Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Vydáno: 11 minut čtení

Pozbyde-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě zdravotní způsobilost, vede to často k výpovědi z pracovního poměru. Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby. Jak posoudit dobu od nabytí účinnosti takového lékařského posudku do skončení pracovního poměru, kdy zaměstnanci není a nemůže být zaměstnavatelem přidělována práce? Jakou povahu má překážka v práci a jak je to s náhradou mzdy (platu)?

Právní věta

O překážku v práci (na straně zaměstnavatele) ve smyslu ustanovení § 208 zákoníku práce jde tehdy, neplní-li nebo nemůže-li zaměstnavatel plnit povinnost vyplývající pro něj z pracovního poměru přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, a to za předpokladu, že zaměstnanec je schopen a připraven tuto práci konat.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1645/2020)

Předmět sporu

  • Vyřešení právní otázky, za jakých okolností přísluší zaměstnanci právo na náhradu mzdy nebo platu v případě překážky v práci na straně zaměstnavatele, má-li toto právo příslušet podle právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2012, potažmo ode dne 1. 1. 2014.
  • Posouzení povahy překážky v práci v době, kdy zaměstnanec nemůže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb konat práci pro dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci (zaměstnavatel mu tuto práci nemůže přidělovat).

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpověď
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Přehled zákazů výpovědi
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Svatba blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Související články

Je pracovnělékařský posudek závazný?
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 2. část
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a právo na odstupné
Více druhů práce a dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti
Povaha lékařského posudku a zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci

Související otázky a odpovědi

Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nařízení neplaceného volna
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď pracovní smlouvy
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Neomluvená absence zaměstnance
Překážka v práci při hospitalizaci
Nadbytečnost zaměstnance
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Průměrný výdělek - výpočet
Odstupné
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Placené volno - časové rozmezí
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Placené volno na pohřeb babičky
Neomluvená absence a krácení dovolené