

Průměr odpracovaných hodin za čtvrtletí v roce 2022: 1 904 : 4 = 476 hodin

Poměr počtu hodin v rozhodném období a v roce 2022: 360 : 476 = 0,7563

část odměny připadající na 3. čtvrtletí 2023: 40 000 : 4 * 0, 7563= 7 563 Kč

PHV = (72 000 + 7 563) : 360 = 221,01 Kč

2. varianta

Další variantou je stanovení PV podle průměrné hodinové (denní) hodnoty roční odměny v období, za které je odměna poskytována. V jednotlivých rozhodných obdobích se pak do hrubé mzdy započte částka odpovídající násobku této průměrné hodnoty a počtu odpracovaných hodin v uvedeném kalendářním období.

Průměrná hodinová hodnota roční odměny v roce 2022: 40 000 : 1 904 = 21,01 Kč

část odměny připadající na 3. čtvrtletí 2023: 360 x 21,01 = 7 563 Kč

PHV = (72 000 + 7 563) : 360 = 221,01 Kč

Vyjde stejný výsledek jako u 1. varianty, do rozhodného období se totiž zahrne stejná část odměny, její výši však zjišťujeme trochu jiným způsobem.

3. varianta

V praxi se často využívá zjednodušená varianta, kdy se nebere v úvahu odpracovaná doba za čtvrtletí v období, za které je odměna poskytována. Při tomto způsobu výpočtu pak zpravidla vychází nižší PV, odměna totiž není nikdy zahrnuta do výpočtu PV v plné výši, zaměstnanec je pak tímto poškozen.

Odměna připadající na 3. čtvrtletí = (40 000 : 4) * (360 : 528) = 6 818,18

PHV = (72 000 + 6 818,18) : 360 = 218,94 Kč

4. varianta

Je možné stanovit určitou míru tolerance neodpracované doby, která výpočet PV neovlivní (např. 5 či 10 dnů za čtvrtletí) a teprve nad tuto dobu provádět krácení.

Pokračování pro všechny varianty

Části odměny je třeba u všech variant výpočtu zahrnout do hrubé mzdy podle zvoleného způsobu výpočtu ve čtyřech rozhodných obdobích, tj. do 2. čtvrtletí 2023, 3. čtvrtletí 2023 a 4. čtvrtletí 2023 a 1. čtvrtletí 2024. V důsledku krácení v jednotlivých RO nemusí být v některých případech do hrubé mzdy za jednotlivá kalendářní čtvrtletí zahrnuta celá vyplacená odměna. Naopak, celkově může být započtena nejvýše částka ve výši vyplacené odměny (tj. 40 000 Kč).

Způsob výpočtu je třeba stanovit v kolektivní smlouvě či ve vnitřním předpise. Vnitřní předpis upravující způsob zjišťování PV je nutné mít v souladu s výpočtem PV prováděným používaným mzdovým SW.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný a pravděpodobný výdělek
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Několik poznámek k valorizaci rent
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech

Související otázky a odpovědi

Určení správného průměrného čistého výdělku pro úřad práce při změně pracovního úvazku po rozhodném období
Výpočet odstupného
Průměrný výdělek a zvýšení mzdy
Průměrný hrubý měsíční výdělek
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Postup výpočtu průměru pro pracovněprávní účely u DPP
Průměrný měsíční výdělek u DPČ
Potvrzení pro úřad práce – průměrný čistý měsíční výdělek
Průměrný hodinový výdělek a zaručená mzda
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Výpočet průměrné hodinové mzdy u učitelů
Pravděpodobný průměrný výdělek
Výpočet průměrného výdělku
Přechod zaměstnance a průměrný výdělek
Výpočet průměrné čisté mzdy
Výpočet průměrného hodinového výdělku u nového zaměstnance
Výpočet průměrného hodinového výdělku v DPČ
Průměrný výdělek