Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

V případě, že zaměstnavatel nemůže v souvislosti se skončením pracovního poměru přidělovat zaměstnanci práci z důvodů na své straně, jedná se o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Základní informace

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je přidělovat zaměstnancům v pracovním poměru práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (s výjimkou konta pracovní doby), případně sjednané kratší pracovní doby. Situací, kdy zaměstnavatel nemusí být schopen či ochoten tuto povinnost splnit, přestože zaměstnanec je k výkonu práce připraven, může v souvislosti s rozvazováním pracovního poměru nastat celá řada. Tyto případy se posuzují jako jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, po jejichž dobu zaměstnancům přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % jejich průměrného výdělku.

Překážka v práci na straně zaměstnavatele spočívající v nepřidělování práce zaměstnanci v důsledku jiných překážek v práci na straně zaměstnavatele se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Příklad č. 1:

Zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr pro porušování povinností zaměstnance. Nejedná se o tak závažné porušení, aby bylo možné pracovní poměr okamžitě zrušit, proto dává výpověď. Nechce však, aby pro něj zaměstnanec ve výpovědní době konal práci. Zaměstnavatel může uplatnit jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele – zaměstnanec nebude chodit na pracoviště a konat práci či konat práci na dálku a zaměstnavatel mu bude hradit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 2:

Zaměstnavatel rozhodl o organizačních změnách – snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce – s účinností od 1. 7. Některým dotčeným zaměstnancům byly výpovědi doručeny až v průběhu května (na konci dubna, kdy byly výpovědi předávány, byli v pracovní neschopnosti nebo jiné ochranné době, či nebyli z jiných důvodů na pracovišti zaměstnavatele a výpověď jim byla doručována poštou). V červenci již zaměstnavatel nemůže těmto zaměstnancům přidělovat práci a až do skončení pracovního poměru se bude jednat o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 3:

Zaměstnavatel odvolává vedoucího zaměstnance (na základě sjednané možnosti odvolání/vzdání se funkce) z vedoucího pracovního místa a nemá pro něj jinou vhodnou práci. Pracovní poměr je ukončován výpovědí na základě tzv. fikce nadbytečnosti. Ode dne účinnosti odvolání až do uplynutí výpovědní doby se jedná o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 4:

Pracovní poměr je rozvázán zaměstnavatelem neplatně. Zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání a uspěl v soudním sporu o neplatnost výpovědi. Zaměstnavatel zaměstnanci neumožnil po dobu sporu konat práci. Jedná se o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu od oznámení, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, než mu zaměstnavatel začne opět přidělovat práci či pracovní poměr platně skončí.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Nařízení neplaceného volna
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Koronavirus a převedení na jinou práci
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Příspěvek Antivirus
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době