Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Vydáno: 11 minut čtení

Pozbyde-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě zdravotní způsobilost, vede to často k výpovědi z pracovního poměru. Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby. Jak posoudit dobu od nabytí účinnosti takového lékařského posudku do skončení pracovního poměru, kdy zaměstnanci není a nemůže být zaměstnavatelem přidělována práce? Jakou povahu má překážka v práci a jak je to s náhradou mzdy (platu)?

Právní věta

O překážku v práci (na straně zaměstnavatele) ve smyslu ustanovení § 208 zákoníku práce jde tehdy, neplní-li nebo nemůže-li zaměstnavatel plnit povinnost vyplývající pro něj z pracovního poměru přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, a to za předpokladu, že zaměstnanec je schopen a připraven tuto práci konat.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1645/2020)

Předmět sporu

  • Vyřešení právní otázky, za jakých okolností přísluší zaměstnanci právo na náhradu mzdy nebo platu v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele, má-li toto právo příslušet podle právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2012, potažmo ode dne 1. 1. 2014.
  • Posouzení povahy překážky v práci v době, kdy zaměstnanec nemůže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb konat práci pro dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci (zaměstnavatel mu tuto práci nemůže přidělovat).

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance

Související články

Je pracovnělékařský posudek závazný?
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 2. část
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Překážky v práci
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Darování krve a krevní plazmy
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Nařízení neplaceného volna
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Výpověď pracovní smlouvy
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Nadbytečnost zaměstnance
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Průměrný výdělek - výpočet
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Výpověď pro nadbytečnost

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a právo na odstupné
Více druhů práce a dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti
Povaha lékařského posudku a zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci