Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

V případě, že zaměstnavatel nemůže v souvislosti se skončením pracovního poměru přidělovat zaměstnanci práci z důvodů na své straně, jedná se o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Základní informace

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je přidělovat zaměstnancům v pracovním poměru práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (s výjimkou konta pracovní doby), případně sjednané kratší pracovní doby. Situací, kdy zaměstnavatel nemusí být schopen či ochoten tuto povinnost splnit, přestože zaměstnanec je k výkonu práce připraven, může v souvislosti s rozvazováním pracovního poměru nastat celá řada. Tyto případy se posuzují jako jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, po jejichž dobu zaměstnancům přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % jejich průměrného výdělku.

Překážka v práci na straně zaměstnavatele spočívající v nepřidělování práce zaměstnanci v důsledku jiných překážek v práci na straně zaměstnavatele se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Příklad č. 1:

Zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr pro porušování povinností zaměstnance. Nejedná se o tak závažné porušení, aby bylo možné pracovní poměr okamžitě zrušit, proto dává výpověď. Nechce však, aby zaměstnanec ve výpovědní době docházel do práce. Zaměstnavatel může uplatnit jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele – zaměstnanec nebude chodit na pracoviště a konat práci a zaměstnavatel mu bude hradit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 2:

Zaměstnavatel rozhodl o organizačních změnách – snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce – s účinností od 1. 7. Některým dotčeným zaměstnancům byly výpovědi doručeny až v průběhu května (na konci dubna, kdy byly výpovědi předávány, byli v pracovní neschopnosti nebo jiné ochranné době, či nebyli z jiných důvodů na pracovišti a výpověď jim byla doručována poštou). V červenci již zaměstnavatel nemůže těmto zaměstnancům přidělovat práci a až do skončení pracovního poměru se bude jednat o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 3:

Zaměstnavatel odvolává vedoucího zaměstnance (na základě sjednané možnosti odvolání/vzdání se funkce) z vedoucího pracovního místa a nemá pro něj jinou vhodnou práci. Pracovní poměr je ukončován výpovědí na základě tzv. fikce nadbytečnosti. Ode dne účinnosti odvolání až do uplynutí výpovědní doby se jedná o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 4:

Pracovní poměr je rozvázán zaměstnavatelem neplatně. Zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání a uspěl v soudním sporu o neplatnost výpovědi. Zaměstnavatel zaměstnanci neumožnil po dobu sporu konat práci. Jedná se o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu od oznámení, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, než mu zaměstnavatel začne opět přidělovat práci či pracovní poměr platně skončí.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená versus překážky v práci
Částečná nezaměstnanost
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů

Související články

Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nařízení neplaceného volna
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízená dovolená
Odstupné
Pracovní úvazek
Neomluvená absence a krácení dovolené
Provoz/směnnost dle německých svátků
Překážka na straně zaměstnavatele (skončení pracovního poměru - vzájemná dohoda dle § 49 zákoníku práce)
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době