Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře

Vydáno: 19 minut čtení

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, musí s ní zaměstnavatel projednat každou výpověď z pracovního poměru, kterou hodlá zaměstnanci dát. To neplatí, pokud by se výpověď z pracovního poměru týkala člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení. V takovém případě je třeba dokonce předchozího souhlasu odborové organizace. Pokud odborová organizace souhlas neudělí, za jakých podmínek lze pracovní poměr přesto rozvázat?

Právní věta

U žádného z výpovědních důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce nelze předem vylučovat možnost situace, kdy na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby nadále zaměstnával zaměstnance, který je (byl) členem příslušného odborového orgánu ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce. V případě zaměstnance, u něhož je dán výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce, jsou rozhodující též konkrétní okolnosti, za nichž k dotčené organizační změně u zaměstnavatele došlo, s přihlédnutím k tomu, jaký dopad na plnění funkcí zaměstnavatele na jedné straně, a na postavení zaměstnance (např. vzhledem k jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům) na straně druhé by jeho další zaměstnávání v prvém případě či skončení pracovního poměru ve druhém případě mělo.

Soud může přihlédnout rovněž k jakýmkoliv dalším skutečnostem, které mají vztah k výkonu práce dotčeného zaměstnance, zejména k jeho osobě (jeho věku, životním a pracovním zkušenostem), k jeho dosavadním pracovním výsledkům a jeho postoji k plnění pracovních úkolů, ke schopnostem týmové spolupráce a k celkovému vztahu ke spolupracovníkům, k délce jeho zaměstnání apod. Zákon ponechává soudu širokou možnost uvážení, aby jeho rozhodnutí odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli (ne)lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále pokračoval. Současně platí, že jsou-li některá hlediska pro posouzení, zda po zaměstnavateli (ne)lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále pokračoval, v konkrétní věci významnější (závažnější, důležitější), soud jim logicky přikládá také větší význam.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 864/2019)

Předmět sporu

  • Platnost výpovědi z pracovního poměru pro zrušení části zaměstnavatele.
  • Za jakých podmínek lze rozvázat pracovní poměr výše uvedeným způsobem, pokud jde o tzv. odborového funkcionáře a odborová organizace nedala zaměstnavateli k výpovědi z pracovního poměru předchozí souhlas.

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Přehled zákazů výpovědi
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)

Související články

Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Hromadné propouštění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Založení odborové organizace a ochrana před rozvázáním pracovního poměru
Působení odborové organizace u zaměstnavatele
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

Související judikáty

Rozhodnutí o organizační změně zaměstnavate

Související otázky a odpovědi

Odstupné
Výpověď pracovní smlouvy
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce/odstupné
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Nárok na dovolenou za rok 2021
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Nárok na dovolenou