Skončení pracovního poměru

Vydáno: 19 minut čtení

Pracovní poměr jako jeden ze základních pracovněprávních vztahů může skončit pouze při naplnění určitých zákonných předpokladů. Vůdčím principem pracovněprávních vztahů je tzv. zvláštní ochrana postavení zaměstnance, která se nejvýrazněji projevuje ve skutečnosti, že zaměstnanec může pracovní poměr ukončit na základě výpovědi z jakéhokoli důvodu (i bez jeho uvedení) a naopak zaměstnavatel tak může učinit pouze z důvodů předpokládaných zákonem.

Způsoby skončení pracovního poměru

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („zákoník práce“), rozlišuje skončení pracovního poměru na základě právního jednání a na základě právní události, jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru jsou pak uvedeny v ust. § 48 zákoníku práce.

Na základě právního jednání lze pracovní poměr rozvázat:

  • dohodou zaměstnance a zaměstnavatele;
  • výpovědí;
  • okamžitým zrušením; nebo
  • zrušením ve zkušební době.

Na základě právní události pracovní poměr končí:

  • uplynutím sjednané doby u pracovního poměru na dobu určitou;
  • smrtí zaměstnance;
  • smrtí zaměstnavatele, který je fyzickou osobou1).

V případě cizince či osoby bez státní příslušnosti dochází ke skončení pracovního poměru také:

  • dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu;
  • dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky; a
  • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Níže se budeme věnovat zejména skončení pracovního poměru na základě právních jednání, a to nejprve obecně a poté se zaměříme na specifika skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jelikož na něj jsou, s ohledem na zásadu ochrany postavení zaměstnance, kladeny vyšší nároky než na zaměstnance.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Jediným dvoustranným právním jednáním, kterým dochází ke skončení pracovního poměru, je dohoda zaměstnance a zaměstnavatele, kterou zákoník práce upravuje v ust. § 49. Jedná se o zřejmý projev principu autonomie vůle jakožto jedné ze základních zásad soukromého práva.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru vyžaduje písemnou formu a v případě, že je dohoda o rozvázání pracovního poměru učiněna na jedné listině, musí každá ze stran dohody obdržet jedno její

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Uplynutí doby
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Doba trvání pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Ochranná doba v pracovním právu
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Hromadné propouštění
Hromadné propouštění v praxi
Hromadné propouštění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené

Související otázky a odpovědi

Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Výpověď pro nadbytečnost
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Nemoc v rámci výpovědní doby
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou
Evidence pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Odstupné

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem