Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud zaměstnanec poruší povinnost vyplývající mu z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (rozuměj: dopustí se porušení „pracovní kázně“), ve většině případů to je (zaměstnavatel to posoudí jako) porušení méně závažné, než aby dosahovalo intenzity porušení závažného, nebo dokonce porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Nejen zkušení personalisté přitom vědí, že rozvázat pracovní poměr může zaměstnavatel se zaměstnancem v tomto případě jen tehdy, pokud se porušení opakují a mají charakter soustavného porušování pracovní kázně ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Kdyby náhodou vznikly pochybnosti o parametru „soustavnosti“, v souladu se soudní judikaturou se dá zjednodušeně říci, že výpovědní důvod pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně bude „dovršen“, jakmile se zaměstnanec dopustí alespoň 3 porušení pracovní kázně v přiměřené časové souvislosti. Tento počet je minimum, zaměstnavatel se z toho či onoho důvodu může samozřejmě rozhodnout, že rozváže pracovní poměr výpovědí až po dovršení více takových porušení, ale pro účely tohoto článku budeme vycházet právě z tohoto počtu.

Personalisté mají s výše uvedeným výpovědním důvodem neodmyslitelně spojeno období 6 měsíců. Bohužel, často v úplně jiné souvislosti, než jak tomu opravdu je. Dvě chybná tvrzení za všechny:

  1. Od prvního ke třetímu porušení pracovní kázně může uplynout doba maximálně 6 měsíců, resp. ona 3 porušení pracovní kázně se musejí vejít nutně do tohoto období, jinak nelze hovořit o přiměřené časové souvislosti a naplnění zmíněného výpovědního důvodu.
  2. Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně musí zaměstnavatel zaměstnanci doručit nejpozději do 6 měsíců od třetího (posledního) porušení pracovní kázně. Pokud zaměstnavatel tuto lhůtu „propásne“, risku

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doručování písemností
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování "pracovní kázně"
Odchod zaměstnance z pracoviště a intenzita porušení "pracovní kázně"
Intenzita porušení "pracovní kázně" a výpověď z pracovního poměru
Posouzení intenzity porušení "pracovní kázně"
Nesplňování požadavků pro výkon práce vs. porušení "pracovní kázně"

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech

Související otázky a odpovědi

Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neomluvená absence
Ukončení pracovního poměru - absence
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Neomluvená absence a krácení dovolené
Ukončení pracovního poměru
Výpověď podaná zaměstnancem
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Nadbytečnost zaměstnance
Neomluvená absence zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Alkohol na pracovišti
Ukončení pracovní smlouvy
Průměrný čistý měsíční výdělek
Doručení výpovědi
Ukončení dohody o provedení práce