Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"

Vydáno: 15 minut čtení

Když už zaměstnavatel přistoupí k tak výjimečnému způsobu rozvázání pracovního poměru, jakým je jeho okamžité zrušení pro porušení „pracovní kázně“ zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem, musí si být velmi jistý, že zaměstnanec porušil svoji povinnost právě touto intenzitou a že po zaměstnavateli nelze za daných okolností spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával, byť jen po výpovědní dobu.

Správné hodnocení intenzity porušení „pracovní kázně“ je pro zaměstnavatele často tím největším oříškem. Musí zvážit řadu okolností, ke kterým je třeba v této souvislosti přihlédnout. Určitým vodítkem může být soudní judikatura. Nově patří do této skupiny rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2664/2020.

Popis případu

Zaměstnavatel doručil zaměstnanci (obchodnímu zástupci) písemnost, dle které s ním okamžitě ruší pracovní poměr pro porušení „pracovní kázně“ zvlášť hrubým způsobem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Důvod k takovému postupu spatřoval zaměstnavatel v tom, že zaměstnanec

  1. zpronevěřil zákaznický věrnostní program v hodnotě 2 000 Kč tím, že vykázal fiktivní spotřebu na zákazníka, který věrnostní program v daném období nečerpal,
  2. bez souhlasu zaměstnavatele si v pracovní době vyřizoval soukromé záležitosti, čímž vznikla neomluvená absence ve dvou dnech a vždy v trvání 1,5 hodiny, a
  3. trvale neplnil termíny stanovené nadřízeným k provedení příslušných pracovních úkolů.

Zaměstnanec se soudní žalobou domáhal určení, že uvedené okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Žalobu odůvodnil zejména tím, že se vytýkaného porušení pracovních povinností nedopustil a že vymezení důvodu okamžitého zrušení je neurčité. Pokud šlo o údajné vyřizování soukromých záležitostí v pracovní době, vyjádřil se k němu zaměstnanec tak, že v uvedeném čase čerpal přestávku v souladu se

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Ochranná doba v pracovním právu
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Skončení pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru
Hromadné propouštění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Odchod zaměstnance z pracoviště a intenzita porušení "pracovní kázně"
Intenzita porušení "pracovní kázně" a výpověď z pracovního poměru
Posouzení intenzity porušení "pracovní kázně"
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování "pracovní kázně"
Porušení "pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem
Nesplňování požadavků pro výkon práce vs. porušení "pracovní kázně"
Zadávací řízení na veřejnou zakázku a porušení "pracovní kázně"
Okamžité zrušení a výpověď z pracovního poměru pro stejné porušení "pracovní kázně"

Související judikáty

Pracovní kázeň; Okamžité zrušení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovního poměru - absence
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odstupné
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Neomluvená absence
Ukončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená