99/1963 Sb. občanský soudní řád

Schválený:
1

Související dokumenty

Související články

Několik poznámek ke kurzarbeitu
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako odborně způsobilé osoby v PO a technici PO
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)

Související judikáty

21 Cdo 2456/2020 - Náhrada mzdy; Plat; Prodlení dlužníka
21 Cdo 2507/2000 - Pracovní úraz v souvislosti s plněním pracovních úkolů
21 Cdo 59/2005 - Porušení pracovní kázně mimo stanovenou pracovní dobu
21 Cdo 3757/2020 - Povinnosti zaměstnanců; Okamžité zrušení pracovního poměru; Vady řízení
21 Cdo 3400/2018 - Okamžité zrušení pracovního poměru; Dovolací důvody; Přípustnost dovolání
21 Cdo 562/2004 - ZP:Porušení pracovní kázně zneužitím tzv. zaměstnanecké výhody (§73/1/d)
21 Cdo 255/2022 - Dovolací důvody; Přípustnost dovolání; Náhrada škody zaměstnavatelem; Pracovní úraz
Cpjn 202/2022 - Oddlužení; Insolvenční řízení; Srážky ze mzdy; Exekuce
21 Cdo 1358/2012 - Zahraniční pracovní cesta
21 Cdo 1824/2005 - Pracovní úraz zaměstnance utrpěný na cestě ke stravování konané v objektu zaměstnavatele (§190/1)
7 A 179/2000 - 74 - Správní řízení a překážka věci rozhodnuté
II. ÚS 2925/20 - 1 - Odškodnění za pracovní úraz ve světle principu rovnosti
21 Cdo 4411/2007 - Pracovní poměr; výpověď z pracovního poměru; výpověď daná zaměstnavatelem
21 Cdo 1423/2019 - (x) - zrušeno nálezem II. ÚS 2522/19 - 2 ze dne 10. prosince 2020 Přípustnost dovolání
21 Cdo 2124/2021 - Dovolená na zotavenou; Náhrada mzdy; Předběžná otázka; Přerušení řízení
III. ÚS 410/01 - Závislé činnosti
21 Cdo 2014/2000 - ZP a OSŘ:Bezdůvodné obohacení při tzv. faktickém pracovním poměru
21 Cdo 3976/2013 - Pracovněprávní vztahy; diskriminace
21 Cdo 182/2006 - Péče o zaměstnance. Péče o kvalifikaci zaměstnanců. Účast na školení (§141a)
21 Cdo 1448/2021 - Přípustnost dovolání; Dovolací důvody; Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Pl. ÚS 11/08 - K povaze pracovně-lékařského posudku o zdravotní způsobilosti z hlediska možnosti jeho přezkoumání soudem
I. ÚS 190/15 - 1 - K souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a výkonu činnosti v pracovněprávním vztahu; K prioritě interpretace nezakládající neplatnost smlouvy
20 Cdo 2006/2011 - Zvýšení příjmu ze závislé činnosti
III. ÚS 277/96 - Právo na soudní a jinou právní ochranu
II. ÚS 1889/19 - 1 - Ústavnost dotváření práva při interpretaci smyslu a účelu konkurenční doložky v souvislosti s odstoupením zaměstnavatele od ní
21 Cdo 2108/2018 - Přípustnost dovolání
25 Cdo 3287/2019 - Rozsudek mezitímní; Náhrada škody; Duševní útrapy (o. z.) [ Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.) ]
21 Cdo 641/2018 - Odklad právní moci
21 Cdo 853/2016 - Exekuce. Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Odstupné
21 Cdo 2318/2005 - ZP:Výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení části zaměstnavatele (§46/1/a)
21 Cdo 730/2000 - ZP:Výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele (§46/1/b)
21 Cdo 1924/2009 - Povinnost tvrzení a důkazní ohledně důvodu výpovědi podle § 52 písm.c) zák. práce
II. ÚS 1609/08 - 1 - K otázce diskriminace při ukončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů ze strany zaměstnavatele
I. ÚS 615/17 - 1 - K právu na spravedlivý proces; K principům autonomie vůle a ochrany slabší smluvní strany v pracovněprávních vztazích
21 Cdo 2287/2002 - ZP:Odpovědnost za schodek. Pracovněprávní vztah, náležitosti pracovní smlouvy, vznik pracovního poměru
21 Cdo 2141/2011 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Náhrada škody zaměstnavatelem; Povinnosti zaměstnanců; Povinnosti zaměstnavatelů; Pracovní úraz
21 Cdo 974/2012 - Odborová organizace
21 Cdo 3557/2019 - Jednostranné započtení ze strany zaměstnavatele
21 Cdo 3706/2019 - Příčiny vzniku škody
21 Cdo 268/2015 - Pokyny k zajištění BOZP
25 Cdo 4626/2015 - Pozemní komunikace a náhrada škody
21 Cdo 1084/2009 - Právní režim nároku zaměstnance na náhradu škody způsobené pracovním úrazem
21 Cdo 1731/2005 - ZP:Požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce (§46/1/e)
21 Cdo 71/2001 - Vymezení lehkomyslného jednání zaměstnance v souvislosti s pracovním úrazem (§191/2/c)
21 Cdo 1916/2004 - Evidence pracovní doby
21 Cdo 773/2002 - Náhrada nákladů na výživu pozůstalých a valorizace průměrnéhop výdělku
21 Cdo 1148/2002 - ZP:Náhrada škody. Pracovní úraz (§190/1)
21 Cdo 2259/2011 - Dokazování; Pracovní úraz; Sport
21 Cdo 1859/2004 - Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
21 Cdo 1502/2016 - Oprávnění výrobce vyplývající z vyhlášky o požární prevenci
21 Cdo 1924/2013 - Povinnosti zaměstnanců; pracovněprávní vztahy; prevence; přípustnost dovolání; škoda; zajištění majetku
21 Cdo 5306/2014 - Pracovní úraz - dopravní nehoda
21 Cdo 4886/2009 - Valorizace náhrady mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru
6 Cz 32/92 - Náhrada mzdy u neplatné rozvázání pracovního poměru
III. ÚS 2703/15 - 1 - K ústavně konformní interpretaci § 39 odst. 5 zákoníku práce
21 Cdo 1211/2017 - Ochrana zaměstnance v pracovněprávních vztazích
21 Cdo 4393/2015 - Dohoda o konkurenční doložce
II. ÚS 3101/18 - 1 - Ústavně konformní výklad konkurenční doložky
21 Cdo 232/2017 - Překračování hygienických limitů při výkonu práce
6 A 226/95 - 22 - Správní delikty a vícečinný souběh a analogie
21 Cdo 1786/2018 - Opravné usnesení
21 Cdo 2542/2007 - Porušení pracovní kázně
21 Cdo 4443/2011 - Hodnoty svěřené zaměstnanci
21 Cdo 711/2001 - ZP:Vliv vzniku škody odcizením svěřených hodnot na existenci schodku
IV. ÚS 3122/15 - 1 - K výši bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění v důsledku újmy na zdraví způsobené pracovním úrazem
21 Cdo 4394/2014 - Náhrada škody na zdraví
21 Cdo 3177/2006 - ZP:Obsah povinnosti zaměstnance chránit majetek zaměstnavatele (§73/1/d)
21 Cdo 3004/2017 - Výkon závislé práce
21 Cdo 1561/2003 - Úprava pracovní doby a vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele
21 Cdo 612/2006 - Provoz zaměstnavatele, závažné provozní důvody neumožňující úpravu pracovní doby a nárok soudce na úpravu pracovní doby (§156/2, § 270/1, § 270/2)
21 Cdo 2134/2003 - Porušení pracovní kázně
21 Cdo 2878/2009 - Možnost stanovení výše odměny za práci přesčas úvahou soudu
21 Cdo 4166/2015 - Za souhlas zaměstnavatele s výkonem přesčasové práce
21 Cdo 2480/2009 - I. - Právní režim odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem při excesu
IV. ÚS 4091/17 - 1 - Pracovní poměr; rodina; odůvodnění; výpověď
21 Cdo 1083/2017 - Překážky v práci; Neplatnost právního úkonu; Nemožnost plnění; Pracovní poměr
I. ÚS 3796/17 - 1 - Odmítnutí ústavní stížnosti
I. ÚS 2283/17 - 1 - K extrémnímu nesouladu mezi skutkovými zjištěními a právními závěry; k příčinné souvislosti mezi škodní událostí a zhoršením zdravotního stavu poškozeného
21 Cdo 3910/2012 - Statutární orgán obchodní společnosti jako zaměstnanec
II. ÚS 129/16 - 1 - K výkladu pojmu dobré mravy dle zákoníku práce
III. ÚS 101/05 - 1 - K náhradě nákladů řízení týkajícího se odškodnění pracovního úrazu
I. ÚS 190/15 - 1 - K souběhu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace a výkonu činnosti v pracovněprávním vztahu; K prioritě interpretace nezakládající neplatnost smlouvy